Znižuje sa veková hranica pre prijímanie do služobného pomeru policajta z 21 na 18 rokov. Rovnaký vekový limit pritom už platil aj v minulosti pred zvýšením.

Zároveň sa v tejto súvislosti ruší štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov.

„Od opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie,“ uvádza ministerstvo vnútra. Policajný zbor doteraz prichádzal o časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si po strednej škole našli iné uplatnenie.

Zvýšia príspevky. Nie všetkým

Ďalšou zmenou je úprava maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,50 eura na 500 eur. „Zvýšenie je v gescii ministra a má fakultatívnu povahu. Vhodnejším spôsobom tak bude zohľadnená rizikovosť povolania určitých príslušníkov,“ popisuje rezort vnútra.

Z 232,36 eura na 500 eur sa zvýši aj maximálna výška príspevku na bývanie. „Umožní sa tak flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie,“ konštatuje ministerstvo.

Aj v tomto prípade nejde o plošné priznanie alebo plošné zvyšovanie príspevku, ale o potenciálnu možnosť pre policajtov - v závislosti od individuálnych faktorov a aktuálnych finančných možností štátu.

Zdroj: Ministersvo vnútra SR / foto: cz.depositphotos.com