Aktuálne znenia zákona z r2004 novelizovali 19-krát! Kto sa v tom mal orientovať?!

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV) pripravilo úplne nový zákon. Hlavným dôvodom bolo akceptovanie balíčka opatrení Európskej únie. Tie sa okrem iného mali dotýkať kontrol technického stavu áut a nových predpisov upravujúcich schvaľovanie vozidiel a dohľadu nad trhom. Zámerom rezortu dopravy bola liberalizácia trhu staníc technickej kontroly (STK) a pracovísk emisnej kontroly.

Účinnosť  zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je navrhovaná na máj 2018.

Karolína Ducká, hovorkyňa MDaV SR, priblížila, že medzi najdôležitejšie zmeny patria sprísnenie podmienok pri posudzovaní technického stavu vozidla, povolená preregistrácia vozidiel s pravostranným riadením vyplývajúca z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a stanovenie minimálnych požiadaviek na systém cestných technických kontrol, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu emisií. 

Podľa rezortu dopravy je totiž nutné zavedený systém dohľadu nad trhom zmeniť. Súčasne je potrebné transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice EÚ, čo si vyžaduje komplexnejšie zmeny a úpravy v novom zákone o prevádzke vozidiel. Zákon ďalej upravuje agendu vozidiel, medzi ktoré patrí proces schvaľovania, prevádzka, kontrola technického stavu, ale aj doklady vozidiel technickej služby. Zákon počíta s vydaním 11 vykonávacích vyhlášok.

Čo to v praxi znamená? Bohužiaľ, neviem. A myslím si, že ani oni sami ešte presne nevedia, čo a ako sa bude robiť a koľko to bude stáť... Ministerstvo dopravy som opakovane kontaktoval v priebehu posledných mesiacov o priblíženie aktuálnej situácie, čo sa týka najmä prihlásenia auta s volantom vpravo, no do dnešného dňa bezvýsledne. 

Zmena v pokutách za nevykonanú STK a EK 

V rámci nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke sa upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Zmena nastane v tom, že ak si prevádzkovateľ vozidla dodatočne splní svoju povinnosť, tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do 15 dní zaplatí pokutu vo výške 1/3, teda 55 eur. Ak si majiteľ vozidla ani dodatočne nesplní zákonnú povinnosť, pokuta za neabsolvovanie vozidla technickej alebo emisnej kontrole zostáva nezmenená, vo výške 165 eur.

Zdroj: transport.sk, TASR, webnoviny. mdav.sr

Foto:supercars.agent4stars