Schéma zapojenia splyňovača v zážihovom spaľovacom motore.