Pokiaľ si motorista chce preniesť platnú diaľničnú známku z pôvodného EČV kúpeného vozidla na úplne nové evidenčné číslo, postup bude rovnaký, ako doteraz. Pribudne však povinnosť priložiť aj potvrdenie o úhrade diaľničnej známky. Takisto sa po novom požaduje priloženie kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok. 

Naďalej ostáva v platnosti, že o zmenu v evidencii je možné požiadať buď na portáli eznamka.sk alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ak motorista predloží korektne všetky doklady potvrdzujúce zmenu evidenčného čísla vozidla, tento proces trvá maximálne dva pracovné dni, zmena však býva štandardne realizovaná v priebehu jedného pracovného dňa. Následne je motoristovi zaslané potvrdenie o vybavení žiadosti na ním zadanú emailovú adresu, resp. formou SMS.

Za účelom zmeny registrácie vozidla sa vyžaduje predložiť (v prípade internetového portálu predložiť elektronicky v jednom súbore ZIP či RAR) doklady preukazujúce realizáciu zmeny EČV, a teda fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla a fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla resp. pôvodnú a novú PZP či zelenú kartu kvôli VIN, z dôvodu preukázateľnosti, že ide o to isté vozidlo so zmenenou EČV.

V prípade dočasných značiek pôjde o potvrdenie o pridelení prevozných značiek s VIN vozidla. Okrem toho, samozrejme, dokumenty, ktoré sme spomenuli v rámci nových podmienok, čiže potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, prípadne písomný súhlas predchádzajúceho prevádzkovateľa vozidla. Pozor, známka pre nové EČV bude platná až od okamihu zmeny. Akýkoľvek prejazd pred týmto dátumom je zaznamenaný ako priestupok.

Zdroj: NDS