Aké opatrenia chystá mesto pre individuálnu automobilovú dopravu?  

Na odpovede základných otázok vypracovali koncepciu rozvoja cestnej siete. Konkrétne návrhy sú vedené v územnom pláne ako verejnoprospešné stavby. Potrebu a prioritizáciu výstavby jednotlivých projektov je ale nevyhnutné preveriť samostatnými štúdiami uskutočniteľnosti. Pri väčšine stavieb, či iba prestavieb sa počíta s prioritou či preferovaním hromadnej dopravy. 

O ktoré úseky ide?  Dozviete sa v tabuľke.

 

Názov stavby 

Záverečné stanovisko UGD

 

Komentár

 

Poznámka

 

D5. výstavba Severnej tangenty v úseku Pražská - Jarošova

 

 

Odporúča 

Dobudovaním stredného dopravného okruhu medzi Pražskou a Jarošovou sa podstatne zlepší dopravná situácia na terajších uliciach Pražská, Šancová, Račianska.

 

 

Realizácia  r2040

D6. prestavba Lamačskej v úseku Harmincova - Záhorská Bystrica

 

 

 

Odporúča

Prestavba na 4 pruh (2 + 2) uľaví najmä komunikáciám vedeným bytovú zástavbou v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi. Modernizáciu cesty je potrebné naplánovať tak, aby sa zamedzili negatívne vplyvy na chránené územia. Dôležitá je aj preferencia MHD

 

 

 

Realizácia r2025

D7 predĺženie Saratovskej a úprava cesty II/505 po diaľnicu D2 

 

 

 

Odporúča

Dopravný model potvrdzuje v bytovej zástavbe Dúbravka nárast ciest individuálnej automobilovej dopravy v r2040, ale aj napriek tomu sa ukazovateľ kvality dopravy mierne zlepší.

 

 

Realizácia r2025

 

 

D8 prestavba Bojnickej v úseku
Rožň
avská -

Vajnorská vrátane
prestavby Ivanskej cesty + Vajnorská -
tunel pod Karpatmi -
Lamačská 

 

 

 

 

(Ne)odporúča

Dopravný model nepotvrdil potrebnosť stavby Bojnickej ul. cez masív Karpát do diaľničnej križovatky D2 v Lamači. Tunel pod Karpatmi sa javí ako nevýznamný z hľadiska atraktivity.
Odporúča predĺženie Bojnickej ul. v úseku Vajnorská – Račianska, vrátane mimoúrovňovej križovatky s Račianskou, kde je zrejmé odľahčenie
centrálnej časti mesta
 
D9 prestavba Bajkalskej
v úseku Prístavná -
Vajnorská, vrátane
MÚK s Trnavskou a
Vajnorskou 

 

 

Odporúča

 

 

Predpokladá sa  zlepšenie kvality dopravy + pozitívny vplyv aj na skapacitnenie ulice Prístavná. 

 

 

Realizácia r2030

 

D12 preložka cesty II/572 Galvaniho –
Ráztočná – D4 –
hranica mesta,
vrátane križovatky
Hradská,
Vrakunská,
Ráztočná, č.
III/06359 a diaľnicou
D4 

 

 

 

 

 

Odporúča

Dopravný model potvrdzuje významný nárast dopravy na tejto komunikácii a jej využitie najmä v dôsledku napojenia na D4.U tejto stavby je potrebné upozorniť, že dochádza ku kolíziám s ochrannými pásmami Letiska Bratislava. 
Kolízne miesta s ochranným pásmom letiska by bolo možné eliminovať tiež zapustením vozovky do terénu

 

 

 

 

 

Realizácia r2040

 

D13 preložka cesty II/502 v úseku Pionierska- 
Gaštanový hájik - Na
pántoch - Rybničná 

 

 

 

 

Odporúča

Dopravný model potvrdzuje významný nárast dopravy na komunikácii II/502 v roku 2040 a ďalej potvrdzuje, že dané opatrenie čiastočne rieši problém kapacitného vyčerpania cestných radiálnych komunikácií v smere centrum – sever/severovýchod.

 

 

 

Realizácia r2030

 

 

 

D14 prestavba Seneckej cesty a Rožňavskej v úseku D1 - Galvaniho 

 

 

 

 

Odporúča

Odporúča sa rozširovanie komunikácie,  v prospech MHD
tzn. novovzniknuté pruhy realizovať ako vyhradené jazdné pruhy (projekt by mal prioritne riešiť celý úsek Trnavskej cesty a Rožňavskú ul. v úseku Trnavská cesta - Bojnická ako 3-pruh s buspruhom, nielen úsek Galvaniho -Cesta na Senec). 

 

 

 

 

Realizácia r2025

 

 

D15 prestavba cesty I/63 v úseku katastrálna hranica mesta - Popradská ul. (Ulica svornosti), vrátane
križovatky Slovnaftská a Popradskou 

 

 

 

 

 

 

Odporúča

Tento úsek komunikácie patrí k jedným z najhorších v Bratislave z pohľadu ukazovateľa kvality dopravy. Aj v roku 2040 dopravný model potvrdzuje obrovskú absorpciu vysokého dopytu po doprave na tejto komunikácii. Vzhľadom k podpore ponuky MHD odporúčajú rozširovanie tejto
komunikácie v prospech MHD tzn. novo vzniknuté pruhy realizovať ako vyhradené jazdné pruhy. 

 

 

 

 

 

Realizácia r2025

 

 

 

 

 

D16 mimoúrovňové križovatky  Patrónka,
Račianske mýto,
Panónska -
Dolnozemská,
Einsteinova -
Jantárová 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúča

Túto stavbu je vhodné prevziať z platného ÚPN do nového ako územnú rezervu pre prípad, že dôjde k rozvoju územia blízkych lokalít. V súčasnej dobe, pre
dodržanie princípu prerozdelenia deľby prepravnej práce v prospech verejnej hromadnej doprave osôb, ktorá je kľúčová, nenavrhujú kapacitnejšie riešenie v prospech automobilovej dopravy v týchto bodoch.
Odporúčame ale realizovať preferenciu hromadnej dopravy osôb na úkor automobilovej dopravy. 

 

 

 

 

 

 

Realizácia r2025

 

 

 

 

 

 

 

 

D17 úprava obchvatu
Čunovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúča

Po ceste k vodnému dielu (súčasný obchvat Čunova) je vedená najmä tranzitná doprava v čoraz väčšej miere využívaná obyvateľmi južných okresov 
DS, NZ, KN  ako náhradného spojenia s Bratislavou z dôvodu nedostatočne kapacitného koridoru Šamorín –
Bratislava. Pre dopravnú obsluhu Čunova automobilovou a mestskou
hromadnou dopravou má prioritný význam Petržalská cesta. Kritickým miestom je jestvujúca križovatka Balkánska – Vývojová - Rusovská cesta. Kapacitný
problém križovatky v Rusovciach je možné riešiť napojením obchvatu Čunova na diaľnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizácia r2025

D90 obojstranné
rozšírenie a prestavba
komunikácie Mlynské nivy

 

Odporúča

Odporúčajú rozširovanie tejto komunikácie, v prospech MHD tzn. novo vzniknuté pruhy realizovať ako vyhradené jazdné pruhy. 

 

Realizácia r2025

Keď sa pozriem na roky realizácie, cítim rozčarovanie! Už teraz sú úseky kritické. Niektoré by mali byť hotové až za 7-8 rokov. Viete si predstaviť, čo to bude v meste, keď budú jeden hlavný ťah prerábať? Bez rozsiahlych obmedzení to isto nebude. Vodičom tak neostáva nič iné, ako byť trpezliví. A môžete sa na to už pomaly psychicky pripravovať.