Z emisnej kontroly sa po novom stal oveľa väčší strašiak, ako bola technická kontrola.

Emisná kontrola v minulosti prebiehala všelijako. Keď sa chcelo, auto prešlo. Tomu by však mal byť koniec. Jedným s opatrení, ktoré zaviedli, je zmena snímania či nahrávania vozidiel, ktoré sa podrobujú kontrole.

Ako to bolo kedysi? 

1. Zaznamenanie vozidla na vstupe 

Technik musel zabezpečiť maximálnu možnú čitateľnosť evidenčného čísla vozidla. Ak boli na tabuľkách s evidenčným číslom vozidla predmety, ktoré by mohli narúšať automatické rozpoznanie evidenčného čísla kamerou (napr. plastové alebo kovové pásky istiace tabuľku s evidenčným číslom k jej držiaku), technik zabezpečí ich odstránenie. Ak vodič odmietol odstrániť dôvod nečitateľnosti evidenčného čísla, alebo nesúhlasil s ich odstránením (očistením), technik vyhotovil snímku a túto skutočnosť zaznamenal podľa osobitného predpisu do časti „Ďalšie záznamy“ elektronického protokolu EK.

Technik po pristavení vozidla do priestoru pre samotné vykonávanie EK vytvoril vstupný záznam kontrolovaného vozidla prostredníctvom kamery.

2. Zaznamenanie vozidla na výstupe z PEK

Technik vytvoril výstupný záznam kontrolovaného vozidla prostredníctvom kamery. V podstate celý proces fungoval na snímkach, teda fotografiách.

Ako to je to teraz? 

Vyššie spomenutý postup nebol v ničom zložitý. Jednoduché ako facka. Po novom? Pozrite sa sami. Zamerajte sa na slovíčka snímka a videozáznam.

Zaznamenanie vozidla na stojisku

1. Zaznamenanie vozidla na stojisku

Nový spôsob vychádza z toho starého. Okrem toho pridali ďalšie podmienky. Technik musí zabezpečiť maximálnu viditeľnosť a identifikovateľnosť kontrolovaného vozidla na videozáznamoch. Technik následne zosníma čítačkou čiarového kódu pre vstupnú kameru čiarový kód vygenerovaný v informačnom systéme z elektronického protokolu príslušného vozidla a vytvorí vstupnú snímku vozidla. Súčasne s vytvorením snímky spustí vytváranie videozáznamu zo vstupnej kamery a videozáznamu a snímok z príslušnej prehľadovej kamery.

Snímka je vytvorená z digitálneho videozáznamu a je prenesená do informačného systému. Na videozázname a snímke musí byť zaznamenaná predná a pravá bočná časť vozidla stojaceho na stojisku pričom musí byť umožnené vizuálne rozpoznanie:

 • evidenčného čísla vozidla,
 • druhu vozidla,
 • farby vozidla,
 • ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

Snímka podľa iného odseku je vytvorená z digitálneho videozáznamu a je tiež prenesená do informačného systému. Na videozázname a snímke musí byť zaznamenaná zadná a ľavá bočná časť vozidla stojaceho na stojisku pričom musí byť umožnené vizuálne rozpoznanie:

 • vstupu do vozidla v priestore vodiča (predná ľavá bočná časť vozidla),
 • zariadenia na meranie emisií,
 • zadnej časti vozidla s evidenčným číslom a výfukom vozidla, ak je to technicky možné,
 • druhu vozidla,
 • farby vozidla,
 • ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla.
MYSLÍTE SI, ŽE SPRÍSNENIE KONTROLY JE PROSPEŠNÉ?
 • Áno, zmiznú z ciest vraky ( 5% )

   

 • Nie, uškodí to len ľudom, ktorí na nové jednoducho nemajú ( 95% )

   

Odpovedalo 4833 ľudí  

Po zhotovení snímky technik preverí prostredníctvom informačného systému splnenie všetkých podmienok. Ak snímka niektorú z podmienok nespĺňa, technik zhotovenie snímky vrátane preverenia plnenia podmienok zopakuje. To neplatí, ak je evidenčné číslo na snímke nečitateľné z vyššie uvedeného dôvodu.

Monitorovacím záznamovým zariadením sa nesmie manipulovať tak, aby došlo k zmene jeho nastavenia podľa osobitného predpisu.

Na snímkach alebo na videozázname nesmie byť vozidlo, alebo jeho niektorá časť zakrytá osobami, predmetmi, ktoré nie sú súčasťou vozidla, alebo inými prekážkami. Ak ide o kontrolu vozidla zapojeného v súprave, môže byť jeho časť zakrytá iným vozidlom súpravy.

Na vozidle pristavenom na stojisku technik po zaznamenaní vozidla vyhotoví mobilným záznamovým zariadením snímky

 • identifikačného čísla vozidla VIN
 • zobrazovanej hodnoty počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti,
 • ďalších požadovaných údajov z vozidla.

Ak VIN číslo na pevnej časti karosérie nie je dostupné, alebo je nečitateľné, technik vyhotoví snímku miesta, kde sa nachádza VIN číslo a identifikačný štítok výrobcu s VIN číslom. Po zhotovení snímok technik preverí, či boli snímky správne priradené k protokolu o EK v informačnom systéme.  Ak nie je možné vytvoriť snímku z dôvodu konštrukčného riešenia vozidla, tak technik zosníma štítok vozidla s VIN a doplnkový identifikátor umiestnený v čelnom skle vozidla, ak je ním vozidlo vybavené.

2. Zaznamenanie vozidla na výstupe zo stojiska

Po vyhodnotení EK technik zosníma čítačkou čiarového kódu pre výstupnú kameru čiarový kód vygenerovaný v informačnom systéme z elektronického protokolu príslušného vozidla a vytvorí výstupnú snímku vozidla na stojisku. Súčasne s vytvorením tejto snímky ukončí vytváranie videozáznamu zo vstupnej kamery a videozáznamu a snímok z príslušnej prehľadovej kamery. Ak sa vyskytne problém, proces sa zopakuje.

Sprísnili limity. Benzíňaky po r2005 a nafťáky po r2017 môžu mať problém!

Na nový metodický pokyn a postup snímania videozáznamov musia všetky STK/EK stanice prejsť najneskôr do júna 2019. Zaujímavým a nepotešujúcim je však iný fakt, ktorý negatívne ovplyvní vcelku veľkú skupinu benzínových modelov s rokom výroby od roku 2005 a naftové motory vyrobené od roku 2017. V prvom prípade totiž došlo pre zážihové (benzínové) motory k sprísneniu maximálne povoleného množstva uhľovodíkov pre autá vyrobené/registrované po 01. 01. 2005, teda tie, ktoré už používajú OBD II pripojenie pre diagnostiku. Pôvodná hodnota 100 ppm je prísnejšia až o 40 %! Po novom nesmie mať motor viac než hodnotu len 60 ppm. Podobne moderné naftové motory, vyrobené ešte podľa normy Euro5/Euro6 po 01. 01. 2017, mohli mať korigovaný súčiniteľ absorpcie (ľudovo dymivosť) na úrovni adekvátnej norme platnej v danom čase. Nová hodnota zavedená pre tieto autá je však stanovená na úroveň 0,3 m-1. Samozrejme, tieto autá majú za povinnosť prísť na kontrolu emisií v roku 2021, teda 4 roky od uvedenia do prevádzky. Taxíkov, autoškôl, sanitiek, či ťahačov sa to týka už tento rok, pretože tieto autá majú povinnosť absolvovať EK každoročne. Otázka teda znie, čo majú ľudia s modernými a takmer celkom novými autami, ktoré majú dymivosť na úrovni vtedy platnej homologizácie/emisnej normy robiť po tom, keď prísnenou kontrolou s retroaktivitou neprejdú?

Záver

Kompetentní si dali námahu, a pripravili metodický pokyn, ktorý by mal zamedziť teoreticky nespôsobilým vozidlám premávať sa po cestných komunikáciách. Slovo teoreticky uvádzam zámerne preto, lebo problémy absolvovať EK na prvýkrát majú aj nové vozidlá, ktoré zvyčajne za najazdili len desiatky tisíc kilometrov, alebo aj staršie, 10 - 15-ročné autá, ktoré majú najazdené minimum. Nebavím sa teda o autách, ktoré sú už na oko v zlom technickom stave. Jednoznačne by také na našich cestách nemali čo robiť. Tým som sa chcel dostať k záveru, či je na naše podmienky vhodné, aby sme boli pápežskejší ako Vatikán, ak na novšie autá ľudia jednoducho nemajú financie. Systém by mal byť nastavený pre ľudí a ich možnosti. 

Ľudia sa v minulosti báli skôr TK. Ale ako som povedal, pripravíte si auto, aby TK prešlo, a nakoniec pohoríte na EK. Áno, po novom je možnosť dočasnej spôsobilosti na 60 dní, kedy si môžete dať auto do poriadku, ale čo keď je to chyba, ktorá bude stáť značnú sumu z hodnoty vozidla?

Zdroj: Metodický pokyn na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej

Foto: automobileglobe.com/