Príliš nízke hodnoty CO2

Predstavenstvo koncernu Volkswagen AG bezodkladne vstúpi s príslušnými orgánmi schvaľujúcimi typovú spôsobilosť do dialógu o dôsledkoch tohto zistenia. To má viesť k spoľahlivému vyhodnoteniu právnych a s tým súvisiacich ekonomických dôsledkov doteraz nie úplne objasneného skutkového stavu. V rámci práve prebiehajúceho preverovania všetkých procesov a postupov pri naftových motoroch sa ukázalo, že pri certifikácii CO2 niektorých modelov boli stanovené príliš nízke emisie CO2 a tým aj hodnoty spotreby paliva. Dotknuté sú prevažne vozidlá s naftovými motormi TDI.

„Od začiatku som sa zaviazal k tomu, že udalosti nekompromisne a úplne objasníme. Pri tom sa nezastavíme pred ničím a nikým. Je to bolestivý proces, ale je pre nás jedinou alternatívou. Pre nás platí jedine pravda. To je predpoklad pre zásadne novú orientáciu, ktorú Volkswagen potrebuje,“ povedal Matthias Müller, predseda predstavenstva koncernu Volkswagen. Ďalej dodal: „Predstavenstvo Volkswagen AG hlboko ľutuje zistený skutkový stav a zdôrazňuje, že nastolenou cestou objasnenia a transparentnosti bude dôsledne pokračovať.“  Volkswagen sa maximálne usiluje po dohode s príslušnými orgánmi čo najrýchlejšie vyjasniť ďalší postup a uskutočniť korektnú kategorizáciu hodnôt CO2 dotknutých vozidiel.
 

Isté však je, že bezpečnosť dotknutých vozidiel nie je v nijakom prípade ovplyvnená. Spoľahlivé zhodnotenie rozsahu nezrovnalostí v súčasnosti ešte nie je možné. Ekonomické riziká boli pri prvom odhade vyčíslené na približne dve miliardy EUR.