"Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencii, čím sa rozšíria ich právomoci,“ uviedol na adresu pripravovaných zmien minister vnútra SR Roman Mikulec. Podľa nich sa obecnej polícii v budúcnosti rozšíria kompetencie. Umožní to návrh nového zákona o obecnej polícii, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. V prípade schválenia nahradí v súčasnosti účinný zákon č. 5641991 Zb.

Zmeny v zákone o priestupkoch a v zákone  o cestnej premávke

Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa navrhuje pre obecnú políciu tiež možnosť prejednať v blokovom konaní aj priestupky spáchané neuposlúchnutím výzvy príslušníka obecnej polície pri objasňovaní priestupku alebo nepredložením dokladov na vedenie vozidla. Medzi úlohy obecnej polície sa kvôli zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávky zaraďuje aj objasňovanie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky vodičom vozidla. Obecní policajti  budú teda oprávnení na vykonávanie dychovej skúšky či nariadenie odberu krvi.

Novinkou je aj ďalší dôvod na zastavenie vozidla – ak je dôvodné podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ako aj nové oprávnenie na zadržanie vodičského preukazu a oprávnenie požiadať vodiča vozidla o predloženie dokladov. Obciam sa tiež navrhuje možnosť prejednávať formou objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi (konštrukčne pevne spojenými so zemou). Kvôli  zamedzeniu duplicít a kvôli efektívnosti merania bude miesta merania potrebné prerokovať s orgánom Policajného zboru.

Nereaguje na papuču? Odtiahneme

Pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča) sa po novom uvádzajú aj požiadavky jeho odstránenia z vozidla. Pri dlhodobom použití technického prostriedku na vozidle (30 dní) sa navrhuje odstraňovať toto vozidlo z cesty na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR