Príspevok na dochádzku za prácou (podľa paragrafu 53)

Príspevok môže byť vyplácaný zamestnancovi, ktorý bol predtým uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii najmenej tri mesiace. Môžete oň požiadať následne, keď si nájdete zamestnanie a podpíšte pracovnú zmluvu (netýka sa dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru).

Dôležité je dodržať lehotu: O príspevok na dochádzku za prácou musíte písomne požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

„Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania,“ vysvetľuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na oficiálnom webe.

Finančnú podporu od štátu získate najviac počas obdobia šiestich mesiacov. Toto pravidlo má však výnimku. Zamestnancovi, ktorý bol predtým takzvaným znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov. Ide o osoby nad 50 rokov, ale týka sa to napríklad i niektorých mladých do 26 rokov, dlhodobo nezamestnaných či občanov so zdravotným postihnutím, plus iných skupín.

Výška príspevku na dochádzku za prácou je obmedzená – maximálnou sumou je 200 eur mesačne v závislosti napríklad od počtu odpracovaných dní v mesiaci či vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od adresy trvalého pobytu.

Úrady majú aj ďalšiu lehotu čo sa týka poskytnutia príspevku. „Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania,“ píše ústredie práce.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny / foto: cz.depositphotos.com