Podľa zákona môžete od 1.3. predať stočené auto len ak ste fyzická osoba (nepodnikateľ). Zákon má niekoľko veľkých medzier. Po prvé: neurčuje čo je a čo nie je stočené vozidlo. Odborníci sa zhodujú, že so 100% garanciou to nedokáže zistiť nikto, najmä ak ide o vozidlo z dovozu!

Novinka skomplikuje život najmä firmám a osobám, ktoré stočený automobil už vlastnia. Zákon totiž nepostihuje len podvodníkov, ktorí vykonávajú stáčanie, ale aj obete, tých, ktorí tie autá kúpili!

Na Slovensku má údajne až 40% vozidiel stočené kilometre. Dôvod? Navýšenie hodnoty auta. Prieskum firmy CEBIA ukazuje, že Škoda Octavia 1,9 TDI z roku 2008 so 100 000 km má hodnotu 8000 €. Rovnaké auto s 200 000 km na odometri má hodnotu 7000 €. Motivácia podvodníkov je teda jasná. Najčastejšie sa podľa štatistiky stáča pri dovoze, keď až 60% vozidiel má pozmenený údaj na počítadle prejdenej vzdialenosti. Stáčanie kilometrov je obrovským biznisom. Poslanci strany SMER, Anton Martvoň a Otto Brixa navrhli novelu zákona 412/2015 Z. z., ktorá zakazuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Znenie zákona je všeobecné, bez špecifikácie predmetu podnikania, čo znamená, že dopadne na všetky firmy a živnostníkov nezáleží pritom, či sa zaoberajú predajom áut. V praxi to teda znamená, že aj keď zákon vyslovene nezakazuje obchodovanie so stočenými autami občanom, zakazuje ich ponuku firmám a živnostníkom. Stočené autá sa teda nebudú môcť objaviť nielen v autobazároch, ale údajne ani na inzertných serveroch, v inzertných časopisoch alebo v iných druhoch inzercie, prevádzkovaných firmami alebo živnostníkmi. Obchodovanie so stočenými vozidlami sa presunie úplne do oblasti súkromných osôb, teda mimo kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). "Zákon totiž nepostihuje fyzické osoby, ktoré chcú takéto pretočené vozidlá predávať. Preto sa podvody so stočenými autami presunú celkom do oblasti súkromného predaja ojazdených áut medzi ľuďmi na ulici, teda úplne do šedej zóny,“ tvrdí predseda SOVA Julius Petrus.

Podobný postoj má spoločnosť CEBIA, ktorá sa zaoberá preverovaním pôvodu a histórie jazdených vozidiel. "Novela zákona podľa nás znamená v praxi veľmi sťaženú predajnosť zhruba 1,2 milióna stočených ojazdených vozidiel, ktoré sú teraz na Slovensku medzi ľuďmi. Bazáre, ktoré majú predaj stočených áut novým zákonom zakázaný pod vysokými sankciami, ich okamžite prestanú vykupovať. Ľuďom tak zostanú doma ťažko predajné vozidlá za niekoľko miliárd eur. Podľa našich analýz sa teraz presunie trh stočených vozov medzi fyzické osoby-nepodnikateľov. Od 1. marca bude teda na slovenských nákup ojazdeného vozidla na inzerát vysoko rizikový. Pokiaľ si od jednotlivca kúpite stočený automobil, bude pre vás prakticky bezcenný, pretože ho už potom zrejme nepredáte," uviedol riaditeľ spoločnosti CEBIA Ing. Martin Pajer.

Zákon o stáčaní kilometrov

Na základe čoho sa posudzuje čo je stočené auto? Technik Kontroly originality pri dovoze len odpíše údaje z odometra a o skutočný stav sa nezaujíma. Môže tak "legalizovať" stočené kilometre, ako v tomto prípade. Zdroj: CEBIA

Čo znamená "stočené vozidlo"?

Čo je stočené vozidlo?

Novela zákona má ďalší problém a to ten, že nedefinuje, čo je stočené vozidlo. Bude na tieto účely slúžiť údaje z KO, EK a TK? Pri dovoze napríklad technik kontroly originality neskúma pravosť kilometrov a iba zapíše ich stav. Zamestnanci STK navyše urobia pri zápise mnohokrát chybu. Čo je teda stočené vozidlo? A ako chce kontrolný orgán zisťovať, či je auto stočené? Bude brať do úvahy aj zahraničné databázy a údaje o kilometroch zo servisov?

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Generálny pardon

Novela zákona hovorí, že za oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti je každý zásah do odometra, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynov výrobcu ako oprávnený subjekt na účel výmeny alebo opravy odometra alebo na účel nastavenia reálnej alebo približne zistiteľnej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla na počítadle prejdenej vzdialenosti. Riešením je podľa Mateja generálny pardon. „Podobne ako pri nedávnom generálnom pardone pri STK je možné ponechať trhu a predajcom dostatočný čas na to, aby sa predmetné vozidlá upravili na čo najpresnejšie približné a od dátumu účinnosti mohla začať platiť novela, ktorá by postihovala hriešnikov.“

Novinka skomplikuje život najmä firmám a osobám, ktoré stočený automobil už vlastnia. Podnikatelia totiž takéto vozidlo nebudú môcť legálnym spôsobom predať. Od súkromných osôb stočené autá naopak nevykúpia autobazáre, ktoré ich majú od 1.3. zakázané ponúkať a predávať. Hodnota stočených vozidiel tak výrazne klesne. V prípade porušenia zákazu hrozia vysoké pokuty alebo zákaz činnosti. Zákon teda nepostihuje len podvodníkov, ktorí vykonávajú stáčanie, ale aj ich obete. Na jednej strane boj so stáčaním kilometrov vítam, ale toto riešenie nie je úplne ideálne. Od marca uvidíme, ako sa novela zákona pretaví do praxe.

Celé znenie novely zákona:

Zákon 412/2015 Z. z. z 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


§ 23b


(1)    Je zakázané
a)    neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
b)    vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie za účelom neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
c)    predávať kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto  zákona.


(2)    Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať
a)    služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b)    technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla, a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
c)    zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácii červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu13ba) používať.


(3)    Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:


„13ba) § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z v znení neskorších predpisov.“.

Novelizácia zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z.:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:


„(6) Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi.9b)“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:


„9b) Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2015 Z. z.“.