VÝSTAVBA ÚSEKU D1 BUDIMÍR - BIDOVCE NAPREDUJE

Na stavbe sa v súčasnosti realizuje výstavba násypov z materiálov dostupných z výkopov stavby a tiež dovážaných z lomov, realizujú sa aj odkopy zárezov v trase D1. Mostné objekty sú hĺbkovo založené a na väčšine mostov je vybudovaná spodná stavba, pričom momentálne prebieha výstavba nosných konštrukcií mostov. Priebežne sú ukončované odvodňovacie priekopy a melioračné kanály, čím sa zabezpečuje odvodnenie staveniska. Momentálne je najviac kapacít nasadených do križovatky Bidovce, aby sa zabezpečilo presmerovanie dopravy v smere Košice – Prešov po novej vetve križovatky a uvoľnilo sa stavenisko v priestore existujúcej diaľnice.

V 7,5 až 8,4 km sú od 01. 03. 2018 do 31. 07. 2018 opätovne stavebné práce obmedzené z dôvodu hniezdenia orla kráľovského. Tento fakt ale nemá vplyv na lehotu výstavby.

Diaľnica D1 v úseku Budimír – Košické Oľšany bude súčasťou „východného“ obchvatu mesta Košice a spolu s rýchlostnou cestou R2/R4 tvorí základný dopravný koridor mimo zastavané územie mesta Košice. Zároveň budovaný úsek spolu s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/19, a to najmä tranzitnú nákladnú dopravu.

Začiatok úseku je napojený v križovatke „Budimír“ na existujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 severne od mesta Košice s napojením severného privádzača smerom do Košíc. Na konci je diaľnica napojená mimoúrovňovou križovatkou Bidovce budovanou etapovite na cestu II/576 Bidovce - Ďurkov.

Po uvedení do prevádzky, ušetria motoristi jazdou po úseku D1 Budimír - Bidovce 14 minút v porovnaní s jazdou po súbežných komunikáciách.   

O úseku 
Dĺžka: 14 440 m.
Počet križovatiek: 3.
Počet pracovníkov na stavbe: 400 mesačne.
Zmluvný termín ukončenia výstavby: 12/2019.
Zmluvná cena bez DPH: 197 444 061,02 eur.

EIA NA D1 PRI PREŠOVE JE UKONČENÁ, PRÁCE SA MÔŽU NAPLNO ROZBEHNÚŤ!

Čo je EIA? Je to proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. Pre úsek D1 Prešov západ - Prešov juh je konečne ukončený. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že práce na výstavbe dôležitého úseku D1 sa môžu.


Doposiaľ práce na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh pokračujú v súlade s harmonogramom prác. NDS v zmysle stavebného povolenia začala ešte v roku 2017 so všetkými prípravnými prácami, najmä v lokalitách, u ktorých sa nepredpokladá žiadny zásadný dopad z aktualizovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie – ako je napríklad križovatka Prešov západ (tzv. Vydumanec), kde už v skoršom období prebiehali stavebné práce na predchádzajúcom úseku diaľnice. Z dôvodu aktualizácie procesu EIA boli práce pozastavené v km 99,000 až 102,650.

Po nadobudnutí právoplatnosti EIA môže zhotoviteľ s prácami postupovať podľa schváleného harmonogramu prác. Predpoklad začiatku razenia tunela Prešov je v letných mesiacoch tohto roka. 

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. V križovatke Prešov, juh sa napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 pri Prešove bude okrem spojnice medzi Bratislavou a Košicami tvoriť „západný obchvat“ tretieho najväčšieho slovenského mesta. 

Zmluvný termín ukončenia výstavby úseku je jún 2021.

Zdroj: NDS