1) Ak pevnú onímateľnú priečku nemáte zapisanú v osvedčení o evidencii, stačí ju demontovať a je vybavené.


Ak ju zapísanú v TP máte, musíte najprv požiadať o výmazanie tohto záznamu.
Tu je znenie zákona a následne nižšie ako postupovať:


Čo potrebujete pre obvodný úrad dopravy?

- Originál osvedčenia o evidencii vozidla, II. papierovú časť ak máte nový druh osvedčenia
- Originál a fotokópiu dokladu o platnej technickej kontrole
- Originál a fotokópiu dokladu o platnej emisnej kontrole
- Fotografiu výrobného štítku s VIN číslom vozidla, pokiaľ taký nemáte, tak aspoň fotografiu samotného VIN čisla. Fotografia može byť klasická, alebo vytlačená na tlačiarni pc
- Kolky v hodnote 6 Euro
- Preukaz totožnosti
- Pečiatku, ak ste podnikateľ alebo právnická osoba (a máte ju v podpisovom vzore)
- Ak ste právnická osoba, tak originál a fotokópiu výpisu z obchodného registra
- Ak nie je auto vaše, respektíve nie ste konateľom, tak aj splnomocnenie
- Pero, lebo na mieste vypíšete žiadosť o výmaz/odstránenie deliacej priečky z vozidla (tlačivo zatiaľ nie je na internete)㤠21a

(1) Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o zhodu so schváleným typom, sa nevzťahuje na nákladné vozidlá kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; pri týchto vozidlách možno odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich, ak prevádzkovateľ vozidla vopred písomne požiada obvodný úrad dopravy o zápis zmeny v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II. Povinnosť vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zápis zmeny sa nevyžaduje, ak sa v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II nenachádza záznam o priečkovom systéme.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.11a)

(3) Na zápis zmeny podľa odseku 1 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Obvodný úrad dopravy vydá nové osvedčenie o evidencii časť II bez záznamu o priečkovom systéme.

(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vydania nového osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 3 oznámiť vykonanú zmenu príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.