Niektorým pálčivým problémom sme sa venovali aj na našom portáli. Preto môžete nadobudnúť pocit, že ste už niečo podobné čítali.  

Prehľad najdôležitejších zmien v pravidlách cestnej premávky

  • Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú. 

Môj názor: Prečo len kolobežkári? Prečo sa nevytvorí podobní status povedzme aj pre korčuliarov a skateboardistov? Takí korčuliari si často doslova vynucujú viac priestoru ako cyklista či kolobežkár. Kolobežky zažívajú v poslednej dobe boom, avšak korčuliarov v menších mestách s dobrým povrchom ciest neubúda. A chodníky veruže nepoužívajú. 

  • Schválením poslaneckej novely zákona sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná, preto navrhujú upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. 

Môj názor: Myslím si, že ani toto vymedzenie pojmov nebude ani tak to pravé orechové. Nie každá obec má reálne osadené značky začiatku a konca obce. Niekedy nesedia len o pár metrov, niekedy sú to desiatky. Myslím si, že by bolo vhodné nájsť vhodný kompromis, ktorý by zahŕňal aj status intravilánu obce. Povedzme prostredníctvom moderných technológií a digitálnych máp by si každý vedel prostredníctvom aplikácie v mobile odsledovať, či ešte je, alebo už nie je v zastavanom území. A ak by nevedel, tak jednoducho neznalosť zákona neospravedlňuje. A v každej krčme povedzme klasickú mapu. Je to síce zložitejší proces, ale táto forma osvety by mohla mať priaznivejší dopad... Priznávam, v reálnych podmienkach to znie ako totálne utopistický nápad.

  • Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free sa upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia

Môj názor: Telefonovanie a obsluha prístrojov mobilu podobných určite negatívne vplýva na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Doba pokročila, mobily a zariadenia sa vyvíjajú, tak už bolo na čase implementovať reálne zmeny, ktoré za tie roky v rozvoji techniky nastali. Na druhej strane sú tu moderné autá, ktoré podstatne viac utlmujú vnímanie vodičov. Takže čo s tým, ak aktuálny stav nie je zďaleka na polceste k plnej autonómii áut? 

  • Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia (50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h), keďže od používania bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a takto nastavené rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku. 

Môj názor: Zaujímavé, že v niektorých veciach si vieme brať príklad z Rakúska, či Nemecka. Každopádne sa mne osoba myšlienka zrušenia MPR pred priecestím nepáči. Nalejme si čistého vína. Takmer nikde ich nikto nedodržiava. Myslím si ale, že sú racionálne. Touto zmenou sa pozornosť vodičov a čas na správnu reakciu zníži. Vzhľadom na počet tragických dopravných nehôd na priecestiach si myslím, že táto zmena prospešná nebude.  

  • Po vzore viacerých iných štátov sa aj u nás navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici. 

Môj názor: Na záchranársku uličku sme apelovali od začiatku. Osobne sa mi viac pozdáva tzv. český model, ktorý však už nie je aktuálny ani u našich susedov. V prípade nepriaznivej udalosti toto povinné usporiadanie vozidiel podstatne urýchli presun záchranných zložiek a tiež asistenčných vozidiel. Avšak by som dodal, že nielen na diaľniciach, ale aj rýchlostných cestách, či cestách podobného typu, ak to ich povaha a okolnosti umožňujú.

  • Navrhujú upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca.

Môj názor: Statická doprava sa stáva čoraz väčším problémom nielen vo väčších mestách. Parkovacích miest nie je dostatok, áut je viac. Parkuje sa kade-tade. Tento nápad situáciu s parkovaním určite neuľahčí. Chodníky sú primárne určené chodcom, aj keď ako sa ľudovo povie, dobrých "ľudí" sa všade veľa zmestí. Arogancia sa však stupňuje na oboch stranách. Vezmite si povedzme na príklad Petržalku. Autá tam parkujú roky tak, ako bude v návrhu zákona zakázané. Kam tie všetky autá upracú? Alebo sa rýchlo papierovo z chodníka stane parkovisko, či odstavná plocha?  Myslím si, že tejto zmene by sa mali povenovať ešte viac... 

Prehľad najdôležitejších zmien pri vodičských oprávneniach/preukazoch 

  • Navrhujú, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom), čiže v minimálnom veku, ktorý platil do roku 2013. V súlade so smernicou 2003/59/ES to však bude možné len za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C a CE bude v nadväznosti na znenie smernice 2003/59/ES obmedzené len na územie Slovenskej republiky, ak bolo vodičské oprávnenie udelené od 18 do 21 rokov. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE, t. j. do 21 rokov. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny D a DE bude v nadväznosti na znenie smernice 2003/59/ES obmedzené len na územie Slovenskej republiky, ak bolo vodičské oprávnenie udelené od 21 do 24 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE, t. j. do 24 rokov.

Môj názor: S posunutím vekovej hranice absolútne nesúhlasíme. Nie som starý človek, ale neviem si predstaviť, aby o zhruba 10 rokov mladší poväčšine nevyzretý človek sadol do niekoľkotonového stroja a šiel križovať Slovensko. A navyše čísla nehodovosti mladých hrajú v neprospech. Je to len obyčajné lobby spoločností, ktoré sa už niekoľko rokov trápia s akútnym nedostatkom vodičov. Problém však spočíva niekde inde... Nechcú platiť.

  • Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu. 

Môj názor: A tu sa potvrdzuje fakt, že vodič s mokrým vodičákom spôsobí každú piatu smrteľnú nehodu. A takých chcú posadiť do kabíny kamiónu, alebo autobusu?! Nech sa na mňa nehnevajú, ale v trochu vulgárnej, avšak stále tolerovanej rovine by som mohol konštatovať, že týmto čúrajú proti vetru - bezpečnosti na cestách.

  • Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti navrhujú prijať účinné opatrenia zamerané predovšetkým práve na kategóriu vodičov v čase tesne po získaní vodičského oprávnenia a súčasne je vhodné sa zamerať i na vek vodiča, kedy ešte osoba nedosiahla plnú psychickú zrelosť, ale už môže byť držiteľom vodičského oprávnenia. Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Môj názor: Pozrite si tú nepresnosť, alebo možno úmysel? Neviem, či si na tlačovom oddelení nevšimli, alebo si kompetentní neuvedomili.... Hore je spomenuté, že sa snažia presadiť 18-ročnú hranicu na vodičák C+E. Tu sa spomína dvojročná prax pre držiteľov VP sk. B. Čo teda ak si mladý vodičák rýchlo rozšíri na C a E? Dostane imunitu? Možno len môj výklad nie je správny, ale tak to na mňa pôsobí. Ďalej, prečo aj rýchlosť? V niektorých oblastiach policajti merajú na konci prázdnej obce. Hrozba škodlivého následku je v teoretickej rovine minimálna. Bude mať 2x smolu, že ho na konci obce namerajú cca 60 km/h. A búm, má po vodičáku. Myslím si, že je nutné toto ustanovenie upraviť a doplniť, povedzme o prekročenie, ktoré bude o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce. Ak už chcú byť prísni, tak s rozumom a spravodlivo.

Čo bude po novom s mladým previnilcom? 

Zavedie sa nové opatrenie vo forme psychologického vzdelávania zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Navrhnuté opatrenie sleduje okrem zmeny správania aj doplnenie bežných sankčných opatrení (finančné postihy) použitím princípu „čas je cennejší ako finančný postih“. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút, s minimálne jednou prestávkou počas jedného stretnutia. 

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie, pričom vrátiť takto odobraté vodičské oprávnenie možno najskôr po uplynutí šiestich mesiacov a splnení zákonom ustanovených povinností, ktorými sú preskúmanie psychickej a zdravotnej spôsobilosti. Ako posledné opatrenie sa vykoná preskúšanie z odbornej spôsobilosti. Po vrátení vodičského oprávnenia takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.

Na každú zmenenú oblasť by sme mohli viesť hodinové odborné, polo-odborné a aj laické debaty. Kládol som primárne dôraz na stručnosť a výstižnosť komentárov.

Foto: Shutterstock

Zdroj: MINV