Na návrh zákona bolo vznesených až 311 pripomienok! 73 z nich bolo zásadných!

Na to, aby ste tento článok pochopili, musíte poznať podstatu jedného konkrétneho znenia. V návrhu nového zákona je v paragrafových zneniach uvedené, že "Prevádzkovateľ vozidla je povinný vozidlo po dopravnej nehode, alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ako sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt."

Ministerstvo vnútra SR 

Ministerstvo vnútra v rámci pripomienkového konania tvrdí: "Podrobovať vozidlo po nehode alebo škodovej udalosti len striktne v certifikovanom mieste opravy považujeme za nenáležité. Ak sa má takéto vozidlo po oprave podrobiť technickej kontrole, tak je v zásade nepodstatné, či opravené bolo v certifikovanom alebo necertifikovanom servise. Považujeme za potrebné zobrať pri tomto opatrení na zreteľ aj možný dopad na obyvateľstvo, keďže ide o isté obmedzenie slobodnej voľby na výber poskytovateľa podnikateľskej služby, čo môže mať negatívny dopad na ich cenotvorbu. Z navrhovaného zákona nevyplývajú ani žiadne podrobnosti o certifikácii, o nároku opravovní na vydanie certifikácie pri splnení stanovených podmienok, ani o povinnostiach výrobcov vozidiel vo vzťahu k opravovniam..."
 
Ministerstvo vnútra ďalej "upozorňuje na nesúlad s ostatnými bodmi v tomto odseku, resp. celom paragrafe. Jedine v tomto písmene (po dopravnej nehode, resp. škodovej udalosti) je pozastavenie vozidla viazané na opravu v certifikovanom servise a následnej technickej kontrole, hoci pri zistenej nebezpečnej chybe je účinné dovtedy, kým sa vozidlo nepodrobí opakovanej technickej kontrole (je samozrejmé, že aj pri zistenej chybe najskôr musí byť vozidlo najskôr opravené). Navrhujeme preto z písmena c) vypustiť podmienku opravy a pozastavenie prevádzky vozidla nech sa ukončuje technickou kontrolou tak, ako je tomu v písmenách a) aj b)."

Čo na to SOI? 

Chcú "vypustiť pojem v certifikovanom mieste opravy – tento pojem nie je nikde špecifikovaný, je právne neurčitý a nie sú naň ustanovené podmienky, čo môže deformovať trh na úseku poskytovania opravárskych služieb. Takisto zastávajú názor, že požiadavka na certifikované miesto opravy je v podstate neodôvodnená, nakoľko vozidlo po oprave je kontrolované technickou kontrolou, ktorej sa musí podrobiť, kde sa spôsobilosť vozidla na premávku bude odborne skúmať a ktorej musí vyhovieť. Je irelevantné, kde bolo vozidlo opravené, ak bolo opravené správne. Navyše, ani dôvodová správa a ani § 57 ods. 5 nepracuje s pojmom „certifikované miesto opravy“, ale len „miesto opravy“." Z rovnakého dôvodu navrhujú vypustiť ustanovenie § 47 ods. 7 ako neodôvodnené. Zastávajú názor, že "nie je dôležité miesto opravy a certifikát, ale vyhovenie technickej kontroly, ktorej sa vozidlo podrobí po oprave."

Zdroj: Slov LEX

FOTO : kellihers.ie