Rekordný rok 2018. Zazmluvnili doposiaľ najviac projektov z eurofondov. 

Rok 2018 bol v objeme zazmluvnených eurofondov pre NDS výnimočný. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OP-II)  zazmluvnili rekordný počet projektov v sume 936,9 milióna eur.

Ide o úseky D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, kde sa výška nenávratného finančného príspevku (NFP) vyšplhala na 321 531 374 eur,  D1 Prešov, západ – Prešov, juh s príspevkom 327 504 241 eur, D1 Budimír – Bidovce s príspevkom 203 568 766,02 eur a D3 Čadca Bukov – Svrčinovec s príspevkom 84 287 628,32 eur. Spolu ide o 936 892 009,34 eur z európskych fondov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Výsledky Národnej diaľničnej spoločnosti výraznou mierou prispeli k tomu, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra bol v roku 2018 vyhodnotený ako najúspešnejší operačný program v rámci celého Slovenska.

„Historický úspech v zazmluvnení takmer 1 mld. finančných zdrojov z eurofondov v priebehu jedného roka je výsledkom excelentnej spolupráce Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky s poradným orgánom Európskej komisie - Jaspers,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

Prehľad uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: diaľnice 

P.č.

Projekt

Výška NFP v €

 

Kohézny fond - alokácia

1 309 117 836

1.

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka II. fáza

280 523 941

2.

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno II. Fáza

165 299 615

3.

D3 Svrčinovec – Skalité, II. fáza

153 907 941

4.

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza

321 531 374

5.

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 

84 287 628

6.

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

327 504 241

7.

D1 Budimír – Bidovce 

203 568 766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad plánovaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: diaľnice 

P.č.

Projekt

Výška NFP v €

1.

D3 Zelený most „Svrčinovec“

20 000 000

2.

D1 Hubová - Ivachnová II. fáza

79 357 272

3.

Riadenie bezpečnosti, ekonomická a dopravno-inžinierska analýza cestnej siete v správe NDS

8 000 000

 

 

 

 

 

 

Prehľad uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: rýchlostné cesty 

P.č.

Projekt

Výška NFP v €

 

Štrukturálny fond - alokácia

224 558 824

1.

R2 Zvolen východ – Pstruša II. fáza

44 070 601

 

 

 

 

Prehľad plánovaných zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: rýchlostné cesty

P.č.

Projekt

Výška NFP v € 

1

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany

216 594 000

 

NDS zároveň pripravuje ďalšie projekty, ktoré by v prípade potreby mohli byť zaradené ako rezervné pre potreby čerpania v rámci Štrukturálneho fondu.

Plány na operačné obdobie 2021 - 2027

Programové dokumenty a rozpočet pre Slovenskú republiku pre operačné obdobie 2021- 2027 doposiaľ nie sú schválené. Národná diaľničná spoločnosť však zabezpečuje prípravu projektov na ďalšie operačné obdobie 2021 – 2027 s aplikovaním aktuálnych poznatkov a spolupráce s poradným orgánom Európskej komisie - Jaspers, Európskou investičnou bankou, Útvarom hodnoty za peniaze, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom životného prostredia SR a inými príslušnými orgánmi. Zámerom NDS je zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie tak, aby spĺňali všetky požiadavky na financovanie zo zahraničných zdrojov (technické, ekonomické, environmentálne, rovnosť príležitostí). Ide predovšetkým o projekty D1 Turany – Hubová, D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a R4 Prešov, severný obchvat. 

Investície vo výške necelých 600 miliónov eur

Celkové investície NDS v roku 2018 podľa odhadov dosiahnu výšku 592,2 milióna eur, z toho samotné stavebné práce predstavujú 427,4 mil. eur. Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie dosiahli výšku 124,5 mil. eur, investície do prípravy 26,5 mil. eur a prevádzky 13,8 mil. eur. NDS predpokladá ku koncu roka očakávaný výsledok po zdanení vo výške 23,8 mil. eur.

Rovnako v roku 2018 NDS odhaduje výšku tržieb na úrovni 294,3 mil. eur. Tvoria ich príjmy z predaja mýta, elektronických diaľničných známok a nájmov. 

Ponuky do súťaže na úsek R2 Kriváň - Mýtna predložili 4 združenia

Ide o historicky prvú verejnú súťaž, ktorá sa bude vyhodnocovať multikriteriálne. Ukončenie vyhodnotenia a podpísanie zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme v prvom polroku 2019 a následne aj začiatok výstavby.

Ponuky do verejného obstarávania zhotoviteľa úseku R2 Kriváň – Mýtna predložili štyri združenia, ktoré tvorí spolu 14 firiem. Zároveň ide prvú súťaž, pri ktorej spoločnosti odovzdávali ponuky elektronicky v systéme Josephine.

Poradie podľa otvárania ponúk: 

1 „Združenie Krivánsky potok“ – 271 258 668,71 EUR bez DPH

 • SMS, a.s.
 • SMP CZ, a.s.
 • M-SILNICE a.s.
 • Dodin Campenon Bernard
 • Metrostav a.s.

2 „Združenie R2 Kriváň – Mýtna“ – 232 146 454,18 EUR bez DPH

 • Doprastav, a.s.
 • STRABAG s.r.
 • Eurovia SK, a.s.
 • Eurovia CS, a.s.

3 „Združenie R2 Kriváň – Mýtna“ – 209 499 473,97 EUR bez DPH

 • ICM S.p.A.  
 • VÁHOSTAV-SK, a.s.

4 „Združenie ICC1“ – 253 289 533,92 EUR bez DPH

 • INC S.p.A.
 • CESTY SK s.r.o.
 • CEDIS s.r.o.

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) predstavuje 234,08 mil. eur bez DPH.

Motoristi po dostavbe úsekov R2 Kriváň – Mýtna a R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý sa aktuálne obstaráva a súťaž je tesne pred ukončením, získajú viac ako 40 km súvislej rýchlostnej cesty v smere od Zvolena po Lučenec.

Štyri kritériá
Jediným kritériom pri hodnotení súťaží doteraz bola najnižšia cena
. V novonavrhovanej metodike sa pri súťažiach na stavebné práce budú posudzovať štyri kritériá, a to cena, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný stavbyvedúci, hlavný inžinier stavby, cestár, mostár, geológ, tunelár), náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko.

Cieľom zmeny v hodnotení ponúk pri verejnom obstarávaní na stavebné práce je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze, a to zvýšením kvality stavebných prác za primeranú cenu. NDS si od nového systému vyhodnocovania ponúk sľubuje rýchlejšie a vysoko transparentné vysúťaženie zhotoviteľov a predovšetkým efektívnejšiu a kvalitnejšiu výstavbu jednotlivých úsekov. 

9 km úsek 
Začiatok trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na nasledujúci, tendrovaný úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude cca 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. Dĺžka úseku je 9,1 km.

Zdroj: NDS

FOTO: Michal Nosek shuttestock