OTVORENÝ LIST MINISTROVI DOPRAVY OD STAROSTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI:

Vážený pán minister, neustále zhoršujúca sa situácia v doprave, spolu s obavami čo prinesie spustenie ďalších dopravných stavieb v okolí našej obce Ivanka pri Dunaji, nás primälo obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom.
Pri príprave projektu diaľnice D4 a jej prepojenia s D1 bolo zrejmé, že vjazd vozidiel do Bratislavy z D4 má primárne zabezpečovať križovatka Ivanka-Sever. Táto križovatka ale nie je dobudovaná, úseky D4 sa postupne otvárajú, a tak si vozidlá na vjazd do Bratislavy z D4 našli aj iné „cestičky“, s ktorými ale projekt D4R7 vôbec nerátal.


Po otvorení križovatky Ivanka-Západ sú pre našu obec každodennou realitou extrémne počty vozidiel (nielen osobnej automobilovej dopravy), ktoré v rannej špičke na vjazd do Bratislavy z D4 neštandardne využívajú aj cestu III. triedy číslo 1041 (Vajnorská ulica). Spočiatku sa vozidlá otáčali priamo v križovatke (obr. č.1).

Toto nebezpečné konanie vodičov sa podarilo eliminovať osadením dopravného značenia Klemmfix. Vozidlá schádzajúce z D4 s cieľom dostať sa do Bratislavy to ale neodradilo, našli si nový spôsob. V súčasnosti využívajú odbočku na parkovisko veľkoobchodu Metro, kde sa v rannej špičke vo veľkom počte otáčajú (obč. č.2).

Križovatka Ivanka-Západ teda „prevzala“ teraz na seba úlohu, na ktorú ale nie je projektovaná, a to aj preto, aby sa cez ňu ešte viac nezahusťovala doprava na dvojprúdovej Seneckej ceste.

Občania Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí sú roky nútení čakať neúmerne dlhý čas v rannej kolóne, kým sa cez Vajnorskú ulicu dostanú na Seneckú cestu. Súčasný stav, po otvorení križovatky Ivanka-Západ, je už ale neúnosný. Výjazd z obce (približne jeden kilometer dlhý úsek) aj v skorých ranných hodinách trvá 40 až 50 minút. Zlepšenie má pritom priniesť až vybudovanie križovatky Ivanka-Sever, a taktiež rozšírenie Seneckej cesty na štvorpruh. Vzhľadom na medializované informácie, podľa ktorých môže realizácia týchto stavieb trvať 3, dokonca až 6 rokov, to nie je pre nás akceptovateľné.


Samozrejme, uvedomujeme si dôležitosť výstavby diaľnice D4. Pokiaľ ale nebude vybudovaná križovatka Ivanka-Sever, počet áut otáčajúcich sa v Ivanke pri Dunaji bude stále narastať (aj s ohľadom na spustenie ďalších úsekov D4R7). Po otvorení úseku Ivanka-Vajnory (predpoklad október 2021) sa dá s určitosťou povedať, že pri parkovisku Metro sa budú otáčať už nielen vodiči idúci od Vrakune, ale aj od križovatky Čierna Voda – obyvatelia Chorvátskeho Grobu, Slovenského Grobu a celej tejto lokality (obr. č.3),  ktorí sa budú chcieť dostať napríklad na Zlaté piesky či obchvat D1.

Obávame sa, že k zhoršeniu už i tak zlej dopravnej situácie na Seneckej prispeje aj otvorenie prepojenia Seneckej cesty a D1 v križovatke Triblavina. Tieto naše obavy sme Vám tlmočili v liste zo dňa 18. júna 2021. Po prečítaní Vašej odpovede (zo dňa 12. júla 2021) sa však naše obavy nerozplynuli, skôr naopak, vzrástli. Riešením kardinálneho problému Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí v doprave, ktoré sa neustále odkladá, je rozšírenie cesty I/61 (Seneckej) na štvorpruh. Za prioritu považujeme úsek od križovatky pri Mlyne po križovatku Bernolákovo-Západ. V tomto smere sme projektantovi rozšírenia Seneckej cesty zaslali pripomienku, aby sa rozšírenie rozdelilo na etapy, a primárne sa riešil vyššie spomínaný cca 4-kilometrový úsek.


Naši občania, ako aj obyvatelia okolitých obcí, ktorí sa cez Ivanku pri Dunaji dostávajú na Seneckú  cestu, v dôsledku spomínaných problémov dlhodobo trpia zhoršením kvality svojho života. Niet pritom žiadnych pochýb, že táto neúnosná situácia sa bude naďalej iba zhoršovať, a to len z dôvodu dlhodobo nezvládnutých procesov štátu pri výstavbe dopravnej infraštruktúry v okolí hlavného mesta Slovenska. Ten by mal pritom postupovať v súlade s Ústavou, ako aj elementárnou úctou k svojim občanom tak, aby im kvalitu života zlepšoval. V tomto prípade však štát a jeho predstavitelia svojim nezodpovedným prístupom vystavili obyvateľov spádovej oblasti Ivanky pri Dunaji nepredstaviteľnému dopravnému kolapsu.


Vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam, a súčasne pri rešpektovaní oprávnených požiadaviek našich obyvateľov na kvalitu života, Vás týmto otvoreným listom žiadame o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na/z D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Súčasne Vás týmto otvoreným listom žiadame o realizáciu takých krokov, ktoré urýchlia rozšírenie Seneckej cesty na štvorpruh a dobudovanie križovatky Ivanka-Sever.


S úctou 
Ing. Vladimír Letenay 
starosta obce Ivanka pri Dunaji
V Ivanke pri Dunaji dňa 27.9.2021