Stav platný do konca roka 2019

Pre podomácky vyrobené traktory a ich prípojné vozidlá bolo doteraz možné udeliť tzv. vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takéto vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou udelil okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V takomto prípade podomácky vyrobené vozidlo absolvovalo zvláštnu technickú kontrolu, kde sa kontrolovali základné technické požiadavky na osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia a zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby. Spaľovací motor musel byť použitý taký, ktorý je bežne vyrábaný a mohol byť použitý z vyradeného vozidla. Výrobca takéhoto podomácky vyrobeného vozidla na vozidlo umiestnil (vyrazil) aj výrobné číslo, ktoré muselo byť minimálne 5-miestne. Po udelení jednotlivého schválenia s obmedzenou prevádzkou okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom sa uviedol rozsah obhospodarovaného územia a informácia o tom, že vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom území a nemôže byť preevidované do iného štátu. Na základe vydaného osvedčenia o evidencii časť II sa na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) prihlásilo vozidlo do evidencie vozidiel, vydalo sa osvedčenie o evidencii časť I a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C, ktoré malo platnosť tri roky.

Zmeny vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou k 1.1.2020

Na základe viacerých stretnutí s farmármi boli pripravené nasledovné zmeny.

A. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nasledovnými legislatívnymi zmenami:

Pri jednotlivom schválení s obmedzenou prevádzkou, ktoré sa v súčasnosti udeľuje pre podomácky vyrobené vozidlá, sa rozširuje táto možnosť aj pre komerčne vyrábané vozidlá vyrobené do 30.6.2009. Umožní sa vykonanie zvláštnej technickej kontroly, v rámci ktorej sa kontrolujú základné technické požiadavky na osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia a zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby, aj mimo stanice technickej kontroly, napríklad na spevnenej ploche niekde na družstve. Všetko záleží na dohode prevádzkovateľa vozidla a samotnej stanice technickej kontroly.

B. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nasledovnými legislatívnymi zmenami:

Vozidlá s udeleným vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sa bude prideľovať zvláštne evidenčné číslo s písmenom F (tzv. farmárske značky), ktoré bude mať platnosť 10 rokov.

Bude umožnená jazda traktorov opatrených evidenčným číslom aj po cestách I. a II triedy, pokiaľ je traktor používaný na pôdohospodárske práce.

Okruh vozidiel, ktorým bude možné schválenie udeliť, pritom určí vykonávací právny predpis. "Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené," konštatuje MDV v dôvodovej správe. Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, by malo byť podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

Technickú kontrolu zo zahraničia nemusia na Slovensku uznať

V prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku bude mať schvaľovací orgán možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Ustanovujú sa tiež ďalšie prípady, keď sa nemusí schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.

Podľa novely zákona je zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol. Ustanoví sa súčasne, že v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, sa nemôže nachádzať zariadenie, ktoré by mohlo ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.

zdroj: Ministerstvo Dopravy a Výstavby SR, Štátny dopravný úrad, TASR