Vodiči, nezabúdajte na dôležitú povinnosť, ktorá spočíva v oznámení PZ do 7 dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby.

Alfou a omegou pre vodičov je zákon 8/2009 o cestnej premávke. Tam sa vodič dozvie o svojich povinnostiach. A rovnako pre istú skupinu tu je charakterizovaná potreba psychotestov. 

Čo je psychická spôsobilosť?

Najviac sa dozvieme v §88 vyššie spomenutého zákona. My pre vás vyberáme len to najpodstatnejšie.  

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom. Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba (podľa rozsahu, pokojne to môže byť aj 80 - 100 eur). Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.

Psychotesty musia absolvovať aj vodiči Taxi alebo poštárskych vozov, alebo prepravujúci nebezpečné látky - ADR, alebo tí, ktorí používajú VRZ - vozidlá s právom prednostnej jazdy. Nesmieme zabudnúť ani na inštruktorov autoškoly - podľa zákona o autoškolách. 

Aký vodič je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu? 

  •  žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;
  •  iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

Pravidelné psychologické vyšetrenia v lehote každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 rokov života každé 2 roky musia:

  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE;
  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Preskúmanie psychickej spôsobilosti

Preskúmanie psychickej spôsobilosti sa vykonáva:

  • ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena  psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia;
  • ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12 mesiacoch ako vodič motorového vozidla 3x závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac;
  • ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť alkoholu v organizme.

Preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa tiež musí zúčastniť držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel na 2 roky a viac, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti (ak menej tak len odborná spôsobilosť).

Niektoré politické strany presadzujú zrušenie psychotestov pre taxikárov. Čo si o tom myslíte? 

Načo je zamerané psychologické vyšetrenie? 

Vyšetrenie pozostáva z testov, ktoré majú za úlohu preveriť všeobecné rozumové schopnosti, reakčné schopnosti, pozornosť v záťaži alebo štruktúru osobnosti. Tiež  sa vykonáva osobný rozhovor a posudzuje správanie počas celej doby vyšetrenia. 

Dá sa pripraviť na psychotesty? 

Názory sú rôzne. Všetko sa dá, ľudovo povedané, obabrať. Nie sme odborníci, ale sme názoru, že pri príprave vyšetrovanej osoby na psychotesty stráca samotné vyšetrenie zmysel. Ak na psychotesty akéhokoľvek druhu idete, pokúste sa byť odpočinutý a otvorený.  

Sú takto nastavené podmienky dostačujúce? 

Táto téma je na dlhé lakte. Odpoveď podľa mňa nikdy nebude úplne jednoznačná. Auto je vo svojej podstate určitou formou zbrane. To si uvedomí väčšina až vtedy, keď sa niečo stane. Čo si myslíte vy, bolo by vhodné zaviesť psychologické vyšetrenia aj pre ostatné skupiny, resp. pre bežných uchádzačov o vodičské oprávnenie skupiny B (prípadne ostatných skupín, kde to nie je teraz potrebné)? Psychická úroveň, predovšetkým mladších ľudí je často niekde úplne inde, ako tých skôr narodených. Tieto rozdiely sa prejavujú aj pri šoférovaní. Ako by podľa vás mal vyzerať optimálny kompromis? 

Zdroj: z.č. 8/2009

Foto: Shutterstock