S novinkou prichádza Ministerstvo vnútra SR na základe výnimočnej situácie súvisiacej s obmedzením pohybu počas pandémie koronavírusu. Vychádza občanom v ústrety a na základe novely zákona o cestnej premávke účinnej od 9. apríla 2020 umožňuje dočasné vyradenie vozidla z evidencie elektronickou formou. Tento typ služby však vyžaduje elektronický podpis.

Za poplatok 2,50 €

Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 € polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Požiadať orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie vozidla z evidencie môže žiadateľ:

- sám za seba, ak je vlastníkom alebo držiteľom vozidla;
- v zastúpení právnickej osoby vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, ak je jej štatutárnym orgánom, pričom za spoločnosť koná a podpisuje samostatne;
- ak koná za vlastníka vozidla alebo držiteľa iného vozidla na základe elektronického plnomocenstva.

MV SR upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.

zdroj: MV SR