Keď sa chcete s niekým baviť naozaj na úrovni, musíte poznať terminológiu. Aby jeden nehovoril o voze a druhý o koze. Nevravím, že to je ľahké. Väčšina pojmov sa bežne takmer nepoužíva. Aby ste niektoré pojmy ľahšie pochopili, po kliknutí sa vám rozbalia obrázky. Definíce a obrázky sú z databázy Slovenskej správy ciest. Pojmov je podstatne viac, vybral som len najdôležitejšie.

Pojmy 

Cesta

Cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

CESTA
 
Cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

Cestná komunikácia (ďalej ako CK)  - pozemná komunikácia je určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou; “ Cestné komunikácie sa triedia podľa dopravného významu na: diaľnice; rýchlostné cesty; cesty I.triedy; cesty II. triedy; cesty III. triedy.“ Rozdelenie si povieme v následujúcej časti.

Dĺžka CK 

 • Je dĺžka línie CK vyjadrená jej staničením od začiatku po koniec, nositeľmi staničenia CK sú jej medzikrižovatkové úseky a lúče v oblasti zložitých križovatiek. V prípade smerovo rozdelenej CK je nositeľom jej staničenia oddelená časť 1.
   
 • Z pohľadu centrálnej technickej evidencie CK predstavuje dĺžka CK súčet evidenčných dĺžok uzlových úsekov, ktoré ju vytvárajú: medzikrižovatkových uzlových úsekov a uzlových úsekov tvorených lúčmi v oblasti zložitých križovatiek. V prípade smerovo rozdelenej CK je jej dĺžka tvorená súčtom evidenčných dĺžok uzlových úsekov tvoriacich jej oddelenú časť 1.

Dĺžka vozovky 

 • Je určovaná pre potreby vyjadrenia plochy vozovky, to znamená, že dĺžka VOZOVKY úsekov tvoriacich líniu príslušnej CK je  totožná s dĺžkou úsekov tvoriacich líniu CK (v smere orientácie CK, bez križovatkových vetiev).
   
 • Pre potreby SHV (systém hospodárenia s vozovkami) je dĺžka vozovky príslušnej CK vyjadrená dĺžkou vozovky VŠETKÝCH úsekov, ktoré prislúchajú danej CK, t.j. vrátane úsekov v protismere orientácie CK (pri smerovo rozdelených CK) a vrátane križovatkových vetiev.
   
 • V križovatkách CK je dĺžka vozovky započítaná v plnej dĺžke len pre CK najvyššieho dopravného významu.


KRIŽOVATKA – JEDNODUCHÁ je úrovňová križovatka dvoch alebo viacerých PK, ktorá nemá v oblasti križovatky žiadne fyzické dopravné ostrovčeky, môže mať fyzické dopravné ostrovčeky, ktoré vymedzujú jazdné pásy s dĺžkou osi kratšou ako 1 m. Jednoduchá križovatka má práve jeden križovatkový uzol a v jej oblasti nie sú lúče a vetvy.


KRIŽOVATKA – ZLOŽITÁ je každá mimoúrovňová križovatka a tá úrovňová križovatka dvoch alebo viacerých PK, ktorá má v oblasti križovatky fyzické dopravné ostrovčeky, ktoré vymedzujú jazdné pásy s dĺžkou osi minimálne 1 m. Zložitá križovatka má viac ako jeden križovatkový uzol a jej oblasti sú lúče a vetvy.


OS JAZDNÉHO PÁSU je línia umiestnená na rozhraní dvoch protismerných priebežných jazdných pruhov v prípade obojsmerných jazdných pásov; v prípade jednosmerných jazdných pásov do priečneho stredu jazdného pásu určeného v rámci priebežných jazdných pruhov.


ORIENTÁCIA PK vyjadruje popis miestopisného priebehu PK; je daná začiatkom a koncom PK.

POZEMNÁ KOMUNIKÁCIA (PK) je komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na: cestné komunikácie; miestne komunikácie; účelové komunikácie;“  - o tom tiež povieme viac v pokračovaní. 

Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.


PRIEČNE USPORIADANIE CK 

 • jazdný pás je súčasť CK určená predovšetkým na hlavnú cestnú premávku. Jazdný pás môže byť obojsmerný alebo jednosmerný.
   
 • šírka jazdného pásu je definovaná ako kolmá vzdialenosť vnútorných líc vodiacich prúžkov, meraná v priečnom profile kolmo na os CK. V prípade opticky smerovo rozdelených CK dvojitou pozdĺžnou súvislou čiarou alebo pri výskyte optických ostrovčekov, sa šírka týchto útvarov do šírky jazdného pásu nezapočítava.
   
 • jazdný pruh je časť jazdného pása určená pre jeden jazdný prúd cestných vozidiel. Osobitným jazdným pruhom jazdného pása je prídavný pruh, ktorým sa zvyšuje stály počet jazdných pruhov (napr. pruh pre pomalé vozidlá, zaraďovací pruh, odbočovací pruh a pod.).
   
 • šírka spevnenej krajnice udáva šírku od vnútornej hrany vodiaceho prúžku krajného jazdného pruhu po hranu spevnenej časti cesty. Do spevnenej krajnice sa nezapočítava šírka priľahlého rigolu.
   
 • šírka nespevnenej krajnice udáva vzdialenosť od hrany spevnenej krajnice po smerový stĺpik, záchytné bezpečnostné zariadenie alebo inú pevnú prekážku v korune CK, prípadne po hranu koruny CK.
   
 • šírka vozovky udáva šírku spevnenej časti CK (vozovky), ktorá je meraná v priečnom profile kolmo na os CK v metroch. Tento údaj zahŕňa v sebe šírku jazdného pásu a spevnených krajníc cesty.

SMER DOPRAVNÝ - je hodnota, ktorá vyjadruje smer dopravy (smer pohybu vozidiel) na úseku referenčnej siete. Môže nadobúdať hodnoty:

 • na úseku sú oba smery dopravy (obojsmerka),
 • na úseku je prípustný len jeden smer dopravy a to súhlasný s orientáciou úseku (jednosmerka),
 • na úseku je prípustný len jeden smer dopravy a to nesúhlasný s orientáciou úseku (jednosmerka).

Každý úsek referenčnej siete musí mať uvedený dopravný smer.

TECHNICKÉ PARAMETRE – PREMENNÉ popisujú charakteristiky vozoviek cestných komunikácií (priečne a pozdĺžna nerovnosť, drsnosť, únosnosť) , okrem únosnosti vozovky sú to líniové javy. Lokalizované sú staničením začiatku a konca v rámci príslušného uzlového úseku. Premenné technické parametre sú parametre vozovky meniace sa v čase. Majú zásadný vplyv na kvalitu cestných komunikácií. Typickým príkladom je napr. priečna nerovnosť vozovky alebo drsnosť vozovky. Ich zber sa vykonáva v pravidelných intervaloch s využitím výkonných diagnostických vyhodnocovacích zariadení

TECHNICKÉ PARAMETRE – NEPREMENNÉ sú zastúpené bodovými aj líniovými javmi. Medzi bodové javy patria : dopravná značka bodová, korekcia plochy vozovky, obslužné dopravné zariadenia, prekážka bodová. Medzi líniové javy patria : delenie CK, dopravná značka líniová, chodník, jazdný pás, jazdný pruh, krajnica spevnená, krajnica nespevnená, mýto, nálepky, oplotenie - múr, prekážka líniová, šírka pasportizačná, šírka vozovky, variácia šírky, záchytné bezpečnostné zariadenia, zaznamenaný kryt vozovky.

LÚČ je úsek medzi dvomi uzlami ktorým prechádza daná PK (jej trasa) cez oblasť križovatky

UZOL je miesto začiatku alebo konca osi jazdného pásu na úseku alebo miesto styku dvoch alebo viacerých osí jazdných pásov.


ÚSEK je časť jazdného pásu reprezentovaného osou medzi dvomi uzlami.


VETVA je úsek medzi dvomi uzlami, ktorý prepája križujúce sa PK v oblasti križovatky.

ZÁCHYTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA zabraňujú vjazdu vozidla z vymedzeného dopravného pásu, príp. vstupu chodcov alebo iných účastníkov cestnej premávky, prípadne zveri do jazdného pásu.

Zdroj a Foto: SSC