Druhá časť je po obsahovej stránke úplne odlišná. Niečo myslia dobre, pri niečom ukáže len čas...

Prehľad najdôležitejších zmien pri evidencii vozidiel

 • Legislatívne sa vytvoria predpoklady na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou (na dopravnom inšpektoráte) tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových žiadostí.
 • Vypustí sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.
 • Rozšíria sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby. 
 • Ako jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa navrhuje, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Ak pôjde o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke), inak sa nové doklady a tabuľky neodovzdajú a výmena sa bude musieť dokončiť na dopravnom inšpektoráte.

Môj názor: Som veľmi rád, že sa niektoré naozaj zbytočné byrokratické úkony možno čoskoro odstránia a proces prihlasovania nových áut sa uľahčí. Veď predsa registračné poplatky nie sú malé, ale to je iná pesnička. Vyzerá, že táto oblasť smeruje k lepšiemu.

 • Navrhuje sa možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, čo sú ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre fyzické osoby ako držiteľov vozidiel.

Môj názor: Myslím si, že by sa tieto možnosti mali ešte rozšíriť, na kompletný servis, ktorý by tiež zahrňoval zmenu TEČ. Nielen zmena adresy, odhlásenie, ale povedzme aj ďalšie zmeny, pri ktorých nie je potrebná výmena TEČ, by mohli byť realizované na hociktorom DI - veď predsa žijeme v elektronickej dobe. Podotýkam, že každé zaevidované vozidlo má aj svoju fyzickú zložku evidovanú na DI podľa okresu registrácie, takže nejaká činnosť by určite pribudla. A prečo asi len úkony bez TEČ? Preto, lebo zabezpečiť to logisticky je možno náročnejšie. Aj keď sa nechali pred časom počuť, že aj TEČ sa budú dať poslať poštou. Takže v čom je problém? 

 • Vypúšťa sa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch. Takéto kontroly identifikátorov vozidiel zabezpečujú pracoviská technických kontrol, ktoré je potrebné absolvovať v pravidelných lehotách. Rovnako vykonávajú kontrolu identifikátorov vozidiel aj pracoviská kontroly originality vozidiel, ktoré sú na túto činnosť patrične vybavené.

Môj názor: S touto zmenou nie úplne súhlasím. Mám z nej obavy. Terajšie riešenie, obhliadka na hociktorom DI, mi príde ako schodnejšia cesta. Je to síce zdĺhavejšie. A prečo to obhajujem? Preto, lebo sa obávam skutočnosti, že KO bude nutná pri každej zmene držiteľa/vlastníka vozidla tak, ako to bolo pred rokmi plánované. Čiže reálne by to znamenalo ďalšie ťahanie peňazí z motoristov. Ak zaručia, že toto nenastane, tak to naopak chválim. 

 • Z jedného na päť rokov sa predlžuje doba platnosti tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré sa vydávajú pre predajcov nových vozidiel a pre športové vozidlá a zavádza sa platnosť takýchto tabuliek na 10 rokov pre jednotlivo schválené vozidlá s obmedzenou prevádzkou. 

Môj názor: Predlženie časovej platnosti vnímam ako pozitívny krok. 

Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa sankcií

 • Navrhujú zlepšiť vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na dané vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

Môj názor: Modelová situácia. Mám staré auto, viem, že mám čo-to na rováši z objektívky, tak sa rozhodnem auto prepísať na osobu blízku v okrese za 33 eur. Na koho pleciach ostane objektívna zodpovednosť? Budú ju teda kontrolovať aj pri prepise auta? Zablokujú možnosť zmeny vlastníka/držiteľa, ak bude na aute "ťarcha" z objektívky? Ďalej, čo ak medzičasom držiteľ vozidla umrie? Bude musieť dedič sankciu zaplatiť, ak bude chcieť vozidlo previesť na seba či inú osobu? A takých reálnych modelových situácií, ktoré mi nie sú celkom jasné, by som ešte vedel pár vytvoriť. Prečo len papuča? Prečo nie aj odťah na náklady držiteľa? Nespôsobí to len množstvo odstavených áut pri cestách alebo na parkovisku? Myslím si, že policajti nemajú také množstvo technických prostriedkov zabraňujúcich odjazdu vozidla. Zastreší to súkromná spoločnosť? Aké budú poplatky? Ako to teda uzavrieť. Nemyslím si, že to myslia zle. Ale či myslia naozaj na všetkom, tým si istý nie som. Vynára sa naozaj veľmi veľa otáznikov... Pre tých, ktorí sa boja situácie, že v aute s "ťarchou v systéme" je povedzme manželka s deťmi, a bude zastavená policajtami, tak nepanikárte. Predpokladám, že vtedy sa zadrží len osvedčenie a povolí ďalšia jazda do konkrétneho miesta.

 • Navrhujú zaviesť vedenie evidencie správnych deliktov podľa zákona o cestnej premávke a upravuje sa okruh údajov evidovaných v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel a evidencii priestupkov.
 • V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Môj názor: Pri prvom bode si nie som úplne istý, čo tým myslia, tak to radšej komentovať nebudem. Druhý bod. K sankciám. 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidla s právom prednostnej jazdy - bude sa to týkať neumožneniu prejazdu len v záchrannej uličke, alebo aj za iných situácií v cestnej premávke na bežných cestách? Verte či nie, veľa vodičov v tejto situácii zmätkuje. Obávam sa, vyhodnotiť situáciu správne je ťažké. Aby to nebol príliš veľký bič na obyčajných bezproblémových vodičov. 300 eur nie je malý peniaz vzhľadom na príjmy, dôchodky. Chápem a plne si uvedomujem dôležitosť voľného prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy, ale aj tak si nie som istý... Zneužitie záchranárskej uličky naopak schvaľujem. Človek to spraví, dovolím si povedať v 99,9 % prípadoch úmyselne, lebo sa arogantne ponáhľa. Aj keď podotýkam, nejaké prechodné obdobie by bolo určite vhodné. Suma 99 eur za ostatné vyššie spomenuté prehrešky... Uuuu, aká akciová cena, takých súm by ste pri deliktoch našli podstatne viac. 

 • Zavedie sa nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla, pričom ak ten nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený postupovať ako podľa predchádzajúceho bodu – čiže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty.

Môj názor: Podobná problematika, ako bola spomenutá o pár bodov vyššie. 

 • V zákone o priestupkoch sa navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

Môj názor: A kto bude o tom rozhodovať? Na základe akých kritérií? Čo bude odchod a čo bude útek? Bude rozhodujúcim kritériom fakt, či vinník nehody vedel, alebo mohol vedieť, že nehodu spôsobil, a napriek tomu utiekol, alebo len proste netušil, že niečo spôsobil a odišiel?  Útek - vnímané ako dopravná nehoda, odídenie iba ako škodová udalosť? Takže zas sa o čosi môže upraviť štatistika. O ďalších rozdieloch radšej písať nebudem... Každopádne, pre obyčajného svedomitého človeka to bude prínos, ale teoreticky to znamená aj prospech pre obyčajného špekulanta. Vete o znížení sankcie v týchto prípadoch nie celkom rozumiem. Predpokladám však, že sa to vzťahuje len na útek pri dopravnej nehode...

 • V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Môj názor: Polícia avizovala, že bude nová technika, ktorá bude určená aj na zaznamenávania tohto priestupku. Takže ak bude záznam, rozhodne sa oplatí zaplatiť na mieste, ak nie, tak... domyslite si sami.

 • Rovnaký postup, ako je navrhovaný pri objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky, sa navrhuje implementovať aj do objektívnej zodpovednosti za vedenie vozidla bez diaľničnej známky a bez uhradeného mýta.

Môj názor: Popravde, po prečítaní vyššie spomenutých zmien som čakal rozšírenie aj na túto skupinu. Aktuálne, ak sa nemýlim, to je tak, že pokuta za chýbajúcu diaľničnú známku je 150 eur, ak vám príde domov poštou. Ak ju zaplatíte do 15 dní, tretinu vám odpustia. Mýto má o niečo prísnejšie sankcie. 

Zdroj a foto: MINV