Vízia: Bratislava - živé a zdravé mesto. Pekná predstava, však? 

Čo je cieľom dopravného generelu? Generel slúži na aktualizáciu výhľadových dopravných charakteristík a parametrov a ich následné premietnutie v rovine reálnych riešení. A práve s tým súvisí aj prípadný ďalší územný rozvoj územia z pohľadu dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Cieľom generelu je tiež systematizácia problematiky dopravy vo vzťahu k právnych predpisom, a to aj vo vzťahu ku najnovším trendom rozvoja dopravy. 

1. Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy (pešo a na bicykli), podiel verejnej dopravy a znížiť podiel
motorizovanej individuálnej dopravy na 35 % v roku 2025, 25% v roku 2030 a menej ako 20% v
roku 2040.
2. Redukovať dĺžku ciest pri preprave osôb a počet ciest pri preprave tovaru a efektívne
organizovať dopravu na báze inteligentných dopravných systémov.
3. Humanizácia priestoru a revitalizácia ulíc pri rešpektovaní dostupnosti prepravy osôb a tovaru.
4. Do roku 2030 by sa malo používanie vozidiel na konvenčné palivá v mestskej doprave znížiť na
polovicu; do roku 2050 by malo dôjsť k ich postupnému vyradeniu z prevádzky v rámci mesta.
Do roku 2040 bude 80 % dopravy, ktorá neprekračuje hranice mesta, nízko emisná a emisie
vozidiel, ktoré prekračujú hranice mesta, budú do roku 2030 znížené o 10%.

4 strategické dopravné ciele a zásady rozvoja dopravy:

 • Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy (pešo a na bicykli), podiel verejnej dopravy a znížiť podiel motorizovanej individuálnej dopravy na 35 % v roku 2025, 25 % v roku 2030 a menej ako 20 % v roku 2040.
   
 • Redukovať dĺžku ciest pri preprave osôb a počet ciest pri preprave tovaru a efektívne organizovať dopravu na báze inteligentných dopravných systémov.
   
 • Humanizácia priestoru a revitalizácia ulíc pri rešpektovaní dostupnosti prepravy osôb a tovaru.
   
 • Do roku 2030 by sa malo používanie vozidiel na konvenčné palivá v mestskej doprave znížiť na polovicu; do roku 2050 by malo dôjsť k ich postupnému vyradeniu z prevádzky v rámci mesta. Do roku 2040 bude 80 % dopravy, ktorá neprekračuje hranice mesta, nízko emisná a emisie vozidiel, ktoré prekračujú hranice mesta, budú do roku 2030 znížené o 10 %.

V dopravnom genereli ďalej uvádzajú, že doprava nemôže ovplyvňovať mobilitu ako požiadavku po premiestení osôb alebo vecí. Musí požadovanú mobilitu fyzických i právnických osôb uspokojiť, a to za najpriaznivejších a najefektívnejších podmienok. Riešením je pri obmedzovaní tých spôsobov dopravy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky postupovať tak, aby bola ponúknutá alternatíva pre uspokojenie prepravných potrieb. 

Ako to dosiahnút? 

 • Alternatívna ponuka (k represívnym opatreniam, napr. P+R (PARK+RIDE), MHD, cyklistická doprava);
 • Zníženie prepravných potrieb nástrojmi územného plánovania;
 • Preferencia verejnej dopravy - to už funguje aj teraz. Napr. "zelené vlny" na svetelných križovatkách;
 • Dispečerské riadenie;
 • Telematické informačné systémy. 

Aké zásady sa pri tvorbe generelu snažili akceptovať? 

 • Lepšia dostupnosť destinácií všetkými druhmi dopravy.
 • Upokojovanie dopravy a utváranie mesta priateľského k ľuďom.
 • Preferencia pešej dopravy v historickej a centrálnej časti mesta.
 • Znižovanie počet parkovacích miest priamo v uliciach, najmä v centre mesta a ich nahradenie rovnakým alebo nižším počtom parkovacích miest mimo ulice. (Tu by mohli vychádzať zo zásady nahradzovaním rovnakým, alebo väčším počtom parkovacích miest)
 • Vybudovanie dostatočnej ponuky alternatívnej dopravy pred zavedením regulačných opatrení v individuálnej doprave.
 • Ekologicky šetrnejší nositeľ hlavného dopravného výkonu.
 • Zachovanie ekonomickej životaschopnosti oblastí.
 • Funkčná nadväznosť a prepojenie líniových stavieb - zamedzenie ostrovných návrhov.
 • Technická a ekonomická realizovateľnosť návrhov.
 • Novo rozvíjané územia musia mať dostatočné kapacitné napojenie na dopravnú infraštruktúru, popr. ekonomicky a technicky uskutočniteľné budúce dopravné riešenie.