Alkohol za volant určite nepatrí. Nestojí to za to. Riziko a hrozby s tým spojené sú neúmerne vysoké. A nemyslíme riziko trestu pre vás, ale vy  sám ste  hrozba pre ostatných. 

Čo vodič nesmie? 

Vodič motorového vozidla v zmysle zákona nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, ale ani viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme – čiže zostatkový alkohol. Rovnako vodič tiež nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe,  ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.


Aké hodnoty alkoholu by ste mali poznať?

Dôležité pre vodiča motorového vozidla sú 3 hodnoty, poprípade ak sa na to pozrieme lepšie, prídeme na to, že dôležité sú 4. Budeme sa baviť o hodnotách v mg/l. 0,00 mg/l je negatívna dychová skúška. Hodnoty do 0,14 mg/l sú tiež považované za negatívnu dychovú skúšku – ide o prirodzenú hodnotu alkoholu v organizme, spomínanú v minulom článku. Do 0,48 mg/l (1,0 promile) je konanie vodiča považované za priestupok. Nad 0,48 mg/l už je posudzované ako trestný čin. Aký je rozdiel?  Pri trestnom čine je iný postup a iný je aj trest. 

Trestný čin

Trestného činu sa podľa §289 z.č. 300/2005 Z.z. - Trestného zákona dopustí ten, kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Rovnako sa potrestá aj ten, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

Odňatím slobody na dlhšiu dobu sa páchateľ tiež potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy. 

Ako to vyzerá v praxi? Ak sa dychovou skúškou potvrdí, že ste spáchali trestný čin (nad 0,48 mg/l), ste predvedení na policajné oddelenie, kde s vami vykonajú rôznorodé úkony. Jednoducho povedané, ich vrcholom je vydanie uznesenia a vaše umiestnenie do CPZ - cely predbežného zaistenia (zvyčajne až tam si po niekoľkých hodinách uvedomíte, čo ste vystrojili). Prokurátor je o danom skutku tiež informovaný. Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, spravidla do 2 dní po ultraluxusnom pobyte v CPZ vás postavia pred súd a v skutku sa bude konať v tzv. super rýchlom konaní. Zdôrazňujem, že postup môže byť aj iný! 

Súd (resp. sudca pre prípravne konanie) pritom v super rýchlom konaní pri rozhodovaní prihliada na dôvody, prečo si vodič sadol za volantom pod vplyvom alkoholu, ako aj na jeho šoférsku minulosť. Súd tak môže nariadiť aj trest odňatia slobody. Zvyčajne väčšina vodičov vyviazne s podmienkou, peňažným trestom a zákazom viesť motorové vozidlo.

Ten pritom prihliada na dôvody, prečo vodič sadol za volantom pod vplyvom alkoholu, ako aj na jeho šoférsku minulosť.
 
Súd môže nariadiť aj trest odňatia slobody. Prax je taká, že väčšina vodičov vyviazne s podmienkou, finančným trestom a zákazom viesť motorové vozidlo.

Priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s alkoholom 

Ak policajtom nafúkate do 0,48 mg/l, ide o priestupok. Policajt vám na mieste zadrží vodičský preukaz (so zakázanou ďalšou jazdou) a prípad sa rieši v správnom konaní (konanie pred správnym orgánom). Pokuta sa v takom prípade môže hýbať od 150 do 800 eur. K tomu sa môže pridať aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na 3 roky. V blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní za tento priestupok možno uložiť pokutu do 650 eur.

To však nie je všetko, policajti vás môžu poslať na odborné vyšetrenie, tzv. zisťovanie zdravotnej a psychologickej spôsobilosti. Vtedy musíte absolvovať niekoľko sedení s odborníkom, aby sa odhalila prípadná závislosť od alkoholu.

Takéto sedenia môžu vyjsť na peknú pálku. Okrem toho, ak máte udelený zákaz činnosti na viac ako 2 roky, čaká vás aj preskúšanie v autoškole, čo môže vytiahnuť ďalšie peniaze z rodinného rozpočtu.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej látky sa teda dopustí ten, kto:

  • ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

 pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti od 1 do 5 rokov;

  • ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti od 1 do 5 rokov;

  • vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do 5 rokov;

  • ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme,

pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do 3 rokov;

  • ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,

pokuta od 200 eur do 1000 eur a zákaz činnosti do 5 rokov.

Je odmietnutie priestupok alebo trestný čin? 

Pozornému oku čitateľa určite neunikla zdanlivá duplicita v ustanoveniach právnych noriem. Ako to teda je? Hoci zákonodarca pred časom upravili § 289 Z.č. 300/2005 - Trestného zákona, opomenul vypustiť skutkové podstaty zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z uvedeného teda vyplýva, že je možné naďalej prejednať priestupok, ktorý už vykazuje znaky trestného činu, čo môže viesť k tomu, že orgán prejednávajúci priestupok je oprávnený za posudzované konanie uložiť pokutu, hoci daný skutok bude v budúcnosti prejednávaný v trestnom konaní. To môže v konečnom dôsledku znamenať duplicitu sankcie za určité protiprávne konanie a môže byť aj v rozpore so základnými zásadami. V neposlednom rade duplicitné ukladanie sankcií môže byť aj v rozpore s princípom právnej istoty. 

Avšak aby som vás zbytočne nemiatol, vodič pod vplyvom alkoholu, ktorý odmietne poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní prítomnosti alkoholu v jeho organizme, dopúšťa sa automaticky trestného činu. Len aby ste mali jasno... 

Zdroj: Z.č. 300/2005, 301/2005, 8/2009, 372/1990 ...

Minv.sk, advokatkonicek.sk

Foto: Shutterstock