Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Tento príspevok je určený na podporu mobility jednotlivcov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú individuálnu prepravu.

Výška príspevku:

Peňažný príspevok môže dosiahnuť maximálnu výšku 13 277,58 eura. Pre nákup osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné získať príspevok vo výške 16 596,96 eura.

Výška peňažného príspevku závisí od percentuálnej sadzby, ktorá sa vypočíta podľa ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s preukazom ŤZP. Maximálna cena vozidla, ktorá sa zohľadňuje pri výpoćte je však 26 555,14 eura, čiže ak je cena automobilu, ktorý si chcete zakúpiť vyššia, tak úrad robí výpočet len z uvedenej maximálnej ceny vozidla. 

Ďalší takýto finančný príspevok je možné dostať až po uplynutí siedmych rokov, aj to iba za určitých podmienok.

Kde je možné žiadosť podať:

Žiadosť o priznanie tohto príspevku je možné podať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronicky a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Niektoré z podmienok nároku: 

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
 • osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná
 • osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach
 • osoba s ŤZP navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu 
 • osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školy alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť
 • ...

Všetky podmienky nároku a priebeh schvaľovania môžete nájsť na stránkach Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla pre jeho vedenie.

Výška príspevku:

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 13 277,58 eura a je možné ho využiť aj na viacero rôznych úprav na osobnom motorovom vozidle, avšak celkový súčet úprav nesmie prekročiť uvedenú maximálnu hranicu. Výška príspevku môže byť ešte presnejšie upravená percentuálnou sadzbou v závislosti na cene úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Kde je možné žiadosť podať:

Žiadosť je možné podať rovnakým spôsobom, osobne alebo elektronicky, ako v prípade peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.

Niektoré z podmienok nároku: 

 • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla
 • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku, alebo ak si osoba s ŤZP ide zakúpiť už upravené  osobné motorové vozidlo s tým, že preukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo k vozidlu najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
 • ...

Všetky podmienky nároku a priebeh schvaľovania môžete nájsť na stránkach Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Úrad príspevok nepridelí, ak... :

 • by mal byť použitý na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov
 • príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima (životné minimum na slovensku je 268,88 € pre plnoletú fyzickú osobu)
 • by mal byť použitý na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané pred dňom vypracovania posudku
 • by mal byť použitý na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené pred dňom posúdenia

Oslobodenie od poplatku za zápis držiteľa vozidla

Pri oslobodení od tohto poplatku sa posudzujú 2 prípady:

 1. Ak bol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, evidenčný orgán nevyberá správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ale žiadateľ zaplatí iba správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (štandardne 33 eur).
 2. Ak osobe ŤZP, resp. ŤZP-S nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového vozidla, evidenčný orgán vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora a veku vozidla, ktorý je znížený o 50 %, najviac však o 100 eur a samozrejme sa platí poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.
prihlasenie vozidla

Oslobodenie od diaľničných poplatkov

Držitelia preukazu ŤZP môžu byť oslobodení aj od diaľničných poplatkov, čo znamená, že nemusia platiť za diaľničnú známku​. Pre uplatnenie tejto výhody je nutné, aby vozidlo bolo prihlásené na držiteľa preukazu ŤZP a vozidlo sa musí registrovať na príslušnom úrade.

Registrácia je jednoduchá a prebieha online na webovej stránke eZnamka. Stačí vyplniť formulár s identifikačnými údajmi a informáciami o vozidle a priložiť kópiu technického preukazu a parkovacieho preukazu. Národná diaľničná spoločnosť následne žiadosť posúdi a zašle potvrdenie o jej zamietnutí alebo schválení.

dialnice