Prepis v rámci okresu (nový majiteľ je z rovnakého okresu)

V prípade rovnakého okresu je postup nasledovný: Spolu s novým majiteľom sa musíte dostaviť na políciu a prepísať auto na jeho osobu. Budete k tomu potrebovať:


-    žiadosť o odhlásenie vozidla (tlačivo dostupné na polícii alebo na webe) – vyplní pôvodný majiteľ
-    žiadosť o prihlásenie vozidla (tlačivo dostupné na polícii alebo na webe) – vyplní nový majiteľ
-    platný doklad totožnosti - obaja
-    osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
-    čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bolo vydané)
-    doklad o predbežnom povinnom zmluvnom poistení - predloží nový majiteľ
-    kolok 33 € (kúpite priamo na polícii cez samoobslužný terminál) – platí nový majiteľ
-    overený výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak ide o podnikateľa)


K úkonu prepisu môžete poveriť aj tretiu osobu pomocou splnomocnenia. Splnomocnenie musí byť ale úradne overené. Pri prepise v rámci okresu zostanú novému majiteľovi pôvodné tabuľky s evidenčným číslom. Auto musíte pri prepise dostaviť na políciu, kde ho skontrolujú zamestnanci ministerstva vnútra. Väčšinou ide o formálnu kontrolu VIN čísel... Po kontrole predložíte hore uvedené doklady, uhradíte poplatok 33 € (pomocou e-kolkov) a počkáte na prepis. Doklady s novými údajmi odovzdá polícia vlastníkovi vozidla a pôvodné zničí.

V prípade, že sa s vami nemôže dostaviť nový majiteľ vozidla, môžete odhlásiť vozidlo aj bez jeho prítomnosti. Nový držiteľ je povinný do 30 dní od dňa odhlásenia vozidlo prihlásiť.

Odhlásenie z okresu (nový majiteľ je z iného okresu ako vy)

Pokiaľ ste predali vozidlo do iného okresu, postup je ešte jednoduchší. Pri predaji auta si ponecháte technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii časť II a potvrdenie o poistení zodpovednosti (PZP). Malý technický preukaz (Osvedčenie o evidencii časť. I) necháte novému vlastníkovi. K odhláseniu z okresu nepotrebujete pristaviť automobil a ani prítomnosť nového majiteľa. Odhlásenie je bez poplatku. Stačí vám len: 


-    žiadosť o odhlásenie vozidla s údajmi nového majiteľa (tlačivo dostupné na polícii alebo na webe)
-    platný doklad totožnosti
-    osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
-    potvrdenie o poistení zodpovednosti (PZP)
-    overený výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak ste podnikateľ)

-   od 1.1.2016 nastali zmeny v zákone a pri odhlasovaní musí byť prítomný aj nový majiteľ vozidla (prípadne musí vydať úradne overené splnomocnenie na úkon odhlásenia vozidla)


Odhlásením vozidla môžete poveriť inú osobu, musíte jej však vystaviť úradne overené splnomocnenie. Po odhlásení auta vám polícia odovzdá osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz, ktorý následne odovzdáte/pošlete novému majiteľovi vozidla. Pred tým si ho však skopírujte, budete ho potrebovať pri rušení poistných zmlúv. Nový majiteľ by mal prihlásiť auto do 30 dní.

Zrušenie poistiek

Pokiaľ ste nepredali vozidlo na konci poistného obdobia, určite budete chcieť zrušiť poistku predčasne. Máte na to právo a poisťovňa nemôže výpoveď poistenia odmietnuť. Nezáleží pritom na tom, či ide o PZP alebo havarijné poistenie. K zrušeniu poistnej zmluvy vám stačí:


-    kópia osvedčenia o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla (s dátumom odhlásenia a s údajmi nového majiteľa)
-    žiadosť o výpoveď poistenia 


Výpoveď spolu s potvrdením o odhlásení (kópiou osvedčenia o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla) môžete odovzdať na pobočke poisťovne osobne alebo zaslať poštou. Niektoré poisťovne vyžadujú zaslanie výpovedi doporučene. Po zrušení zmluvy vám poisťovňa zašle alikvotnú časť nevyužitého poistného na bankový účet uvedený vo výpovedi.


Zdroj: minv