Jediný legálny výkup pozemkov je možný pre stavbu 6-pruhovej diaľnice s kolektormi v celom šírkovom rozsahu. Tak je vydané územné rozhodnutie a tak to stojí aj v zozname stavieb vo verejnom záujme!

Je to jasné porušenie rozpočtových pravidiel a bezbrehé míňanie verejných zdrojov. Na to nedáva vedeniu NDS mandát žiaden zákon. NDS koná protiprávne.

S veľkými rozpakmi sme si prečítali stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zo dňa 11.3.2017 ohľadne výkupu pozemkov, v ktorom sa uvádza, že vykupujú pozemky pre stavebné povolenie pre 8-pruhové riešenie diaľnice D1. Stanovisko je v celom svojom obsahu zavádzaním verejnosti a vyplýva z neho, že vedenie NDS buď neovláda zákony Slovenskej republiky, alebo vedome zavádza verejnosť.

OZ Triblavina má k dispozícii znalecký posudok, z ktorého vyplýva (bod 5.1 na strane č.2): Podklady na vypracovanie posudku dodané zadávateľom: „Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Diaľnica D1 Bratislava-Senec, rozšírenie na 6 pruhov + kolektory“, ktorý vydal Obvodný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava pod značkou A/2013/415/HLO, dňa 26.3.2013 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.5.2013.

Ďalej v časti II. Posudok Všeobecné údaje odsek: Technická dokumentácia najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: „ Na parcelách bude postavená „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory“. To isté je uvedené aj v odseku Údaje katastra nehnuteľností.

Ďalej zo znaleckého posudku z januára 2017 vyplýva, že stavba D1 s kolektormi je v súlade so stratégiou rozvoja Slovenska, v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska, s koncepciou rozvoja diaľničnej a cestnej siete SR, bol preukázaný súlad stavby s územným plánom. Realizácia rozšírenia D1 a vybudovanie kolektorov zvýši výkonnosť diaľnice, zlepší komfort jazdy a bezpečnosť premávky, odstráni prejazdy vozidiel údržby a zlepší prístup na diaľnicu. Takáto diaľnica je zadefinovaná ako verejnoprospešná stavba.

Tvrdenie NDS a. s., že znalecký posudok je vypracovaný na stavbu:  Diaľnica D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie I. etapa je zrelé na trestné oznámenie. Nielenže takáto stavba nemá územné rozhodnutie, takáto stavba nebola nikdy posudzovaná v súvislosti s dopadmi na životné prostredie (EIA) a nie je uvedená v žiadnom z územných plánov BSK resp. priľahlých obcí, nie je stavbou vo verejnom záujme a teda ani neexistuje.

OZ Triblavina má za to, že pracovníci NDS a. s. mrhajú prostriedkami štátneho rozpočtu a objednávajú nielen novú projektovú dokumentáciu, ktorá nemá oporu v územných plánoch, ale navyše aj chcú vykupovať pozemky pod stavbu, ktorá neexistuje. Je to jasné porušenie rozpočtových pravidiel a bezbrehé míňanie verejných zdrojov. Na toto nedáva vedeniu NDS mandát žiaden zákon. NDS koná protiprávne.

Tatiana KRATOCHVÍLOVÁ
OZ Triblavina
bývalá hlavná dopravná inžinierka Bratislavy