Kde existuje dopyt, existuje aj ponuka. To je základný princíp trhu.

Odkiaľ však pochádza trend stáčania kilometrov? Na tento problém sa musíme pozrieť komplexnejšie a zájsť do histórie. Automobily bývalého východného bloku nevynikali kvalitou. Hospodárska „zaostalosť“ sa prejavila aj v priemysle. Zoberme si napríklad typický československý automobil Škodu 105/120. Bolo úplne bežné, že automobil nevydržal viac ako 150 000 km. Pokiaľ neprehnila karoséria, tak kľakol motor, ktorý mal za sebou pokojne aj tri generálne opravy. Spotrebitelia jednoducho boli zvyknutí na to, že auto má životnosť v rozmedzí 100 000 – 200 000 km.

Čo vidí spotrebiteľ? 

V 90. rokoch došlo ku kompletnému otvoreniu trhu. Začali sem prúdiť „západné“ autá. Zákazníci si rýchlo zvykli na výkonné, komfortné a bezpečné modely. Ale akoby neboli ochotní akceptovať aj omnoho vyššiu spoľahlivosť a životnosť. Autá zrazu nevydržali 100 – 200 000 km, ale pokojne aj viac ako 500 000 km! Spotrebiteľ však mal v hlave rovnicu 150 000 km = vrak. Pritom skutočnosť mohla byť úplne iná. Auto mohlo jazdiť po dobrých cestách a dostávať špičkovú údržbu. Autá sa niekedy nepoužívali tak často ako dnes. Pred 20-30 rokomi nebolo bežné, že človek najazdí za rok 25 000 - 50 000 km. Dnes jazdí viac takmer každý vodič. Vtedy sa ročný nájazd na Slovensku pohyboval na úrovni 500 - 1000 km mesačne, teda do 12 000 za rok. Jazda autom bola "sviatkom". Predajcom jazdených vozidiel tak stáli na dvore „nepredajné“ autá, ktoré nikto nechcel, lebo mali cez 150 000, nebodaj cez 200 000 km. Pritom boli v slušnom stave!
 

Predávajúci sa uchýlil k jednoduchej praktike. „Keď to nechce nik so 150 000 km, stočím to na 65 000 km!“. Po rokoch sa situácia dostala do takého stavu, že odhadom až 50% automobilov na Slovensku má stočený tachometer! Stáčanie kilometrov prerástlo do nekontrolovateľných rozmerov. Stáča sa veľa, aj stredne. Bez centrálnej databázy je takmer nemožné to odhaliť. Stáčajú sa najmä autá dovážané zo zahraničia. Dovozca auto stočí ešte pred prvým prihlásením na Slovensku.

Samozrejme, stáčanie kilometrov je zo strany predávajúceho neospravedlniteľný podvod. No ako kupujúci by ste sa rozhodne nemali pozerať len na „stav tachometra“, ale na celkový technický stav vozidla. Lipnutie na stave tachometra totiž nahráva podvodníkom. Auto s vysokým kilometrovým nájazdom a dobrou starostlivosťou môže byť totiž v omnoho lepšom stave, ako auto s malým nájazdom a bez dôkladnej starostlivosti. V súčasnosti sa dá overiť pravosť kilometrov na vozidle niekoľkými spôsobmi. Avšak v prípade dovezených áut vám stočenie kilometrov v 100% prípadoch nedokáže garantovať nikto. Prevádzkový riaditeľ AAA Auto, Petr Vaněček, navrhuje zaviesť preto celoeurópsku servisnú databázu servisnej histórie vozidiel. Tá by mapovala celý život auta od opustenia montážnej haly, cez servisy, STK až po lízingové firmy a poisťovne. „Pokiaľ by bolo vozidlo pod dohľadom po celú dobu svojej životnosti, boli by podvody s kilometrami obmedzené na úplné minimum,“ dodáva Vaněček.

AAA Auto Stáčanie kilometrov

Prevádzkový riaditeľ AAA Auto, Petr Vaněček, navrhuje zaviesť celoeurópsku databázu servisnej histórie vozidiel, vďaka ktorej sa obmedzia podvody na úplné minimum.  

Autobazár AAA Auto overuje pri výkupe stav najazdených kilometrov. Pri autách tak dokáže zákazníkom garantovať stav reálne najazdených kilometrov. Pri niektorých autách žiaľ nie je možné 100% overiť reálny stav tachometra. O možnosti nesúladu tachometru s realitou informuje autobazár zákazníka v odovzdávacom protokole.

Najväčší predajca jazdených automobilov na Slovensku - autobazár AAA Auto sa aktívne zapája do tvorby zákona proti pretáčaniu kilometrov. 


Plné znenie navrhovaného zákona:


Národná rada Slovenskej republiky predostrela novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách č. 725/2004 Zbierky zákonov, ktorý:


a. zakazuje manipuláciu so stavom tachometra,


b. zakazuje výrobu a predaj technického alebo softvérového zariadenia, umožňujúceho manipuláciu so stavom tachometra,


c. zakazuje inzerciu služieb súvisiacich s pretáčaním a technických a softvérových prostriedkov pre jeho realizáciu,


d. ukladá STK povinnosť, aby zaznamenala informáciu o podozrení na manipuláciu s tachometrom do svojho informačného systému.


Prijatie zákona jednoznačne podporujeme. Uvádzame navrhované znenie zmien príslušných paragrafov:

§ 23b 


(1) Je zakázané 


a) úmyselne a neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,


b) vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie umožňujúce neoprávnené manipulovanie počítadla prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,


c) predávať kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto  zákona.


(2)  Je zakázané uvádzať na trh, sprístupniť na trh alebo ponúkať 


a) služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,


b) technické prostriedky a zariadenia určené do vozidiel, ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, 


c) zvláštne výstražné svietidlá modrej, červenej alebo kombinácii červenej a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu13ba) používať.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba) znie:
„13ba) § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.     


1. V § 40 odsek 1 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:

“m) zaznamenať do informačného systému v prípade, ak zistí,  že na vozidle už prihlásenom v evidencii vozidiel došlo k neoprávnenej manipulácii s odometrom,

㤠107b


(1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je aj kontrola dodržiavania zákazov ustanovených v § 23b ods. 2.


(2) Pokutu od 5000 eur do 50 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší ochranné opatrenia ustanovené v § 23b.


(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania 
a následky protiprávneho konania.


(4) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Odkaz na zákon na webe NR SR