Vtedy som na rozdiel ceny paliva na jednej čerpačke natrafil prvýkrát. Bolo to na poslednej čerpacej stanici žlto-čiernej farby pred Prešovom na diaľnici od Tatier na východ. Klasika, palivo sa míňalo, na toteme cena pár centov nižšia ako na iných ČS na trase. Tak som sa rozhodol zastaviť a natankovať. Veď predsa pre mňa ako spotrebiteľa je prvotná informácia o cene PHM rozhodujúca. Začal som tankovať, dotankoval a zrazu búm. Zaregistroval som vyššiu cenu na výdajnom stojane. Pre každý prípad som sa išiel pozrieť ešte raz na totem, či sa zhoduje alebo je vážne iná. Samozrejme, sumy za liter paliva boli iné. Rozdiel v tankovaní v mojom prípade bol trošku menej ako 2 eurá. Poviete si, že sú to drobné. Áno, sú. Ale vynásobte to počtom tankovaní za deň... 

Prišiel som k pokladni, informáciu uviedol predavačke, ta sa tvárila prekvapene, že o tom nikdy pred tým nepočula. Oukey, zavolajte mi prosím vedúcu. Tá prišla a hneď sa začala ohrádzať, že sa to nedá, a platí ta cena, ktorá je na stojane. Že keď som si všimol inú cenu, mal som prestať tankovať. „Čo prosím, to myslíte vážne?! A to mám teraz celú nádrž vypustiť von?!“ Hovorím jej, že tieto praktiky budú určite SOI zaujímať. Nakoniec teda zobrala do ruky kalkulačku, vynásobila cenu na toteme x počet litrov a uhradil som v hotovosti nižšiu sumu, ktorá ma vlastne namotivovala zastaviť a tankovať. Pokladničný blok bol ale na vyššiu sumu... V tom som sa už nevŕtal, keďže mi ho aj tak nikto neprepláca.

Pôvodne som článok neplánoval ani robiť, veď reku stáva sa. Čo čert nechcel, nedávna cesta na východ a opäť rovnaká situácia. Palivo na tom istom úseku dochádzalo, cena opäť o trochu lepšia, tak si vravím, že zas zastavím. Aspoň sa presvedčím, či sa niečo zmenilo alebo zas na mňa čaká pasca. Situácia, ktorá nastala, bola na vlas rovnaká. Akurát som nemal chuť sa doťahovať, tak som to obsluhe oznámil, podali mi do ruky knihu sťažností, sťažnosť som poznačil a tým to padlo. Moja druhá zlá skúsenosť na rovnakej čerpačke výrazne podnietila nápad na článok.

Aby som nebol nekorektný, kontaktoval som všetkých veľkých distribútorov palív na Slovensku. OMV, Slovnaft, Shell, Jurki, Benzinol, Dalioil. Sme v 21. storočí a využil som komunikáciu prostredníctvom kontaktného e-mailu. LUKOIL adresa receptionbratislava@normbenz.sk v daný deň nefungovala. Či sa niečo nezmenilo som už neskúmal. 

Naformuloval som ho totálne najjednoduchším možným spôsobom, akým sa dá. Text: „Dobrý deň, touto cestou by som vás rád požiadal o oficiálne stanovisko spoločnosti k problematike ceny pohonných hmôt, ktoré sú uvedené na toteme pri ceste alebo na výdajnom stojane. Ktorá cena platí pre zákazníka? Ďakujem“ a poslal som ho 30. 11. 2018 všetkým vyššie spomenutým spoločnostiam.

Do dnešného dňa si námahu dali len zo spoločnosti Benzinol. Odpoveď: „Ďakujeme za otázku ohľadom rozličných cien na cenovom toteme a na tankovacom stojane. Nemalo by sa to v žiadnom prípade stať, nakoľko oba systémy sú prepojené, napriek tomu, ak by k podobnej chybe došlo vinou chybného kroku našej obsluhy, tak zákazníkovi radi poskytneme cenu, ktorá je pre zákazníka v daný moment výhodnejšia.“ Nevravím, že odpovede od ostatných spoločností by sa nedali získať inou investigatívnou cestou... Aspoň vidíte, ako sa zaujímajú o svojich potenciálnych bežných zákazníkov. 

Stanovisko SOI 

Aby sme mali článok kompletný, bez akýchkoľvek domnienok, poskytujeme aj oficiálne stanovisko k cenám produktov a služieb od SOI, ktoré je formulované do trochu všeobecnejšej roviny. 
 
Všeobecne o cenách
 
Jedna vec je informačná povinnosť, ktorú musí splniť predávajúci voči kupujúcemu – konečnému spotrebiteľovi a druhá vec je evidencia cien, v tomto prípade zaevidovanie cien v elektronickej registračnej pokladnici. Ide vlastne o to, že ceny sa tvoria dohodou, hovoríme tomu aj zmluvné ceny, čo znamená, že predávajúci určuje cenu, informuje spotrebiteľa a pokiaľ spotrebiteľ s cenou súhlasí aj s primeranými kvalitatívnymi podmienkami (miera, množstvo, hmotnosť, kvalita), zaplatí za tovar a tým vznikne medzi týmito dvomi subjektmi zmluvný vzťah, príde k dohode. 
 
Ak však predávajúci uvedie v rámci informačných povinností dve rozdielne ceny, čiže, nepresné, nejasné a dvojzmyselné údaje, to podľa zákona o ochrane spotrebiteľa SOI kvalifikuje ako nekalú obchodnú praktiku; ak je v ERP zaevidovaná iná cena, ako je na stojane napr. pri tankovaní pohon. látok, resp. v upútavke – ide o klamlivé konanie predávajúceho.  
Spotrebitelia majú byť pri kúpe tovaru obozretní, majú si dávať pozor a prekontrolovať si správnosť účtovania na doklade o kúpe hneď po vykonaní nákupu. Taktiež prekontrolovať si aj výdavok. Pokiaľ zistia rozdiely hneď po kúpe, majú sa ohradiť a „reklamovať“ zistené chyby; nie potom, keď odídu a rozdiely zistia až doma. 
 
Dodávame, že neduhom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb sú chýbajúce cenové informácie o predajných cenách a ich primeraných podmienkach (cena za liter). Tieto praktiky môžu byť aj v rozpore s odbornou starostlivosťou a môžu podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa. Pritom nejde len o klamlivé praktiky a teda nesprávne, nepravdivé informácie, ktoré uvedú do omylu, ale aj klamlivé opomenutie poskytnutia podstatných informácií. Toto všetko v etape rozhodovania môže ovplyvniť spotrebiteľa a ten urobí rozhodnutie, ktoré by inak neurobil. 
 
  • Účtovaná musí byť vždy tá cena tovaru, ktorá je uvedená na stojane pri tovare – pohon. látkach. Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o predajnej cene platnej v čase ponuky. 
  • Ak spotrebiteľ zistí, že mu bola naúčtovaná iná cena, ako bola pri tovare, má uplatniť reklamáciu a zároveň môže podať podnet na kontrolu; vždy má právo na nápravu a vrátenie rozdielu. 
  • Spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný inšpektorát SOI s podnetom na kontrolu. Najlepšie písomne (poštou, e-mailom). Konkretizovať prevádzkovú jednotku, predajné miesto - adresu a uviesť nedostatky, s ktorými sa stretol, na aké poukazuje. 
Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť! Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.
Ak SOI zistí nedostatky v rozdieloch cien, resp. v nesprávnom účtovaní, začne správne konanie za účelom uloženia pokuty, ktorá je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa do výšky 66 400 €. Záleží od miery zavinenia, následkov protiprávneho konania a charakteru protiprávneho konania.

Foto: Shutterstock