Z radov Slovenskej polície sme sa na otázky využitia autokamier pýtali viceprezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky plk. JUDr. Ľubomíra Ábela.
 

Čo musí spĺňať autokamera, aby mohla byť použitá vo vozidle?
„Musí dodržovať podmienky, ktoré sú v zákonne o cestnej premávke. To znamená, nemôžete mať na čelnom skle žiadne také predmety, ktoré by bránili vo výhľade. Pokiaľ kamera splní tieto podmienky, žiadny iný zákon to nezakazuje.“

 

plk. JUDr. Lubomir Abel - viceprezident policie SR

A môže tento záznam z kamery do auta využiť aj ako dôkazový materiál?
„Pre svoju potrebu určite, zdôrazňujem pre svoju potrebu. Treba mať na pamäti zákon o ochrane osobných údajov. Pokiaľ by som ja nezodpovedne využíval takýto záznam a mohol by som diskreditovať nejaké iné osoby, tak sa vystavujem riziku postihnutia, či už za správny delikt, alebo za aj trestný čin. Áno môže to využiť aj ako dôkaz, napríklad pri dopravnej nehode, pretože v rámci objasňovania dopravnej nehody, strana či už vinná alebo poškodená, má právo predkladať akýkoľvek dôkaz. Čiže aj kamerový záznam, fotografie, zápisky, rôzne iné dôkazy, ktoré náležite objasnia danú vec.

Marián ČABÁK, inštruktor školy bezpečnej jazdy: "Osobne som o vhodnosti, dokonca potrebe čiernej skrinky v aute v podobe videokamery presvedčený. Cesty sú stále viac preplnené, situácia nezriedka neprehľadná a komplikovaná. Verím, že jeden videozáznam je efektívnejší a jednoduchší spôsob, než zháňanie svedkov udalosti. Dnes je to vďaka pokroku technológie veľmi jednoduchý a efektívny spôsob ako v premávke chrániť seba a svoj majetok. Zároveň však so záznamom treba pracovať rozumne. Teda nezverejňovať ho, ani inak nesprístupňovať širokej verejnosti, ale použiť ho len pre osobnú potrebu - na svoju ochranu. Len ako dôkaz. Pripomína mi to situáciu s nosičmi hudby. Na každom je jasne uvedené, že zakúpením napr. CD získa majiteľ právo prehrávať ho pre osobné potreby doma, v aute, návšteve a podobne, nie však pred veľkým verejným publikom, na zhromaždeniach a podobne.

vyjadrenie kamery do auta Marian CABAK instruktor skoly bezpecnej jazdy

Takže, keď to zhrnieme, kameru vo vozidle umiestnenú mať môžete, avšak na správnom mieste. Ak túto podmienku a podmienky zákona o cestnej premávke splníte, môžete záznam použiť aj pri dopravnej nehode, ako dôkazový materiál. Treba mať na pamäti metodické usmernenie č.3/2013 o kamerových informačných systémoch, osobných údajoch vo vozidlách od úradu na ochranu osobných údajov SR.

Tieto povinnosti platia na území SR. Ako je to v okolitých krajinách? Podľa odborného časopisu AUTO BILD nasledovne:

*V Česku, rovnako ako u nás, používanie kamier a najmä poskytnutie záznamov úradom, napríklad, polícii alebo poisťovni, sa na jednej strane môže stať dôkazom neviny, ale aj nášľapnou mínou, keďže jeho autor sa ľahko dostane do rozporu so zákonom o ochrane osobných údajov. Stáva sa tak najmä zverejnením videozáznamu na internete, predovšetkým vtedy, ak sú na záberoch viditeľné evidenčné čísla iných vozidiel prípadne nezainteresovaných osôb. V zásade platí, že v takom prípade by si autor záznamu mal vyžiadať súhlas týchto osôb.

*V Maďarsku  sú podmienky používania autokamier podobné ako u nás. Podľa právnikov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov je použitie kamier a ich záznamov na súkromné účely vyňaté spod pôsobnosti príslušného zákona. Má to však niekoľko podmienok: kamera by mala byť nastavená na nižšie rozlíšenie, záznam sa nesmie uchovávať dlhšie než päť pracovných dní a vlastník musí zabezpečiť záznam proti neoprávnenému prístupu tretích osôb. Podľa rozhodnutia maďarského Najvyššieho súdu sú takéto záznamy na súdoch prípustné ako dôkaz, preto nie je možné ich napadnúť pre porušenie osobných práv.

* Nemecko používanie kamier zatiaľ jednoznačne nevyriešilo. Niektoré súdy záznamy z kamier pripúšťajú, iné ju odmietajú. O prevládajúcich sporoch svedčia aj vyjadrenia niektorých nemeckých právnikov, ktorí považujú záznamy za prípustné, nakoľko právo na spravodlivosť a zisťovanie pravdy by malo byť prvoradé.

K téme sa vyjadril aj šéf dopravnej polície Rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko Rudolf Salzgeber ako aj právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer.
* „V Rakúsku, na rozdiel od Nemecka je však právna stránka veci doriešená. Hoci na pohľad to vyzerá ako úplný zákaz, v skutočnosti to nie je tak jednoznačné." Ako povedal právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer, „autokamery síce nie sú zakázané, vyslovene však povolené neboli. Existujú však výnimky, kedy sú kamery prípustné. Podľa Hoffera smie vodič použiť záznam na dokázanie vlastnej neviny, pokiaľ na ňom nie sú viditeľné, napríklad, tváre nezainteresovaných osôb.  Naproti tomu je možné mať bez výčitiek svedomia v aute kameru, pokiaľ slúži výlučne na súkromné účely, trebárs na zaznamenanie krásneho okolia alebo jazdy autom či motorkou. Hofferov názor potvrdzujú aj vyjadrenia šéfa dopravnej polície rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko Rudolfa Salzgebera. Ako povedal pre portál Vorarlberger Nachrichten, účastník dopravnej nehody, voči ktorému sa vedie vyšetrovanie a disponuje obrazovým materiálom, môže ho predložiť na súde. Avšak za predpokladu, že na ňom nie sú rozpoznateľné nezúčastnené osoby. 
„Ten, kto si do auta alebo na motocykel nainštaluje kameru, aby zdokumentoval krásnu krajinu alebo výlet, sa pochopiteľne ničím neprevinil,“ skonštatoval policajný šéf.“ 
*AUTO BILD magazín 30.03.2015/Soňa Zverková

Jedna vec je teda pre všetky spomenuté štáty spoločná - autokameru môžete mať bez postihu umiestnenú vo vozidle. Záznam možno použiť na dokázanie neviny, ale pre úplnú bezpečnosť a istotu je lepšie upraviť ho tak, aby neboli viditeľné, alebo rozpoznteľné nezainteresované osoby ako aj ich evidenčné čísla. To isté platí aj pri umiestňovaní záznamov na internet. Preto ak máte videá s ktorými sa chcete pochváliť, radšej sa s nimi trošku pohrajte, aby sa tá jazda nestala cestou k problémom ;)

„Aby Vaše nahrávky boli kvalitné, určite Vám doporučujeme zainvestovať do špičkovej kamery do auta s GPS, ako napríklad DOD LS460W, ktorá je podľa mnohých odborníkov momentálne to najlepšie, čo môžete na trhu kúpiť.“