Dlhodobo nedostávame odpovede na otázky týkajúce sa tejto zmeny. Nakoľko sa jedná o verejnoprospešné stavby realizované z verejných financií, proces má byť transparentný a občania majú právo na odpovede!

V súvislosti so snahou o zmenu koncepcie dopravy v oblasti D1, ktorej súčasťou je aj rezort ministerstva vnútra, Vám posielame Otvorený list. Túto formu sme zvolili z dôvodu, pretože dlhodobo nedostávame odpovede na otázky týkajúce sa tejto zmeny. Máme za to, že nakoľko sa jedná o verejnoprospešné stavby realizované z verejných financií, tento proces má byť transparentný a občania tu žijúci majú právo na odpovede.

26.10.2016 potvrdila Pracovná skupina na posúdenie návrhu riešenia dopravnej situácie na D1 Bratislava - Trnava, jej rozšírenie na osempruh namiesto legálneho trojpruhu so súbežnými kolektormi. Jedným zo záverov pracovnej skupiny je - vzhľadom na súčasné nevyhovujúce šírkové usporiadanie D1, ktoré obmedzuje užívanie D1 Bratislava - Trnava na požadovanej funkčnej úrovni, je nevyhnutné realizovať rekonštrukciu D1 Bratislava - Trnava (súbor 5 stavieb) do 30.11.2020.

Členmi pracovnej skupiny boli aj dvaja zástupcovia ministerstva vnútra. Rezortu, ktorý má okrem iného v gescii aj bezpečnosť cestnej premávky.


Diaľnica D1 je v úseku medzi Bratislavou a Trnavou od roku 2009 v režime stavby - takto je ministerstvom dopravy definovaný stav, kedy bol vytvorený trojpruh namiesto dvoch jazdných pruhov s odstavným pruhom. Už v krátkom čase na takto sprevádzkovanej diaľnici bolo potrebné zabezpečiť núdzové úniky z dôvodu, že na diaľnici vznikali dopravné nehody, bohužiaľ s tragickými následkami. Aj napriek tomu, že tento režim na diaľnici mal byť len dočasný do roku 2013, tento stav pretrváva dodnes. Za roky 2013 až 2015 bolo na tomto úseku diaľnice 100 dopravných nehôd.

Závery pracovnej skupiny a ich prijatie ministrom dopravy zásadne zasahujú do harmonogramu výstavby diaľnice a predlžujú jej provizórny stav. V tejto súvislosti Vás žiadame o zodpovedanie nasledovných otázok.

Dočasný režim neskolaudovanej diaľnice mal skončiť v roku 2013, no pretrváva dodnes. Za roky 2013 až 2015 bolo na tomto úseku diaľnice 100 dopravných nehôd. Závery pracovnej skupiny a ich prijatie ministrom dopravy zásadne zasahujú do harmonogramu výstavby diaľnice a predlžujú jej provizórny stav. 

1. Podľa smernice Európskeho parlamentu bola na Slovensku zákonom číslo 249/2011 zavedená povinnosť výkonu cestného bezpečnostného auditu. Cieľom vykonania takéhoto auditu je okrem iného zabezpečenie znižovania celospoločenských strát vznikom dopravných nehôd. Bol takýto audit podkladom pre rozhodovanie pracovnej skupiny, alebo členov zastupujúcich ministerstvo vnútra? Pracovala táto komisia s parametrom spoločenská hodnota ľudského života?


2. Súbežné kolektory majú podľa koncepcie dopravy, spracovaných štúdií a projektov okrem funkcie čiastočnej náhrady obchvatov obcí, potrebného vzájomného prepojenia severnej a južnej oblasti D1, funkciu zabezpečenia obchádzky počas dopravných nehôd, alebo počas výstavby tretieho jazdného pruhu na D1, ale hlavne zabezpečenie operatívneho prístupu záchranných vozidiel v prípade dopravných nehôd. Ak by štát pokračoval v procese výstavby podľa záverov komisie, možnosť operatívneho zásahu by bola zrušená. S akým náhradným riešením ministerstvo vnútra hlavne v prípade nehôd počíta?
 

3. Cesta I/61 je už roky za hranicou svojej kapacity. Počas výstavby D1 má byť využívaná ako obchádzková trasa D1 aj na prístup staveništnej dopravy. Nepripravuje sa jej rozšírenie na štvorpruh ani výstavba mimoúrovňových križovatiek. Napriek tomu tu vzniká veľké množstvo logistických parkov, ktoré takto nedostatočnej dopravnej sieti priťažia. Súčasťou vyjadrení, potrebných k schváleniu dopravných riešení nových investícií sú vyjadrenia dopravných inšpektorátov. Neuvažujete o zaviazaní investorov budovať tieto investície až po dobudovaní dostatočnej infraštruktúry a vytvorení nových podmienok pre verejnú, cyklistickú a pešiu dopravu?


Členovia OZ Triblavina