Parkovací preukaz ZŤP veľa vodičov zneužíva. Zistiť a sankcionovať sa to riadne asi nedá.

Po diaľnici zadarmo

Parkovací preukaz oslobodzuje od úhrady za diaľničnú známku. Po vydaní preukazu musíte podať žiadosť o oslobodenie, a to buď prostredníctvom portálu www.eznamka.sk alebo na vybraných obchodných miestach v krajských mestách.

Čo ešte môže vodič s preukazom?

 • Vodič s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia.
 • Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
 • Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

Možno ste nevedeli...

... ale osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť riadne vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov (bez nutnosti dozoru zodpovednej osoby).

Čo ak zastavíte na parkovacom mieste vyhradenom pre ZŤP? 

 • ide o závažne porušenie pravidiel cestnej premávky podľa §137 ods.2;
 • správca komunikácie vás môže z takto označeného miesta odtiahnuť, a to na náklady prevádzkovateľa. K tomu si vo väčšine prípadov prirátajte aj blokovú pokutu. (150 eur podľa aktuálneho sadzobníka pokút).

Ako rozoznať, že ide o parkovacie miesto pre ZŤP?

Parkovacie miesto musí byť označené predpísaným dopravným značením zvislým (dopravná značka), ktoré je doplnené vodorovným dopravným značením, aby bolo jasne vymedzené, na ktorý priestor sa parkovanie vzťahuje. Laicky povedané, plechová značka s ikonkou vozičkára a na zemi biely kríž, kt. je prípadne doplnený o ikonku vozičkára. 

Môžu dať policajti na auto s preukazom ZŤP papuču? 

Nie, takto označené vozidlá majú výnimku.

Vedeli ste, že...

...pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom ZŤP je vodič povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m? Popravde, sám som tomu nikdy nevenoval veľkú pozornosť. Ale posledných pár rokov som sa pri parkovaní letmo naučil pozerať na auto, či náhodou za sklom takýto preukaz nie je. Osoba na vozíku sa potom k autu nedostane. A to musíte počítať aj s rôznymi pomocnými rampami a inými vymoženosťami, ktorými môžu autá uspôsobené na prepravu ZŤP disponovať.

Možno ste nevedeli, ale pred časom prebehla novela zákona 447/2008 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aké diagnózy majú na parkovací preukaz nárok?

ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE NA ÚČELY PARKOVACIEHO PREUKAZU

 • Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.
   
 • Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
   
 • Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
   
 • Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
   
 • Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
   
 • Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
   
 • Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.
   
 • Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
   
 • Praktická slepota, úplná slepota.
   
 • Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.
Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí - z.č. 8/2009 -  O cestnej premávke

Parkovací preukaz ZŤP - zadná strana 

Čo by ste mali o parkovacom preukaze ZŤP vedieť? 

Parkovací preukaz obsahuje:
 

a) na prednej strane v jej ľavej časti

 • biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí,
 • dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu,
 • evidenčné číslo parkovacieho preukazu,
 • názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu.

b) na prednej strane v jej pravej časti

 • slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ uvedené väčším typom písma,
 • slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom písma, pričom ako prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku,
 • slová „Model Európskej únie“,
 • v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený prstencom dvanástich hviezdičiek symbolizujúcich Európsku úniu.

c) na zadnej strane v jej ľavej časti

 • priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
 • meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz,
 • podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísať,
 • fotografiu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz.

d) na zadnej strane v jej pravej časti

 • slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ“,
 • slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly“.

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

Zdroj: cas.sk