Neefektívny a predražený mýtny systém treba čo najskôr zrušiť

Spolu s požiadavkami na úpravu daní a poplatkov navrhovali, aby sa zrušil neefektívny a predražený mýtny systém a nahradil sa dočasne iným, čím by sa navýšili zdroje do rozpočtu NDS na opravy a údržbu ciest. V zmysle zmluvy so spoločnosťou SkyToll bolo možné do konca júna 2020 bez dodatočných nákladov vypovedať zmluvu, čím by sa vytvoril priestor na urýchlenú prípravu nového, modernejšieho a efektívnejšieho mýtneho systému (toto je možné každoročne bez ďalších nákladov pri dodržaní 6 mesačnej výpovednej doby).

UNAS v danej veci podala na generálnu prokuratúru už 3 podnety na začatie trestného konania v rokoch 2010, 2019 a 2020. Podľa zákona musí navrhovateľ konania dostať do 30 dní vyrozumenie o ďalšom postupe. Nestalo sa tak ani v jednom prípade!

V roku 2019 v decembri UNAS podala na Generálnu prokuratúru oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu v súvislosti s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou SkyToll na prevádzku mýtneho systému v SR. V tomto oznámení UNAS prezentovala niekoľko vlastných zistení a poukázala aj na zistenia NKÚ s tým, že je dôvodné podozrenie, že niektoré z osôb zúčastňujúcich sa na uzavretí tohto kontraktu sa mohli jednotlivo alebo spoločným konaním dopustiť trestného činu.

Podľa § 196 ods. 2  Trestného poriadku prokurátor alebo policajt do 30 dní od prijatia trestného oznámenia musí rozhodnúť podľa § 197 alebo 199 Trestného poriadku. Uznesenie vydané podľa § 197 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku sa doručí oznamovateľovi a poškodenému. Uznesenie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku sa doručí oznamovateľovi. Trestné stíhanie je povinný policajt začať bez meškania, najneskôr do 30 dní, ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku.

Nový generálny prokurátor by tento stav nemal nečinne tolerovať už ani týždeň!

UNAS upozorňuje verejnosť, že mesačný paušál štátu súkromnej spoločnosti nemá reálny podklad v skutočných nákladoch, pri sume dosahujúcej viac ako 100 miliónov eur zisku ročne. Teda prípadné škody (ak sa preukáže protiprávnosť konania niektorých osôb pri príprave a podpisovaní príslušných zmluvných dokumentov) za 10 rokov doterajšej prevádzky môžu dosahovať aj niekoľko sto miliónov eur. Peniaze z výberu mýta, ktoré dopravcovia poctivo platia za každý kilometer sa nevracajú do infraštruktúry. Viac ako 40 % ide spoločnosti SkyToll a ďalšie nemalé percentá používa Národná diaľničná spoločnosť pre vlastnú prevádzku. Aj preto je stav našich ciest taký, aký je, nie sú zdroje na modernizáciu, ale ani na bežnú údržbu, čo roky pociťujú všetci vodiči áut.

UNAS rozumela, že za bývalej vlády nebol dostatok politickej vôle (u nepolitických orgánov činných v trestnom konaní) toto podanie riadne vyšetrovať. Tiež rozumie pomerne značnej náročnosti pri skúmaní veľkého množstva dokumentácie. Na odborné otázky ale máme znalcov, ktorí dokážu otázky vyšetrovateľom kompetentne zodpovedať. Nechápu však, ako je možné aby takmer rok po zmene vládnej garnitúry a mesiace po zmene na poste generálneho prokurátora orgány činné v trestnom konaní stále porušovali trestný poriadok a vo veci nekonali.

Toto je kópia ďalšieho oficiálne prijatého podania na prešetrenie a začatie konania vo veci diaľničného mýta.

Zdroj: UNAS