Vyhlásenie komisie:

Skapacitnenie diaľnice D1 v pôvodnom riešení s kolektormi je ekonomicky nehospodárne a v úseku Bratislava–Triblavina z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti dopravy na diaľnici neprijateľné. Kolektorový návrh predstavuje kolízne riešenie najmä z hľadiska množstva kolíznych bodov a priepletov medzi súbežnou komunikáciou a telesom diaľnice.

Stanovisko OZ Triblavina:

To, či je takto navrhnutá diaľnica efektívna, bolo posúdené počas prípravy tejto stavby. Výsledkom bolo preukázanie ekonomickej efektívnosti tejto stavby s rokom návratnosti tejto investície 2023. Takto navrhované riešenie má priniesť zvýšenie kvality o 31,55 %. Kolektorové pásy nezvyšujú počet kolíznych bodov medzi diaľnicou a súbežnou komunikáciou, pretože sa napájajú na diaľničných križovatkách, ktorých počet sa nemení. Komisia nepreukázala svoje tvrdenie v tomto bode žiadnym odborným stanoviskom.

Vyhlásenie komisie:

Navrhovaný počet 8 jazdných pruhov na D1 považujeme za maximálny a neodporúčame s vyšším počtom pruhov uvažovať ani v ďalekom výhľade.

Stanovisko OZ Triblavina:

Z akej analýzy vyplýva tento záver komisie? S akými vstupnými údajmi pracovala pracovná skupina pri formovaní takého záveru?
 

Vyhlásenie komisie:

Je nežiadúce smerovať dopravu do jedného dopravného prúdu, naopak je potrebné uplatňovať budovaný radiálno–okružný systém v územnom celku Bratislava. Odporúčame riešiť komunikačnú sieť v aglomerácií mesta Bratislavy hierarchickou sieťovou štruktúrou. 

Stanovisko OZ Triblavina:

To, ako bude riešená koncepcia dopravy v tomto regióne, bolo naštudované v procese prípravy a schvaľovania územného plánu BSK. Tak je to zakotvené aj v územných plánoch okolitých obcí. Dopravné stavby, ktoré z tento návrh vygeneroval, sú v zozname verejnoprospešných stavieb. V rámci územnoplánovacích informácií boli v tomto duchu informovaní občania regiónu. Pripravované stavby boli posudzované v procesoch EIA. Uvedomujú si členovia komisie, aký môže mať toto nepodložené rozhodnutie vply na stav dopravy a životné prostredie? Pracovali členovia komisie s informáciou, koľko verejných prostriedkov už bolo investovaných do prípravy tejto stavby a aké celospoločenské straty ich rozhodnutie bude mať? Kto bude znášať dôsledky za marenie verejných financií?


Vyhlásenie komisie:

Spracovať etapizáciu výstavby súboru stavieb D1 Bratislava-Trnava s dôsledným dodržaním zásady minimalizácie dopravných obmedzení na D1. Termín: 31.12.2016 Spracovať podrobný projekt organizácie dopravy počas výstavby jednotlivých etáp na D1 (vrátane križovatky D1/D4. Termín: 31.10.2017

Stanovisko OZ Triblavina:

Funkciou kolektorov bolo aj zabezpečenie obchádzkových trás počas rekonštrukcie D1 (mali byť postavené pred začatím prác na D1). V prípade, že by kolektory vybudované neboli - obchádzkové trasy povedú po Ceste na Senec a cez Vajnory. Súčasná katastrofálna dopravná situácia sa stane neúnosnou.


Vyhlásenie komisie:

Vzhľadom na súčasné nevyhovujúce šírkové usporiadanie D1, ktoré obmedzuje užívanie D1 Bratislava-Trnava na požadovanej funkčnej úrovni, je nevyhnutné realizovať rekonštrukciu D1 Bratislava-Trnava (súbor 5 stavieb) do 30.11.2020.

Stanovisko OZ Triblavina:

Stav, kedy je odstavný pruh zrušený a namiesto neho je provizórne vyznačený tretí jazdný pruh, nie je v súlade s normami. Takmer 100 dopravných nehôd v tomto úseku za posledné tri roky je toho dôkazom. Ako je možné, že ministerstvo vnútra, ktorého zamestnanci boli členmi komisie, namiesto toho, aby v súlade so schválenou dokumentáciu tlačilo na urýchlené vybudovanie riadnej diaľnice, toleruje zastavenie prác a podporuje iné riešenie D1, vediac, že tento nezákonný proces môže stavbu ešte viac oddialiť? Berie týmto zodpovednosť za bezpečnosť premávky?


Vyhlásenie komisie:

Stavbu D1, križovatka Triblavina realizovať len v takom rozsahu stavebných objektov, ktorý zabezpečí podmienky pre výstavbu D4/D1 z technického a termínového hľadiska bez obmedzenia.

Stanovisko OZ Triblavina:

V koho záujme je toto odporúčanie komisie? Máme za to, že komisia mala rozhodovať o riešení situácie na D1 vo verejnom záujme, diaľnica D4 má nadväzovať na túto stavbu - nemá to byť naopak.


Vyhlásenie komisie:

Ďalší rozvoj aglomerácie Bratislavy z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia zabezpečiť komplexným kooperatívnym dopravným systémom s využitím všetkých druhov dopravy.

Stanovisko OZ Triblavina:

Ministerstvo dopravy, BSK, obce disponuje dostatočným množstvom strategických materiálov, ktoré štát zaväzujú dopravné riešenia pripravovať s využívaním verejnej osobnej dopravy. Odborné autority mali veľa príležitostí požiadavku na riešenie dopravného problému v tejto oblasti uplatniť. Prijímať takýto záver namiesto konštatovania protizákonnosti v konaní na D1 v kontexte s dopadom na tisícky obyvateľov považujeme preto za nepatričné.

Informácie o členoch odbornej komisie ako aj závery komisie sú zverejnené na našej stránke www.oztriblavina.sk

Prezenčná listina:
 
Závery odbornej skupiny: