Z toho vyplýva, že pri pokutách v súvislosti s nepodrobením vozidla technickej, alebo emisnej kontrole je nutné rozlišovať dve rôzne pokuty od dvoch rôznych orgánov.
 

1)   Pokuta pre vodiča vozidla – Rieši policajt pri cestnej kontrole
Podľa §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je vodič vozidla povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. To znamená, že v cestnej premávke možno použiť iba vozidlo, ktoré je schválené na prevádzku v cestnej premávke a ktoré má platné osvedčenie o technickej kontrole a má platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto povinnosti podlieha.

Podľa §4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. je vodič vozidla povinný mať pri sebe platné doklady, okrem iného aj osvedčenie o technickej kontrole TK a osvedčenie o emisnej kontrole EK.

Podľa §52 ods. 7 a podľa § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. sa vyznačeným osvedčením o technickej a emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla policajtovi.
 

Policajt je podľa §69 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z oprávnený povinnosti vodiča skontrolovať.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch dopustí ten, kto iným konaním poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za tento priestupok môže policajt udeliť pokutu podľa aktuálneho sadzobníka pokút.

Za priestupok môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť...

2.   Pokuta pre prevádzkovateľa vozidla – rieši okresný úrad
 

Podľa §21 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo pravidelnej  technickej a emisnej kontrole.

Podľa §50 ods. 1 a podľa § 68 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v ustanovených lehotách podlieha pravidelnej technickej a emisnej kontrole vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), teda sa povinnosť týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Vôbec nie je dôležité, či s autom reálne jazdíte, alebo nie...

Správny delikt je spravidla protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon, za ktoré orgán verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou...

Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, pokiaľ nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej, alebo emisnej kontrole. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží podľa § 107 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 725/2004 Z. z. pokutu 165 eur tomu, kto nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote pravidelnej technickej kontrole, a 165 eur za emisnú kontrolu. Pokuta sa ukladá za každé vozidlo, ktoré takúto kontrolu malo absolvovať.

Konanie o uloženie pokuty môže Okresný úrad začať do 6 mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do 5 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Upomienky pred uplynutím lehoty

Doba je uponáhľaná. Ak vlastníte viac vozidiel, môže sa stať, že na TK a EK zabudnete. Preto sa môžete zaregistrovať na stránke www.jiscd.sk a pred vypršaním termínu Vám bude zaslaná notifikácia. Je to veľmi dobrý nápad, ktorý široká spoločnosť zatiaľ neocenila - vzhľadom na len 6000 registrovaných ľudí. Odpoveď na položenú otázku v kolegovom článku, ktorá znela: „Prečo potom nemôže štát automaticky bez nutnosti registrácie posielať aj upozorňovací e-mail/SMS o blížiacom sa konci platnosti TK a EK?“ je taká, že štát poskytuje možnosť sa zaregistrovať, nie povinnosť. Pokutu dostanete preto, lebo ste nedodržali zákon. A neznalosť zákona neospravedlňuje... :)