Štatistické spracovanie dopravných nehôd na Slovensku, poukazuje na to, že rozmiestnenie dopravných nehôd nie je po cestnej infraštruktúre náhodné, ako by to zodpovedalo len schopnostiam/neschopnostiam vodičov. Dopravné nehody sa koncentrujú na niektoré miesta. Z tohto dôvodu  je zrejmé, že na vznik dopravných nehôd nemajú vplyv len jej účastníci, najčastejšie vodiči vozidiel, ale výrazný vplyv má aj stav cestnej infraštruktúry.


Slovenská správa ciest každý rok vyhodnocuje dopravné nehody vo vzťahu k cestnej infraštruktúre. Z týchto údajov je zrejmé, kde dopravné nehody vznikajú len ojedinele a kde opakovane. Rovnako sa  opakujú aj príčiny vzniku dopravných nehôd.

Na základe analýzy štatistických údajov a príčin dopravných nehôd sú definované kritické nehodové lokality (KNL). Ďalším krokom je návrh opatrenia na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd na takomto mieste. Tento mesiac, na konferencii o bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách,  boli zverejnené spracované údaje za roky 2009-2011 aj s rozsiahlym komentárom. Už v minulosti sa na základe týchto poznatkov niektoré úseky ciest opravili a to rôznymi spôsobmi. Opravil sa stav, zmenilo značenie, zmenila či upravila dopravná organizácia. Slovenská Správa Ciest by mala v budúcnosti ešte viac stavať na poznatkoch získaných o KNL a podľa toho upravovať riešenia dopravnej situácie na nich.