Atraktívny disk kolesa je aj dnes, kedy už auto dávno nie je celoživotná investícia, obľúbenou cestou, ako zlepšiť vzhľad každého vozidla. Logickým následkom ich rozšírenia je  aj široká ponuka rôznych značkových a neznačkových diskov. Tak, ako každý iný komponent, aj disky kolies sú vyrábané rôznou technológiou a z rôznych materiálov, ich prípadná oprava preto musí zohľadňovať viacero faktorov - rozsah a spôsob poškodenia, pokyny výrobcu, materiál disku, spôsob výroby disku a niekoľko ďalších. Tak, ako je oprava auta pre bežného motoristu „špeciálny výkon“, v praxi býva oprava disku kolesa „špeciálny výkon“ pre firmy, ktoré sa takýmito opravami zaoberajú, disponujú príslušným technologickým vybavením, praktickými skúsenosťami a ostatnými potrebnými informáciami.

Pohľad na poškriabané disky je s ich rastúcimi priemermi takmer na dennom poriadku.

Vzhľad, či funkcia?

Opravy poškodených diskov možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Opravy estetické a opravy funkčné. Prvá menovaná skupina zahŕňa najmä leštenie, či lakovanie, zatiaľ čo druhá je z hľadiska dôležitosti a bezpečnosti omnoho dôležitejšia. K všetkým opravám pritom majú čo povedať aj samotné poisťovne. Najčastejšou úlohou funkčných opráv je vrátiť disku pôvodný tvar (napríklad po tom, ako kolesom na ceste trafíte veľký výmoľ a dôjde k jeho mechanickému poškodeniu). Môže dôjsť k porušeniu kruhového tvaru, čo sa prejaví nevyvážením hmoty v radiálnom alebo axiálnom smere. Tu rozhoduje miera poškodenia a odporúčanie samotného výrobcu, či jeho oficiálneho zastúpenia k oprave. Čo na to však poisťovňa? Môžete vôbec jazdiť na opravenom disku bez toho, aby vám v prípade neskoršej poistnej udalosti hrozilo krátenie, či dokonca úplné odmietnutie poistného plnenia? Oslovili sme teda niekoľko odborníkov z oblasti poisťovníctva a prostredníctvom UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. aj štyri veľké poisťovne (Allianz-Slovenská poisťovňa, Kooperatíva poisťovňa, Uniqa  a Komunálna poisťovňa) a zisťovali odpovede na štyri základné otázky. V nich sme sa pýtali aj na možnosti svojpomocného, či profesionálneho lakovania a nevyhnutnosť certifikácie diskov.

Prejazd cez veľký výmoľ môže ľahko skončiť aj takýmto poškodením disku.

1. Je možné poškodený disk (po drobnej nehode, prípade náraze na obrubník) opravovať? Ak áno, kto je oprávnený opravu urobiť? Alebo je vylúčená akákoľvek oprava disku? Kto prípadne určuje hranicu, od ktorej je už disk neopraviteľný?

Odpoveď:
Áno, poškodený disk je možné opravovať, pokiaľ to povoľuje technologický postup stanovený výrobcom disku. Opravu musí vykonať servis, ktorý má na tieto opravy  potrebné technické vybavenie. Akákoľvek oprava disku nie je vylúčená, ale je potrebné dodržať podmienky stanovené výrobcom disku na opravu. Hranicu, kedy je disk neopraviteľný stanovuje opravca disku. V prípade poistnej udalosti musí aj technik poisťovne na základe vyjadrenia opravcu potvrdiť výmenu disku po poškodení pri nehode. Odpoveď poisťovní dopĺňa aj nemenovaný odborník z poisťovacej praxe: „Disk môže byť poškodený len esteticky, v horšom prípade dochádza k zmene tvaru. Estetické chyby  obyčajne odstráni obnova laku, trochu komplikovanejšia situácia však vzniká, ak je povrch disku upravený práškovým lakovaním. Aj tento variant je však riešiteľný. Špecializované firmy dokážu dokonca odstrániť povrchové škrabance aj na diskoch, ktoré nie sú lakované. Zmena tvaru je podstatná  vada, takže žiadny výrobca auta pochopiteľne ani neuvažuje o jeho oprave. Oprava tvarovej deformácie má dva dôvody. Tým prvým je cena nového dielu, tým druhým nedostupnosť nového disku.“ Ako ďalej dopĺňa, oprava disku kolesa je vzhľadom na veľký počet vstupných faktorov výsostne individuálna záležitosť, a tak nie je možné paušálne určiť hranice opraviteľnosti. Pre názornosť je možné použiť príklad opravára obuvi – ani ten nemá stanovenú hranicu opraviteľnosti a tak, či budete musieť kúpiť nové topánky, závisí od toho, z čoho ich vyrobili, ako ich vyrobili, ako sú poškodené, od vybavenia dielne a v prvom rade od skúseností obuvníka. Na opravu totiž musí poskytnúť  garanciu aj obuvník aj opravca disku.

Niektoré poškodenia sú neopraviteľné a ich oprava už nie je z technologického ani legislatívneho hľadiska možná.

2. Ak bude odborne opravený disky v budúcnosti v príčinnej súvislosti so vzniknutou nehodou, môže poisťovňa krátiť plnenie z dôvodu, že bol na vozidle použitý opravovaný disk (hoci aj certifikovaným servisom)?

Odpoveď:
Poisťovne podľa vlastných vyjadrení v takomto prípade nezvyknú krátiť poistné plnenie. Oslovený odborník však dodáva, že sú dve možnosti. Ak bola oprava disku vykonaná profesionálne znamená to, že jeho technické a estetické vlastnosti sú porovnateľné s nepoškodeným dielom, a tak nie je dôvod aby dochádzalo k akémukoľvek kráteniu plnenia zo strany poisťovne. Ak oprava disku nebola z ľubovoľného dôvodu  vykonaná „profesionálne“, bude sa pri jeho posudzovaní – napr. poisťovňou - jednať o diel ktorý nemá štandardné technické vlastnosti, a aj jeho hodnota a náhrada poskytnutá poisťovňou môže byť logicky nižšia.

3. Je možné svojpomocne disky lakovať (keď si ľudia doma disky farebne lakujú)?

Odpoveď:
Určite áno, ak na to majú potrebné vybavenie a skúsenosti. Pri poistnej udalosti poisťovňa prepláca poškodenia tak, aby sa disky opravou dostali do pôvodného stavu, čiže tak ako boli nafotené pri vstupe do poistenia. Tým mám na mysli to, že nebudú preplácané  žiadne farebné a iné úpravy "ľudovej tvorivosti" počas doby poistenia.

Niektoré disky si nové lakovanie priam pýtajú.

4. Stačí, ak na vozidle použijem disky s predpísanými parametrami, či k nim potrebujem aj certifikát schválenia platný pre Slovenskú republiku (mnoho diskov je schválených napr. v Nemecku a ľudia si ich individuálne dovezú a jazdia na nich po slovenských cestách)? Je to v prípade poistnej udalosti s príčinnou súvislosťou s diskami v poriadku?

Odpoveď:
Poisťovne nezvyknú skúmať certifikáty diskov, je to úloha pre predajcu, prípadne STK, aby na vozidle boli len tie disky, ktoré majú platnú homologizáciu. Ak poisťovne niečo skúmajú tak hlavne to, aby na vozidle boli namontované len tie rozmery diskov, ktoré sú schválené výrobcom a uvedené vo veľkom TP. Odborník k tejto otázke navyše dodáva: „Každý výrobca diskov, minimálne v Európe, ich necháva certifikovať – schváliť pre použitie na aute, pretože inak by nemohli byť predávané. Prevažná časť diskov na trhu sú preto disky schválené príslušným admin. postupom, a teda bez problémov použiteľné. Výnimku môžu tvoriť disky individuálne dovezené z krajín, ktoré schválenie nevyžadujú, prípadne disky vyrobené na individuálnu objednávku.  Rovnako postup poisťovne (zníženie/odmietnutie plnenia) ktorá zistí, že príčinou vzniku škody boli disky kolies, by bol v poriadku.