Ak si vezmeme do ruky zákon č. 8/2009 Z. z – zákon o cestnej premávke, nájdeme v ňom paragrafové znenie, ktoré uvádza, že dopravná nehoda je udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa napríklad usmrtí alebo zraní osoba.

Z pohľadu odborníkov z oblasti kriminalistiky je dopravná nehoda definovaná ako nepredvídaná, ale spravidla predvídateľná udalosť, ktorá vznikla v priebehu premávky v cestnej doprave a mala za následok škodu na živote, na zdraví alebo na majetku, prípadne vyvolala stav všeobecného ohrozenia. Po lopate, avšak odborne povedané, dopravnou nehodou je spoločensky nežiaduca udalosť, či stav, vyvolaná niektorým z účastníkov cestnej premávky v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich mu zo zákona o cestnej premávke, pričom tento stav vyvolať nechcel, avšak o možnosti jeho vyvolania vedieť mal a mohol.

Dopravná nehoda s následkom na zdraví

Podľa definície dopravnej nehody sa za ňu považuje aj udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stala v priamej súvislosti s cestnou premávkou a pri ktorej došlo k zraneniu osoby. Táto udalosť sa bude vždy považovať za dopravnú nehodu (bez ohľadu na dohodu účastníkov), čo vyplýva zo samotného zákona o cestnej premávke.

Spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej páchateľ inému ublíži na zdraví, je priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za čo hrozí priestupcovi pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti až do troch rokov.

Nakoľko ide o priestupok (alebo aj o trestný čin), za ktorý možno uložiť sankciu zákazu činnosti, spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, je policajt oprávnený na mieste zadržať aj vodičský preukaz, a to až do právoplatného skončenia veci.

Čo sa bežne stáva v praxi? 

Dopravné nehody sú rôznorodé. Naozaj sa nedá vylúčiť situácia, kedy sa pri dopravnej nehode zraní len tá osoba, ktorá dopravnú nehodu spôsobila. Napr. v dôsledku neprimeranej rýchlosti sa vodič motocykla zrazil s nákladným vozidlom, na ktorom nevznikla škoda + vodič nákladného vozidla by neutrpel žiadne zranenia. Zranený by bol len motocyklista. 

Z formálneho hľadiska ide o dopravnú nehodu, nakoľko ide o udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stala v priamej súvislosti s premávkou vozidla a došlo k zraneniu osoby. 

Za predmetný skutok by bol policajt oprávnený vodičovi, ktorý nehodu zavinil, na mieste zadržať vodičský preukaz a vodič by bol následne vystavený aj ďalším sankciám. Takýto postup však nie je správny z nasledovných dôvodov.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví.

Na naplnenie skutkovej podstaty, v tomto prípade najmä objektívnej stránky, sa vyžaduje, aby bol následok – ublíženie na zdraví – spôsobené inému, teda osobe odlišnej od páchateľa priestupku. Už len táto skutočnosť sama o sebe vylučuje postih priestupku za vyššie uvedený delikt. Na tejto skutočnosti nič nemení ani ustanovenie § 64 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke, ktoré vôbec nehovorí o tom, ktorej osobe musí byť zranenie spôsobené.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na zásadu nullum crimen sine lege, teda len zákon ustanoví, ktoré konanie je priestupkom (alebo trestným činom). Pokiaľ teda zákon za priestupok nepovažuje spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej sa zraní len samotný priestupca, nemožno žiadnym výkladom dospieť k opaku. Táto zásada má pritom ústavnoprávny rozmer (viď čl. 49 Ústavy SR).

Čo na to súdy a odborníci v oblasti práva? 

Najvyšší súd SR tiež pripomína, že spoločnosť síce chráni zdravie a život svojich občanov, nie však pod hrozbou sankcie pred nimi samotnými. Z týchto dôvodov nie je možné napríklad byť zodpovedný za priestupok, či dokonca za trestný čin, pri ktorých si niekto (dokonca úmyselne) spôsobí ujmu na zdraví, či smrť.

V inom rozhodnutí Najvyšší súd SR vyslovil záver, že napriek zneniu ustanovenia § 64 ods. 1 zákona o cestnej premávke, ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby, nemožno toto ustanovenie formalisticky vykladať tak, že aj usmrtenie vodiča vozidla, resp. jeho zranenie, keď inak nenastal škodlivý následok, je tou podmienkou, ktorú predpokladal zákonodarca pre posúdenie takej udalosti ako dopravnej nehody. 

Odborník na trestné právo J. Klátik uvádza, že každý má právo rozhodovať o svojom živote. Usmrtenie seba samého podľa Trestného zákona nie je trestným činom. Pokiaľ má každý právo rozhodovať o svojom živote, toto rozhodovanie sa nevyhnutne musí dotýkať aj samotného zdravia človeka. Ak štát nemá záujem na trestaní úmyselného poškodzovania sa, o to viac musí byť z administratívneho alebo trestnoprávneho postihu vylúčené poškodenie vlastného zdravia z nedbanlivosti.

A čo teda s týmto vodičom?

Vyššie uvedené ale neznamená, že vodič, ktorý zaviní dopravnú nehodu, pri ktorej dôjde k zraneniu iba na jeho strane, zostane nepotrestaný. Tohto vodiča možno stavať do pozície zodpovedného subjektu za porušenie iných povinností stanovených zákonom o cestnej premávke, napríklad v nami ilustrovanom prípade by to bola povinnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o cestnej premávke, prípadne by mohlo ísť o všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o cestnej premávke.

V týchto prípadoch by ale išlo „iba“ o priestupok podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. l) ZoP, ktorý predstavuje zostatkovú skutkovú podstatu, pričom za tento priestupok možno v správnom konaní uložiť pokutu do výšky 100 EUR, bez možnosti súčasného uloženia zákazu činnosti. Zasiahnutým, resp. ohrozeným záujmom teda nie je život a zdravie osoby, ale bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Pozor však na to, ak vodič pri spôsobení dopravnej nehody, pri ktorej zraní len sám seba, poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom (ustanovenie § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke), napríklad nedal by prednosť v jazde, predchádzanie v mieste, kde je to zakázané a pod. Vzhľadom na to, že za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky možno uložiť sankciu zákazu činnosti, bol by v týchto prípadoch policajt oprávnený na mieste aj zadržať vodičský preukaz.

FOTO: Shutterstock

Zdroj. Poradca policajta