6 týždňov je kľúčových

Výpoveď PZP je možné podať len písomne a musí spĺňať zákonné náležitosti. Musí obsahovať osobné údaje poistníka, adresu poisťovne, číslo poistnej zmluvy a podpis poistníka. Výpoveď poistnej zmluvy potrebujete doručiť do poisťovne najneskôr prvý deň 6-týždňovej lehoty pred ukončím poistného obdobia (výročný deň). Poisťovne spravidla posielajú šek a potrebné dokumenty 8 týždňov pred výročným dňom. V tomto prípade máte 2 týždne na to, aby ste na adresu poisťovne poslali výpoveď, v ktorej uvediete potrebné údaje. Vytlačte si dve kópie, jeden rovnopis je pre vás. Výpoveď podpisuje poistník, teda osoba, ktorá uzatvárala zmluvu o poistení. Pošlite ju doporučene (s podacím lístkom) a vyžiadajte si v nej zaslať aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. Zíde sa vám pri vybavení novej PZP. Výpoveď môžete odovzdať aj v niektorej pobočke poisťovni osobne. Osobná skúsenosť spred dvoch rokov? Pani ju neakceptovala a kázala ju poslať poštou doporučene.

Poisťovňa by vám na základe vašej výpovede mala zaslať potvrdenie o tom, že poistka výročným dňom zaniká. Z praxe však viem, že tieto potvrdenia chodia veľmi neskoro, a vy si nie ste istý, či poisťovňa akceptovala vašu výpoveď. Aj preto je nutné zaslať výpoveď doporučene. V rukách tak máte „doklad“ o tom, že ste si povinnosť splnili.

Nasleduje vybavenie novej PZP. Môžete využiť služby finančných agentov, pobočiek poisťovní alebo aj online internetových generátorov PZP.

Ostatné prípady výpovede PZP

V skratke popíšem iné prípady, v ktorom sa poistky „zbavíte“.
 
Predaj auta – v prípade, že ste auto predali, máte samozrejme nárok zrušiť PZP aj inokedy, ako k výročiu poistnej zmluvy. Po odhlásení vozidla na polícii pošlete výpoveď PZP do poisťovni spolu s kópiu TP s údajmi nového majiteľa (vami odhláseného auta).
Po vzniku škodovej udalosti – PZP môžete zrušiť do jedného mesiaca od nahlásenia škody poisťovni.
Krádež – PZP zrušíte bez ohľadu na výročný deň výpoveďou poisťovni, výpoveď pošlete spolu s prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
Vyradenie z evidencie – výpoveď poisťovni zašlete spolu s oznámením o vyradení z evidencie vozidiel.
Totálna škoda.

Zdroj: poistenie.sk, superpoistenie, onlineporovnanie, union