Polícia SR sa na svojom facebookovom profile pochválila číslom týždňa, ktorým je cifra 19 021. Ako vysvetľuje, ide o 19 021 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla zistené v roku 2022. A hoci sa na tzv. Objektívnu zodpovednosť mnoho vodičov hnevá, pravdou je, že k porušovaniu pravidiel cestnej premávky vo veľkom dochádza aj „za chrbtom“ polície. Aké percento z celkového výberu pokút tvoria sankcie cez objektívnu zodpovednosť, polícia neuvádza, veľa to však asi nebude. Viete však, za čo všetko môžete prostredníctvom objektívnej zodpovednosti pokutu dostať? Ministerstvo vnútra detaily uvádza takto:

Objektívna zodpovednosť, po právnej stránke zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča; podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. sa ňou rozumie:

Povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré ustanovujú
a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona č. 8/2009 Z. z.,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona č. 8/2009 Z. z.,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,
j) povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou pri plnení špeciálnych úloh (vozidlo s právom prednostnej jazdy), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8. zákona č. 8/2009 Z. z.
k) povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (záchranárska ulička) podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. (od 01. 04. 2020).

Objektívna zodpovednosť má aj výhody

Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR, riešenie zisteného porušenia pravidiel cestnej premávky v rámci objektívnej zodpovednosti má viacero výhod oproti vyvodzovaniu subjektívnej zodpovednosti vodiča. Najvýznamnejšími sú nemožnosť zistenia reálneho vodiča, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky, a tým

nemožnosť uložiť zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,
nemožnosť zápisu priestupku vodiča do evidencie vodičov,
nemožnosť vyvodiť ďalšie povinnosti vodiča, najmä vo vzťahu k preskúšaniu odbornej spôsobilosti po spáchaní troch porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, resp. po dvoch porušeniach pri vodičoch s oprávnením skupiny B do dvoch rokov,
nemožnosť uplatniť ani iné dôvody na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo preskúmanie zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti podľa § 91 zákona o cestnej premávke.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR