Nové elektronické služby:


•     žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla,

•  žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva,

•     žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla


nájdete na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Využiť ich môžu majitelia vozidiel osobne, štatutári právnických osôb alebo vlastníkmi splnomocnené osoby. Elektronické splnomocnenie k evidenčným úkonom môžete získať tiež pomocou e-služby, ktorá je k dispozícii už niekoľko mesiacov.

Podmienkou používania e-služieb je aktivovaný občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom, ktorý dostane každý držiteľ eID karty na požiadanie bezplatne.


Elektronické služby na úseku dopravných evidencií fungujú od apríla minulého roka. Občania môžu elektronicky vozidlo prihlásiť, či vykonať zmenu v evidencii a požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia. S použitím ďalších informačných služieb dokážete získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla alebo o kontrole jeho originality. Môžete sa pozrieť aj na časový priebeh držby vozidla a na všetky evidované udalosti vykonané s vozidlom v minulosti. S kartou eID dokážete získať aj podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení, o technických či emisných kontrolách, ale aj o štruktúre všetkých vlastníkov vozidla a o technických údajoch vozidla.

Zoznam ďalších úkonov, ktoré dokážete vykonať elektronickou formou: (niektoré úkony si vyžadujú aj osobnú návštevu polície)


Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu


Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla


Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie


Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie


Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla


Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu


Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu


Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla


Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov


Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom


Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla


Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny


Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla


Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla