Novo sa vymedzuje okruh vodičov, ktorí budú pri vedení vozidla povinní mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Pôjde už prevažne len o vodičov vozidiel skupiny B, ktorí ich používajú na špecifické účely /autá s právom prednostnej jazdy, pošta, zásielkové služby a pod./. Ostatní vodiči, ktorí túto povinnosť majú v súčasnosti, budú mať údaje o platnosti dokladov týkajúcich sa zdravotnej a psychickej spôsobilosti premietnuté v platnosti vodičského preukazu na skupiny C, D a iné.

Ustanovuje podmienky na výmenu platných vodičských preukazov.

* u držiteľov skupín C a D bude podmienená preukázaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti
* vodiči starší ako 65 rokov budú musieť preukázať zdravotnú spôsobilosť

Zostane tak zachovaný súčasný princíp, podľa ktorého zákon nenúti podrobovať sa pravidelných lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam všetkých držiteľov týchto skupín ale len tých, ktorí vozidlá reálne vedú. Ponechanie platnosti skupín C a D zostáva na vodičovi. Princíp sa bude uplatňovať pri výmene aj obnove vodičských preukazov vydaných na Slovensku aj v zahraničí.

Novela zákona spresňuje preskúmavanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Túto povinnosť budú mať aj naďalej tí, ktorí nesmeli viesť motorové vozidlo na základe rozhodnutia súdu /trest zákazu činnosti/. 
Novinkou je, že z tých, ktorí dostali zákaz ako sankciu v správnom alebo disciplinárnom konaní iba tí, ktorí závažne porušili niektoré pravidlá cestnej premávky /napr. jazda pod vplyvom alkoholu, prekročenie rýchlosti, prejazd cez križovatku na značku Stoj, daj prednosť v jazde, nedanie prednosti v jazde, jazda v protismere/. 

Všetky vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sa budú musieť vymeniť do roku 2023 /preukazy vydané do 1. mája 2004/, resp. 2030 /vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013/. Povinnosť výmeny vyplýva zo Smernice o vodičských preukazoch.

Držitelia vodičských preukazov, ktoré po roku 2013 nebudú platné viac ako 2 roky, budú v rámci jeho výmeny povinní absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti. 

Novela tiež zavádza možnosť vydania tretej tabuľky s evidenčným číslom na upevnenie na nosič bicyklov namontovaný na spájacie zariadenie vozidla. Tabuľka sa tak nebude musieť premiestňovať z vozidla na nosič bicyklov. 

Novela zákona o cestnej premávke mení aj zákon o správnych poplatkoch. 

Za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi sa správne poplatky vyberať nebudú. Zavádza sa však nový poplatok za doručenie osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 na adresu určenú držiteľom vozidla /3 eurá/ a vydanie tretej tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicykla /16,50 eur/. 

Novela zákona by mala byť účinná od 1. marca 2011. Ustanovenia týkajúce sa výmeny a platnosti vodičských preukazov budú účinné od 19. januára 2013.