Úmyselné spáchanie dopravného priestupku je v každom prípade odsúdeniahodná a často aj neospravedlniteľná vec, občas nás však život privedie do situácií, keď dopravný priestupok spáchame a ani o tom nemusíme vedieť. Keď sa k nám neskôr dostane sankcia za porušenie predpisu, nezostáva nám nič iné, ako zaplatiť. Do akej doby má však štát právo pokutu vymáhať?

Dva roky stresu

Zánik zodpovednosti za priestupok presne rieši Zákon č. 372/1990 Zb. (tzv. Zákon o priestupkoch), konkrétne jeho § 20, v ktorom sa píše:

(1) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(2) Do uplynutia lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.

Ale pozor, ak spáchate dopravný priestupok v zahraničí, naň sa znenie nášho zákona nevzťahuje. Ministerstvo vnútra SR nám na otázku premlčacej doby za priestupok spáchaný v zahraničí doslova odpísalo: „V súvislosti so sankciami uloženými v zahraničí príslušným zahraničným orgánom nie sme kompetentní vyjadriť sa.“ Jazdite preto opatrne a na slovenských aj zahraničných cestách sa správajte tak, aby ste podobné lehoty premlčania nemuseli nikdy riešiť.