Preukaz by ste mali mať viditeľne umiestnený v prednej časti auta. Predná strana preukazu musí byť zreteľne viditeľná na kontrolné účely. Keď ho používate v inej krajine EÚ, odporúča sa vedľa neho umiestniť aj skladaciu brožúru s jazykom danej krajiny na viditeľnej strane.

Belgicko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané. Na väčšine územia môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia aj tam, kde sa požaduje platba.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH

Bez časového obmedzenia môžete parkovať aj tam, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte. Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou, ale len na miestach vyhradených pre zdravotne postihnuté osoby. Vždy si preštudujte oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte vrátnika, či inej zodpovednej osoby. 

Bulharsko 

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Pri parkovaní mimo obytných zón musia vozidlá zastaviť mimo prejazdnej časti vozovky. Parkovanie na prejazdnej časti vozovky je zakázané. V obytných zónach môže vlastník alebo orgán verejnej správy, zodpovedný za správu cesty, vymedziť na parkovanie miesta, cesty alebo časti ciest ako zóny krátkodobého parkovania vo vymedzených hodinách. Tento čas nesmie byť menej ako 30 minút a viac ako 3 hodiny.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Parkovacie plochy sú označené dopravnými značkami, značením a oznámeniami, ktoré vodiča informujú o podmienkach parkovania. Príslušné miestne zastupiteľstvo môže stanoviť parkovací poplatok.

Česká republika

VŠEOBECNE

Na parkoviskách vyhradených pre zdravotne postihnuté osoby s osobitným označením O1 môžu parkovať iba držitelia vozidiel s označením O1.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
V jednotlivých prípadoch a ak je to naliehavé, môžu vozidlá s označením O1 na nevyhnutne potrebný čas ignorovať značky „Parkovanie zakázané“ (nesmie však byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky). V jednotlivých prípadoch a ak je to nevyhnutné, môžu vozidlá s označením O1 ignorovať nasledujúce značky: „Zákaz vjazdu“ (Zákaz vjezdu); „Prejazd zakázaný“ (Průjezd zakázán); „Len pre zásobovanie“ (Zásobování vjezd povolen); „Vjazd povolený len pre“ (Vjezd povolen pouze pro); „Vjazd povolený len pre rezidentov“ (Dopravní obsluze vjezd povolen); „Okrem rezidentov“ (Mimo dopravní obsluhu). V jednotlivých prípadoch a ak je to nevyhnutné, môžu vozidlá s označením O1 vojsť na miesta označené ako „pešia zóna“.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH

Skontrolujte priamo na mieste, či súkromné parkoviská uplatňujú osobitný režim pre zdravotne postihnuté osoby. Osoba, ktorej bolo vydané označenie O1, môže požiadať administratívny orgán o vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska.

Dánsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.
 
PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na väčšine plôch platia pre vozidlá s parkovacou kartou nasledujúce časové obmedzenia:
na miestach so zákazom parkovania môžete parkovať najviac 15 minút, nesmiete však prekážať plynulej cestnej premávke;
na miestach, kde je povolené parkovať 15 – 30 minút, môžete parkovať maximálne jednu hodinu;
na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené na jednu, dve alebo tri hodiny, môžete parkovať neobmedzený čas.
Na niektorých miestach musíte za parkovanie zaplatiť. Ak pri príchode zaplatíte poplatok za maximálne povolený čas, môže vám byť povolené parkovanie bez časového obmedzenia.
 
Na peších zónach nejazdite ani neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nepovoľujú.
 
PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Parkoviská vozidlám označeným parkovacou kartou žiadne úľavy neposkytujú.

Estónsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.


PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať len ak je celé vozidlo zaparkované na chodníku a neprekáža premávke. Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia. Pre zdravotne postihnutého vodiča neplatia žiadne časové limity parkovania. Vodič zdravotne postihnutej osoby môže zastaviť, aby zdravotne postihnutá osoba mohla nastúpiť alebo vystúpiť. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.


PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská vozidlám označeným parkovacou kartou umožňujú bezplatné parkovanie. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Nemecko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.
 
PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na parkovacích miestach na cestách alebo v zónach, kde je parkovanie inak zakázané, môžete parkovať najviac tri hodiny.
Na parkovacích miestach na cestách alebo v zónach, kde je parkovací čas obmedzený, môžete parkovací čas prekročiť.
Na parkovacích miestach, kde sa za parkovanie platí prostredníctvom automatov na parkovacie lístky alebo parkovacích hodín, môžete parkovať bezplatne.
Na parkovacích miestach vyhradených pre rezidentov môžete parkovať najviac tri hodiny.
V zónach s obmedzenou premávkou a mimo vyhradených parkovacích miest môžete parkovať pod podmienkou, že neprekážate plynulej cestnej premávke.
Parkovanie na peších zónach je možné len ak to miestne predpisy výslovne povoľujú. Skontrolujte priamo na mieste. Aj keď sú vjazd a parkovanie povolené, môžete tak spraviť iba vo vyhradenom čase.
 
Poznámka: Tieto parkovacie úľavy platia len v prípade, ak nablízku nie je iná možnosť parkovania. Maximálne vyhradený čas na parkovanie nesmie prekročiť 24 hodín.
 
PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Predpisy na jednotlivých parkoviskách sa líšia. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Írsko

VŠEOBECNE

Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané. Úľavy na parkovacích poplatkoch a parkovacom čase sa pre vozidlá označené parkovacou kartou rôznia.

Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.


PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská ponúkajú úľavy pri platení za vozidlá označené parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Grécko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Použitie parkovacej karty umožňuje v naliehavých prípadoch parkovať na verejných komunikáciách alebo na miestach premávky motorových vozidiel, chodcov alebo zvierat. Na cestách, kde je parkovanie zakázané, neparkujte. Vo väčšine oblastí, kde je parkovanie spoplatnené, musíte za parkovanie zaplatiť.

Vo väčšine oblastí môžete parkovať bez časového obmedzenia všade tam, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené.


Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.


PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská vozidlám označeným parkovacou kartou umožňujú bezplatné parkovanie. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Španielsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na cestách, kde je parkovanie zakázané, neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nepovoľujú. Úľavy na parkovacích poplatkoch a parkovacom čase sa pre vozidlá označené parkovacou kartou rôznia. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nedovoľujú.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vo väčšine oblastí parkoviská ponúkajú úľavy vozidlám označeným parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Francúzsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Hoci existuje celoštátny systém parkovacích úľav, môžu sa uplatňovať miestne odchýlky. Zákonodarstvo kladie dôraz na bezplatný prístup na vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím a zakazuje akékoľvek zariadenia, ktoré by ich prístup obmedzovali.


PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na miestach, kde je parkovanie zakázané, neparkujte. Na spoplatnených miestach musíte za parkovanie zaplatiť. V Paríži a v niektorých ďalších mestách môžu vozidlá označené parkovacou kartou parkovať bezplatne. Na mnohých miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH

Parkoviská poskytujú úľavy pre vozidlá označené parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Taliansko

VŠEOBECNE
Na cestách a na parkoviskách sú vyhradené parkovacie miesta pre postihnuté osoby označené žltou čiarou a symbolom invalidného vozíka. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na cestách, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať len v nevyhnutnom prípade a ak neprekážate premávke. Vo väčšine oblastí musíte za parkovanie zaplatiť, ak je parkovanie spoplatnené. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia. Na peších zónach alebo zónach ZTL (s obmedzenou premávkou) nejazdite a neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nepovoľujú.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vždy jedno z 50 miest na verejných parkoviskách je označené ako parkovacie miesto pre vozidlá s parkovacou kartou. Vozidlá označené parkovacou kartou môžu na týchto miestach parkovať bezplatne. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Cyprus 

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na cestách, kde je parkovanie zakázané, neparkujte. Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré verejné parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Lotyšsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Vozidlo môžete bezplatne zaparkovať na vymedzených parkovacích miestach pre osoby so zdravotným postihnutím. Osoby s parkovacou kartou pre osoby so zdravotným postihnutím nemusia dodržiavať nasledujúce značky:

„Zákaz státia“ (Stāvēt aizliegts)
„Zákaz zastavenia“ (Apstāties aizliegts)


PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy.

Litva

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať, ale len ak neprekážate v premávke. Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, ale len na miestach označených symbolom invalidného vozíka. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia. Môžete jazdiť v zóne so zákazom vjazdu.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH

Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou, ale len na parkovacích miestach vyhradených pre zdravotne postihnuté osoby. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Luxembursko 

VŠEOBECNE

Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy.

Maďarsko

VŠEOBECNE

Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete tento čas prekročiť.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Holandsko 

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať maximálne tri hodiny, nesmiete však prekážať plynulej premávke. Na miestach, kde sa za parkovanie platí, musíte zaplatiť a dodržať časový limit. Sú možné miestne odchýlky. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia (modrá zóna). Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy. 

Rakúsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na cestách, kde je zákaz zastavenia a státia, neparkujte. Na väčšine územia môžete na miestach, kde sa požaduje platba, parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia.

Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia. Na peších zónach môžete jazdiť a parkovať, ale len v čase povoleného vjazdu pre zásobovanie.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Verejné parkoviská vozidlám označeným parkovacou kartou neposkytujú žiadne úľavy.

Poľsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Osoby s parkovacou kartou pre zdravotne postihnuté osoby nemusia pod podmienkou mimoriadnej opatrnosti dodržiavať nasledujúce značky:
  • Zákaz jazdy v oboch smeroch“ (Zakaz ruchu w obu kierunkach)
  • Zákaz vjazdu motorových vozidiel, okrem jednostopových motocyklov“ (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych)
  • Zákaz vjazdu autobusov“ (Zakaz wjazdu autobusów)
  • Zákaz vjazdu motocyklov“ (Zakaz wjazdu motocykli)
  • Zákaz vjazdu mopedov“ (Zakaz wjazdu motorowerów)
  • Zákaz státia“ (Zakaz postoju)
  • Zákaz státia v nepárne dni“ (Zakaz postoju w dni nieparzyste)
  • Zákaz státia v párne dni“ (Zakaz postoju w dni parzyste)
  • Zóna obmedzeného parkovania“ (Strefa ograniczonego postoju)
 
Tieto ustanovenia platia aj pre:
vodiča vozidla, ktorý preváža osobu so zníženou mobilitou;
pracovníkov inštitúcií poskytujúcich starostlivosť, rehabilitáciu alebo vzdelávanie osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú v ich opatere;
vodičov vozidiel označeným parkovacou kartou vydanou v zahraničí.
 
PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na cestách, kde je parkovanie zakázané, neparkujte. Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, ale len na miestach označených symbolom invalidného vozíka. Na cestách so zákazom státia v párne a nepárne dni môžete parkovať na ľubovoľnej strane cesty, ale nesmiete prekážať premávke. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nepovoľujú.
 
PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy. Sú možné miestne odchýlky.

Portugalsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka, symbolom tehotnej ženy alebo ženy nesúcej dieťa na rukách. Na mieste označenom menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Neparkujte na miestach, kde je parkovanie zakázané, ak to nie je absolútne nevyhnutné, a to iba po krátky čas a bez toho, aby ste boli prekážkou pre vozidlá alebo chodcov. Na platených miestach musíte za parkovanie zaplatiť a nesmiete prekročiť zaplatený časový limit. Na miestach s časovým obmedzením nesmiete prekročiť tento čas. V blízkosti miest trvalého pobytu osôb so zdravotným postihnutím môžu byť vyhradené parkovacie miesta. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Parkoviská vo všeobecnosti vozidlám označeným parkovacou kartou úľavy neposkytujú. Niektoré miestne orgány určujú vyhradené parkovacie miesto v mieste trvalého pobytu osoby s telesným postihnutím.

Rumunsko

Na parkovacích miestach v blízkosti verejných budov a takisto na organizovaných parkoviskách musia byť najmenej 4 % z celkového počtu miest, ale nie menej ako 2 miesta, prispôsobené, vyhradené a označené medzinárodnou značkou ako bezplatné parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím. Správca parkovacích plôch vo verejnom vlastníctve prideľuje bezplatné parkovacie miesta osobám so zdravotným postihnutím, ktoré o to požiadali a potrebujú parkovacie miesto čo možno najbližšie k svojmu bydlisku.

Slovinsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať najviac dve hodiny, ale nesmiete prekážať plynulej premávke. Na spoplatnených miestach musíte za parkovanie zaplatiť a dodržať časový limit. Na miestach, kde je povolené parkovať na chodníku, musíte ponechať prechod pre chodcov široký najmenej 1,6 m. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Fínsko

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Ak je miesto označené menom osoby alebo štátnou poznávacou značkou vozidla, neparkujte.

PARKOVANIE NA CESTÁCH
Na niektorých miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať, ale nesmiete prekážať premávke. Na spoplatnených miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete tento čas prekročiť. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte.

PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Predpisy sa na jednotlivých parkoviskách líšia. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.

Švédsko

VŠEOBECNE
Parkovacie karty poskytujú ich držiteľom výnimky iba z miestnych dopravných predpisov upravujúcich parkovanie. Miestne dopravné predpisy sú spravidla určované okresným orgánom verejnej správy a vyznačené cestnými značkami. Parkovacie miesta na cestách a parkoviskách vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím s parkovacou kartou sú označené symbolom invalidného vozíka. V niektorých okresoch je parkovanie pre osoby, ktoré sa preukážu parkovacou kartou, bezplatné.
 
PARKOVANIE NA CESTÁCH
Parkovanie do troch hodín je povolené na miestach, kde je parkovanie inak zakázané alebo povolené na dobu kratšiu ako tri hodiny podľa miestnych predpisov cestnej premávky.
Parkovanie do 24 hodín je povolené na miestach, kde je parkovanie povolené na dobu od troch do 24 hodín podľa miestnych predpisov cestnej premávky.
Na peších zónach je parkovanie povolené po dobu do troch hodín.
Parkovanie je povolené na parkovacích miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím s parkovacou kartou podľa miestnych predpisov cestnej premávky. Maximálny parkovací čas príslušného parkovacieho miesta sa musí dodržiavať.
Nesmiete parkovať na parkovacích miestach určených na špeciálny účel alebo pre špeciálny druh vozidla.
 
PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Pravidlá uvedené pod záhlavím parkovanie na cestách platia aj pre parkoviská. Majitelia pozemkov môžu zakázať parkovanie alebo určiť špecifické podmienky.
 

Spojené kráľovstvo

VŠEOBECNE
Vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Parkovacia karta sa používa spolu s parkovacím kotúčom. Osobám z iných štátov, ktorí sa preukážu parkovacou kartou bez parkovacieho kotúča, sú poskytované rovnaké úľavy.
 
PARKOVANIE NA CESTÁCH
V centre Londýna vozidlám označeným parkovacou kartou nie sú poskytnuté žiadne úľavy.
Na parkovacích miestach, kde je parkovanie zakázané, môžete parkovať len ak nie sú označené značkou „zákaz nakladania a vykladania“ a neprekážate premávke:
do troch hodín v Anglicku a Walese;
bez časového limitu v Škótsku a Severnom Írsku, ak sa neuplatňujú miestne obmedzenia.
 
Na spoplatnených parkovacích miestach môžete parkovať bezplatne a bez časového obmedzenia, ak sa na značkách neuvádza iné. Na miestach, kde je parkovanie bezplatné, ale časovo obmedzené, môžete parkovať bez časového obmedzenia, ak značky neurčujú inak. Na peších zónach nejazdite ani neparkujte, ak to miestne predpisy výslovne nepovoľujú.
 
PARKOVANIE NA PARKOVISKÁCH
Niektoré parkoviská umožňujú bezplatné parkovanie vozidlám označeným parkovacou kartou. Preštudujte si oznámenia na parkovisku alebo sa spýtajte strážnika.