Ak by malo Branisko otvorené obe rúry, aj tak by nebolo dlhšie. To meria zhruba 5 kilometrov. 

Nezávislý stavebný dozor ako aj NDS v minulosti opakovane vyzvali na zvýšenie kapacít na stavbe a posilnenie materiálno-technologického a personálneho nasadenia. V zmysle Zmluvy o dielo a Miľníka č. 2, ktorým bol Zhotoviteľ zaviazaný preraziť tunel Višňové v lehote 42 mesiacov od začatia prác, sa tento Miľník pravidelne vyhodnocuje vždy ku koncu nasledujúceho mesiaca. Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ tunel nie je prerazený, NDS reagovala zaslaním dvoch Nárokov Objednávateľa, ktorými si nárokuje na zmluvnú sankciu vo výške 0,5 a 1 % zo Zmluvnej ceny diela. Z dôvodu podania nárokov zo strany Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na posun Miľníka č. 2, musí tento proces posúdiť nezávislý stavebný dozor, ktorý rozhodne, či nároky Objednávateľa ako aj Zhotoviteľa sú oprávnené, a určí prípadný posun, resp. ponechanie pôvodného dátumu Miľníka. Od jeho rozhodnutia sa bude odvíjať aj následne nárokovaná sankcia voči Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ predložil nároky na predĺženie lehoty výstavby pre zhoršené geologické podmienky, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. Na celom úseku dôjde podľa odhadu NDS k časovému zdržaniu zhruba jeden rok oproti zmluvnému termínu ukončenia výstavby (december 2019). Predpokladáme, že zhruba na konci roku 2020 by technicky malo byť reálne spustiť prevádzku na tomto úseku.

Úsek s najdlhším tunelom

Úsek sa začína v križovatke Lietavská Lúčka s diaľničným privádzačom Žilina, ktorý odkloní dopravu z cesty I/18 v meste Žilina a v Strečianskej úžine. Končí v križovatke Dubná Skala, ktorá je súčasťou nasledujúceho úseku D1 Dubná Skala - Turany. Súčasťou stavby je tunel Višňové s dĺžkou 7 450m. 

Posun vo výstavbe úseku D3

Na úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec zhotoviteľ realizuje prekládky inžinierskych sietí tak, aby bolo stavenisko pripravené na plynulý postup výstavby. Mostné objekty sú hĺbkovo založené a na väčšine mostov sa buduje  spodná stavba (opory a piliere). Na niektorých mostoch prebieha aj  výstavba nosných konštrukcii. Realizujú sa aj odkopy zárezov v trase D3. Na stavbe aktuálne pracuje 649 pracovníkov. 

Dôležitý úsek

Úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je navrhnutý ako štvorpruh pričom začína v km 37,07 diaľnice D3 pravým dopravným pásom tesne pred križovatkou Čadca, Bukov. Ľavý dopravný pás je v prevádzke, vrátane tunela Horelica. Ďalej pokračuje v súbehu so železničnou stanicou Čadca po pravej strane. V týchto miestach diaľnica prechádza v zastavanom území miestnych častí Bukov, Mančovci, U Špindli. Nasleduje mostná estakáda Podzávoz, ponad rovnomennú miestnu časť. V križovatke Čadca, Podzávoz bude mesto pripojené zo severnej strany smerom na Svrčinovec a spolu s križovatkou Čadca, Bukov tvoria kompletné napojenie zo všetkých smerov. Diaľnica ďalej prechádza medzi zastavané časti obce Svrčinovec, Pod Hájky, Blažkov, Pod Grapami. Úsek končí pred križovatkou Svrčinovec v km 42.8. Zmluvný termín ukončenia výstavby úseku je v decembri 2020. 

Výstavba oboch úsekov je spolufinancovaná z fondov Európskej únie. 

Zdroj a Foto: NDS