Aj samotní študenti si uvedomujú, že škola ich do zamestnania pripraví len čiastočne. Pokiaľ popri škole nepracujú v odbore, tak im prax jednoducho chýba.

Trh práce dnes bojuje s nedostatkom kvalifikovaných absolventov vzdelaných v technických odboroch. Aj samotní študenti si uvedomujú, že škola ich do zamestnania pripraví len čiastočne. Pokiaľ popri škole nepracujú v odbore, tak im prax jednoducho chýba. „Študenti majú dostatok teoretických vedomostí, chýbajú im však viaceré zručnosti potrebné pre prax. Problém univerzít riešiť prepojenie študijných plánov a praxe vo vlastnej réžii je komplikovaný a vyrieši ho len zmena legislatívy. Tá však prinesie prvé výsledky až v horizonte 5-6 rokov po schválení novej úpravy. Projekt SPICE pomáha tento problém korigovať. Nemôžeme ďalej čakať. Aj týmto projektom upozorňujeme na akútnu potrebu riešenia alarmujúcej situácie,“ vysvetľuje J. Sinay, prezident ZAP SR.

ZAP SR spolu so slovenskými technickými univerzitami a výrobnými podnikmi pripravili pre študentov záverečných ročníkov projekt SPICE (Students program of integrated company education). Projekt SPICE má za cieľ prepojiť teóriu s praxou. Študenti s technickým zameraním môžu absolvovať vo firmách trojmesačnú prax a tiež tam vypracovať záverečnú prácu. Témy diplomových prác si môžu záujemcovia vybrať na stránke www.azu.sk, prax môžu študenti ukončiť aj projektom z praxe. Do projektu SPICE sa zapojilo šesť univerzít a firmy ako Continental, Volkswagen, Matador a pod. Dnes je na výber viac ako 180 tém záverečných prác.


Prínosy projektu SPICE pre študenta:

•    študent si začína budovať kariéru už počas štúdia na vysokej škole,
•    diplomová práca má reálny prínos – je robená v praxi, pre reálne potreby praxe,
•    študent získava pracovné návyky a kontakty,
•    naučí sa komunikovať a prezentovať svoje výsledky,
•    zhodnotí vlastné schopnosti a spozná svoje silné stránky,
•    počas praxe prvýkrát využije teoretické znalosti, ktoré premení do reálnych výsledkov,
•    firma vytvorí podmienky (krytie časti nákladov na cestovné, stravné, ubytovanie),
•    študent za výsledky praxe získa aj finančnú protihodnotu.