Pri jazde v tuneli sledujte značku s FM frekvenciou rádia. V prípade mimoriadnej udalosti sa práve na nej dozviete potrebné informácie. 

Tunel pôsobí na viacerých vodičov stiesnene, preto podvedome zvyšujú rýchlosť vozidla. Dávajte si na to pozor. Prečo to vodiči robia? Môžem to označiť ako jemný náznak klaustrofóbie. Podvedome sa totiž vodič snaží čím skôr opustiť stiesnený priestor.

V tuneli dodržiavajte dostatočný odstup dvojnásobne. Ak za vami ide nákladné auto, alebo autobus, treba myslieť na to, že jeho brzdná dráha je oveľa dlhšia. To, že vodiči z povolania často bezpečnú vzdialenosť nedodržujú, je známa pesnička. Preto jemne ťuknite do brzdy, len aby ste rozsvietili brzdové svetlá. Možno si vodič, ktorý pri šoférovaní robí iné, všimne, a pochopí, že vzdialenosť je malá. Ak nezareaguje, proces ešte párkrát zopakujte, prípadne použite klaksón.


Pri náhlom znížení rýchlosti (ak sa prudko brzdí), je nutné:

 • čím skôr použiť výstražnú funkciu smerových svetiel – ideálne ešte počas brzdenia;
 • v spätnom zrkadle sledovať situáciu za vozidlom, aj keď ste už zastavili;
 • pred vozidlom, ktoré zastavuje, alebo už stojí pred vami, sa snažte zastaviť tak, aby ste mali možnosť ho v prípade nutnosti okamžite obísť - bez zbytočného cúvania.

Čo robiť pri nehode v tuneli? 

 • ak ste účastníkom nehody v tuneli, zastavte auto na okraji cestného pruhu, vypnite motor, kľúč nechajte v spínacej skrinke a zapnite výstražné svetlá;
 • ak ste priamy svedok nehody, pokúste sa zastaviť tak, aby v okolí nehody bol dostatočne veľký voľný priestor, a ak to rozsah nehody umožňuje, aby tunel zostal priechodný.
Ak v tuneli núdzovo zastavíte, dbajte na to, aby cesta ostala priechodná. 

Dôvody zabezpečenia dostatočne veľkého voľného priestoru:

 • Záchranári sa s technikou môžu dostať priamo k nehode, čo skráti čas zásahu a eliminuje následky,
 • Zabezpečíte si bezpečnosť. Havarované vozidlo môže začať horieť, alebo explodovať unikajúce palivo. Požiar sa môže rýchlo rozšíriť na blízko stojace vozidlá (väčšie množstvo prudko jedovatých splodín horenia, väčší zdroj tepla). Pri požiari v tuneli rýchlo narastá teplota. Teplý vzduch sa šíri do strán a vysoká teplota je aj v nižších vrstvách vzduchu.
 • Ak ide o nehodu viacerých vozidiel a niektoré z nich horí, požiar treba čím skôr eliminovať hasením. Najúčinnejšie je hasiť súbežne viacerými hasiacimi prístrojmi, ak je to možné (niektoré kategórie vozidiel ich majú ako povinnú výbavu, ja osobne ho odporúčam mať v aute, hasiace prístroje sa nachádzajú aj v tuneli). Ak sa vozidlá, ktoré ešte nehoria, dajú odtiahnuť od horiaceho auta (vozidlá nie sú v sebe zakliesnené), treba to urobiť čím skôr.
Ak by ste chceli opustiť tunel s vozidlom, vytvoríte paniku, zablokujete vjazd záchranným zložkám, ohrozíte seba, svoj majetok a aj iných účastníkov tejto udalosti. Preto opustite vozidlo.

Čo robiť, ak nie ste zranený?

 • kľúč dajte do nulovej polohy, aby ventilácia nebola v činnosti;
 • kľúč nechajte v štartovacom zámku pre prípad nutnosti premiestnenia vozidla počas záchranných prác; o vozidlo bude postarané záchrannými zložkami, neskôr po ukončení záchranných vám ho polícia, alebo záchranné zložky vydajú;
 • ak hrozí požiar, zoberte hasiaci prístroj a snažte sa hasiť;
 • ak v tuneli vznikne požiar, zranené osoby treba premiestniť - transportovať do SOS chránenej miestnosti. V takýchto situáciách treba pomôcť deťom, starým a imobilným osobám;
 • ak v tuneli horí a vaše vozidlo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti požiaru, pokúste sa z vozidla zobrať výbušné látky, napr. propán butánové fľaše, rezervu benzínu, spreje a pod;
 • na stenách tunela je značenie, ktoré vás dovedie k SOS chránenej miestnosti, kde máte možnosť privolať pomoc, nájsť hasiaci pristroj, jednorazovú masku na dýchanie;
 • ak vyžiadate pomoc, oznámte dispečingu čo sa stalo, koľko je zranených - ste pod dohľadom kamerového systému, obsluha vás sleduje a môže vás naviesť k najbližšiemu evakuačnému východu, ktorý je chránený;
 • orientujte sa podľa značenia na stenách tunela, ktoré vás dovedie do bezpečia;
 • uvedomte si, že pomoc je na ceste (aj keď sekundy sa vám zdajú ako hodiny, pomoc naozaj prichádza);
 • vždy unikajte, alebo postupujte po krajnici, aby ste neboli zranení iným vozidlom, ktorého vodič o udalosti zatiaľ nevie;
 • po vstupe do evakuačnej šachty ste v bezpečí, na stenách vám značenie ukazuje ďalší smer úniku;
 • v smere úniku môžete stretnúť záchranné zložky - hasičov, zdravotníkov - riaďte sa ich pokynmi;
 • po vyjdení z evakuačnej šachty sa dostanete na voľné priestranstvo, kde stretnete označeného človeka, ktorý bude sústreďovať všetkých, ktorí opustili tunel, na jedno zhromažďovacie miesto;
 • ak vás vyzvú, poskytnite adekvátnu pomoc – ukladá vám to zákon!
 • riaďte sa pokynmi pracovníka obsluhy tunela, ktorý sústredil všetkých pred tunelom.

Čo robiť, ak ste zranený?

 • postupujte podľa schopností, ktoré vám zranenia dovoľujú;
 • vypnite motor, zapnite výstražné svetlá;
 • zistite zranenia vašich spolucestujúcich;
 • ak vám zranenia dovoľujú, ošetrite spolucestujúcich a ostatných zranených;
 • volajte 150, 155 a informujte o udalosti, z každého tunela v Slovenskej republike je možnosť volať na tiesňové linky. Ak si neviete spomenúť na čísla 150 a 155, volajte 112;
 • nepanikárte! Aj keď nemáte možnosť nikoho požiadať o pomoc, v tuneli ste pod neustálym dohľadom kamerového systému. Znamená to, že udalosť sledujú záchranné zložky: obsluha tunela, hasičský a záchranný zbor, polícia, čiže hneď po vzniku takejto udalosti je pomoc na ceste k vám a vašim spolucestujúcim;
 • neotvárajte okná vo vozidle, ak vidíte požiar a nie ste pre zranenia schopný ho eliminovať, alebo nie ste pre zranenia schopný opustiť vozidlo. Vždy si uvedomte, že pomoc je na ceste práve k vám, ak otvoríte okná, môžete ohroziť seba a spolujazdcov jedovatými splodinami horenia - dymom;
 • čakajte na príchod záchranných zložiek a riaďte sa ich pokynmi, len oni vám môžu adekvátne pomôcť!
Ak opustíte vozidlo, nechajte kľúč v zapaľovaní. Záchranné zložky alebo policajti vám auto po zásahu vydajú.

Čo hovoria dopravné predpisy?

Alfou a omegou je zákon č. 8/2009 Z. z. O cestnej premávke, konkrétne § 26:

(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne:

 • vypnúť motor, ak je na vykurovanie použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj to,
 • vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,
 • oznámiť telefonicky, alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť, alebo manipulovať s otvoreným ohňom.

(3) Vodič, alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.

(4) Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

(5) Ustanovenia odseku 1, 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované osoby.