Názory odborníkov sa na tému označenie ťahaného auta líšia. V zákone nie je striktne stanovené, ako má byť ťahané auto označené. Osvetlenie je upravené len za zníženej viditeľnosti. Dokonca u nás v zákone nie je ustanovená povinnosť umiestniť výstražný trojuholník na zadnú časť ťahaného vozidla, ako to je v Čechách. Čiže, čo sa bežnej jazdy týka, nie je upravené nič. Preto som sa rozhodol, že dám priestor vám v ankete a odôvodniť to môžete v komentároch.
 

Označenie ťahaného auta výstražnými smerovkami


Zhrňme si problém. Ja som za to, aby malo ťahané vozidlo zapnutú výstražnú funkciu smerových svetiel. Prečo? Svetlá sú lepšie a rýchlejšie viditeľné, ako reflexný trojuholník. To prinúti ostatných zvýšiť pozornosť, znížiť rýchlosť jazdy a správať sa tolerantne. Na druhej strane tu vzniká problém pri odbočovanom manévri, alebo pri obchádzaní prekážky na ceste. V tej chvíli sú jednoducho smerovky také, ako ich poznáme, nefunkčné. Čo vtedy? Zákon pozná znamenia o zmene smeru jazdy ľavou rukou vystrčenou z okna. Upažená ruka znamená odbočenie vľavo, ohnutá ruka v lakti smerujúca nahor smer vpravo. Lenže mnoho vodičov tento jav nepozná a ani by ho pred samotným odbočením nespozorovalo. Ďalšia možnosť je vypnúť pred križovatkou výstražné smerovky úplne, zapnúť klasické znamenie o zmene smeru jazdy a potom opäť zapnúť výstražnú funkciu. To sa javí ako ideálne riešenie.

Označenie ťahaného auta výstražným trojuholníkom

 

Druhá možnosť, ktorá je niektorými preferovaná, je práve označenie len pasívne umiesteným trojuholníkom na zadnej časti bez funkcie výstražných smerových svetiel. Práve pri tejto možnosti ostane základná funkcia smerových svetiel plne funkčná. 


Označenie len výstražným trojuholníkom považujem za nedostačujúce. Osobne si neviem predstaviť, kam by som ten trojuholník na vozidlo mal umiestniť a ako. A čo ak po ceste odpadne? Umiestnene za sklo s fóliou nemá zmysel. Vodič, ktorý ide za vlečeným autom, musí byť upozornený, že pred ním nejde obyčajné auto, ale auto s technickou závadou.


Ku ktorej možnosti sa prikláňate vy?

AKO BY STE OZNAČILI ŤAHANÉ AUTO?
  • Výstražnou funkciou smerových svetiel ( 79% )

     

  • Umiestnením výstražného trojuholníka na zadnú časť auta ( 21% )

     

Odpovedalo 426 ľudí  

Čo vraví zákon? 

Výstražné smerovky -  Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel. Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Trojuholník - Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.

Čiže v podstate v ani jednom prípade nie je nič uvedené o označení vozidla pri vlečení. K označeniu pomaly idúcich vozidiel sa viaže predpis predpisu EHK č. 69, v ktorom je uvedené, že trojuholníkom (trochu iný ako ten v povinnej výbave) musí byť povinne označené každé vozidlo kategórie L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km/h.

Označenie pomalých vozidiel podľa predpisu EHK č. 69
Príklad umiestnenia označovacej tabuľky pre pomalé vozidlá na prípojnom vozidle
Označenie je povinné pre všetky kategórií L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P, ktorých najväčšia
konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km.h-1

Zdroj: Slov-Lex