Pri cestnej kontrole sa radšej správajte slušne. Policajt má totiž rôzne zákonné oprávnenia, ktorými vám môže pokaziť deň...

Po zastavení vozidla policajt vykoná kontrolu, ktorá pozostáva z piatich základných krokov:

1. Policajt kontroluje doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorových vozidiel + občiansky preukaz. Pri dokladoch sa policajt zameriava na platnosť, pravosť a na poškodenie.  
Medzi doklady predpísané na vedenie a prevádzku vozidla patria:

  • vodičský preukaz,
  • osvedčenie o evidencii, 
  • biela alebo zelená karta  (doklad o PZP, ústrižok šekovej poukážky nie je doklad),
  • doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  • doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha,
  • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom,
  • iné doklady ustanovené osobitným predpisom.

2. Policajt vyzve vodiča vozidla, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom, inou návykovou látkou, alebo liekom.


3. Policajt kontroluje technický stav vozidla, úplnosť a stav jeho výstroja a povinnej výbavy, uloženie a upevnenie nákladu.


4. Policajt preveruje, či po vozidle, prepravovaných osobách alebo veciach nie je vyhlásené pátranie. 


5. Policajt plní ostatné úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.

Policajt pri kontrole neprosí. Policajt žiada, alebo vyzýva. Musí pritom dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby, ktorú kontroluje, ale aj na svoju vlastnú...

Pozrite si, ako vyzerala cestná kontrola v minulom režime v úryvku z filmu Orlie pierko...:) 

Zdroj: MINV