Osvojenie si rozdelenia ciest má svoj význam. V prípade problémov, či otázok budete vedieť, na koho sa obrátiť. 

Cesty sa delia nedelia len tak od buka do buka. Majú svoju presnú hierarchiu. Veľký význam v tom zohráva z. č. 135/1961 Zb O pozemných komunikáciách (cestný zákon), ale aj napr. STN 73 6100 „stanovuje slovenské názvy a definície základných a niektorých vybratých a odvodených pojmov v oblasti ciest, diaľnic, miestnych a účelových komunikácií“. 

 

Pozemná komunikácia (PK) – je to komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na:

 • cestné komunikácie: - diaľnice,

                                          - rýchlostné cesty,

                                          - cesty,

 • miestne komunikácie,
 • účelové komunikácie.

Cestná komunikácia (CK) – je pozemná komunikácia (PK) určená na premávku cestných vozidiel prevažne v extraviláne, ktorej charakteristickým znakom je spevnená vozovka s krajnicou.

Rozdelenie podľa rôznych atribútov:

1. Vlastníctvo:

 • štátne,
 • obecné.

2. Národnohospodársky a dopravný význam:

 • diaľnice,
 • rýchlostné cesty,
 • cesty I.triedy,
 • cesty II. triedy,
 • cesty III. triedy.
Pozemná komunikácia (PK) – road, Strasse 
„je to komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na:
 
a) cestné komunikácie : – diaľnice;
 
                                      - rýchlostné cesty;
 
                                      - cesty;
 
b) miestne komunikácie;
 
c) účelové komunikácie;“Pozemná komunikácia (PK) – road, Strasse 
„je to komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov a chodcov; podľa dopravného významu a technickej hodnoty sa pozemné komunikácie triedia na:
 
a) cestné komunikácie : – diaľnice;
 
                                      - rýchlostné cesty;
 
                                      - cesty;
 
b) miestne komunikácie;
 
c) účelové komunikácie;“

Čo sú diaľnice? 

Diaľnice sú cestné komunikácie na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové. 

Čo sú rýchlostné cesty? 

Sú to cesty s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Čo je privádzač? 

S diaľnicou a rýchlostnou cestou súvisí aj pojem privádzač. Je to cestná komunikácia s obmedzeným prístupom umožňujúca prepojenie diaľnice alebo rýchlostnej cesty s  cestou alebo miestnou rýchlostnou komunikáciou dopravnej alebo dopravno-obslužnej funkcie.

Číslo Popis diaľníc 
D1 Bratislava / Petržalka - križovatka s D2 - Trnava - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - štátna hranica SR/Ukrajina
D2 št.hranica ČR/SR - Kúty - Malacky - Bratislava - št.hranica SR/MR
D3 Žilina - Kysucke Nové Mesto - Čadca - Skalité – št.hranica SR/PR
D4

štátna hranica Rakúsko /SR – Bratislava - križovatka  D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji – sever – križovtka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR /Rakúsko 

Číslo Popis rýchlostných ciest 
R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica – Ružomberok 
R2 Trenčín križovatka D1 - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava – Košice
R3 št. hranica MR/SR Šahy - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianke Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená – št. hranica SR/PR 
R4 št. hranica MR/SR Milhošť - Košice - Prešov - Giraltovce - Svidník – št. hranica SR/PR
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec - križovatka s D3
R6 št. hranica CR/SR Lysá pod Makytou – Púchov
R7  Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec 
R8  R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra – R1 

Cesta - cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

Cesta I. triedy - cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Cesta II. triedy - „cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Cesta III. triedy cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.

Miestna komunikácia (MK) - pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území;

podľa urbanisticko-dopravnej funkcie sa miestne komunikácie triedia na:

 • rýchlostné; 
 • zberné; 
 • obslužné; 
 • nemotoristické.

Účelová komunikácia (ÚK) – pozemná komunikácia umožňujúca dopravné spojenie výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so sieťou pozemných komunikácií, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vytvárajúca dopravné spojenie vnútri uzavretých priestorov a objektov. Účelové komunikácie sa členia na: 

 • verejné 
 • neverejné 
 • čiastočne neprístupné verejnej premávke. 

Čo ďalej? 

V budúcej časti si povieme viac o správcovi a vlastníkovi ciest podľa vyššie spomenutého delenia. 

Zdroj: SSC

Foto: HnOnline