Okrem pojmu vyvlastnenie pripravili nový inštitút predbežnej držby, ktorý má urýchliť stavbu diaľnic.

Táto právna norma by mala byť účinná už od dnes, čiže od 15. mája. Novelu pripravil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Cieľom je zefektívnenie povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest. Zároveň sa však podľa rezortu dopravy majú zachovať adekvátne možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené.

Novelou sa tak zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožní pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.

"Účelom inštitútu predbežnej držby je podpora väčšej efektivity a rýchlosti prípravy výstavby diaľnic v situácii, kedy je vyvlastňovacie konanie časovo náročné a je blokované najmä zo strany vlastníkov pozemkov a stavieb, ktorí vlastnícke právo k nim nadobudli zo špekulatívnych dôvodov pred začiatkom prípravných prác výstavby diaľnic, a to v snahe ekonomicky profitovať a využiť všetky procesné prostriedky na oddialenie získania stavebného povolenia na stavbu diaľnic a rozhodnutia o vyvlastnení s úmyslom dosiahnuť čo najvyššiu kúpnu cenu za prevod pozemkov a stavieb," vysvetlilo ministerstvo dopravy.

Inštitút predbežnej držby podľa rezortu v žiadnom prípade neupravuje podmienky vyvlastnenia. Predbežnú držbu možno podľa novely priznať iba vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutie účelu vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním doterajších práv vyvlastňovaného. Zároveň môže byť povolený iba taký rozsah prác, po ktorých je možné vrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu.

Súčasne sa novelou zavádza, že odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok a zároveň sa vylučuje možnosť správneho súdu priznať odkladný účinok žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe. Vyvlastňovaný má však za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu. "V prípade spôsobenej škody nie je dotknuté právo vyvlastňovaného domáhať sa po zrušení predbežnej držby jej náhrady," dodalo ministerstvo dopravy. Novelu rezort dopravy pripravil predovšetkým pre problémy s vyvlastnením pozemkov pod obchvatom Bratislavy.

„Keby neboli špekulanti, ktorí chcú zarobiť milióny, tak tu tento zákon nie je.“ A nie je to skôr tak, že špekulanti už zarobili a obyčajní ľudia sa nechcú nechať oklamať a okradnúť? 

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest je podľa poslanca hnutia OĽaNO-NOVA Jána Marosza šitá horúcou ihlou. "To môže mať závažné dôsledky pre majiteľov pozemkov a ich práva," upozornil poslanec v pléne Národnej rady (NR) SR.

Poslanci diskutovali o novele v prvom čítaní. Právna norma má umožniť uskutočňovanie niektorých prác na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami či cestami ešte predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovací proces. "Takýmto spôsobom sa siaha na vlastnícke práva majiteľov pozemkov," kritizoval Marosz. Preto podľa neho nie je táto novela namieste. Okrem toho kritizoval aj zrýchlený režim, v ktorom sa právna norma prijíma. Podľa neho mala o návrhu diskutovať odborná verejnosť a ústavní právnici.

Novelou sa má zaviesť do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Práve ten má umožniť vykonávanie vopred vymedzených a odstrániteľných prác v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch ešte pred ukončením vyvlastňovacieho procesu. Marosz však neverí tomu, že sa budú na takýchto pozemkoch robiť len také práce, po ktorých možno nehnuteľnosť vrátiť do pôvodného stavu. "O tom silno pochybujem," konštatoval.

Podobne novelu kritizoval aj poslanec SaS Miroslav Ivan. Podľa neho umožní stavebné zásahy na súkromných pozemkoch. "Toto považujem za silný zásah do súkromného vlastníctva obyvateľov," upozornil. Podľa jeho kolegu Ondreja Dostála (SaS) novela umožňuje takmer to isté, ako opatrenia, ktoré sa zaviedli aj v roku 2007 a ústavný súd ich vyhlásil za protiústavné. "Verím, že raz tu bude vládna koalícia, ktorá dokáže takýto neprimeraný zásah do vlastníckych práv napraviť," avizoval.

Opozičným poslancom oponoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Zdôraznil, že na návrhu pracovali viacerí právnici, či už z ministerstva dopravy, spravodlivosti alebo zo súkromnej firmy. Právna norma sa podľa neho robila tak, aby tam neboli protiústavné opatrenia z predchádzajúcich rokov. "Vedeli sme, že tie kroky sú protiústavné," zdôraznil. Verí preto, že novela nie je protiústavná.

Zároveň doplnil, že keby neboli špekulanti, ktorí chcú na pozemkoch pod obchvatom hlavného mesta zarobiť milióny, tak tu tento zákon nie je. Novela sa totiž pripravila predovšetkým pre problémy s vyvlastnením pozemkov pod obchvatom Bratislavy. Podľa Érseka ostáva ešte približne desať majiteľov, s ktorými sa štát nedohodol.

Čo je vyvlastnenie?

Vyvlastnenie v skratke je správne konanie, cieľom ktorého je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám alebo zriadenie, zrušenie, prípadne obmedzenie práva vecného bremena k pozemkom a stavbám.

Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.

Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje územným rozhodnutím. Pokiaľ účel, na ktorý sa vyvlastňuje, nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia, skúma sa súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania priamo vo vyvlastňovacom konaní.

Vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu a za náhradu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť iba obmedzením práva, nemožno právo odňať v plnom rozsahu. Ak sa vyvlastnením prevádza vlastnícke právo iba k časti pozemku alebo sa obmedzuje iné právo k pozemku alebo stavbe a vlastník alebo iný oprávnený by nemohol využívať zostávajúcu časť pozemku alebo obmedzené právo k pozemku alebo stavbe, prípadne by ich mohol užívať len s neprimeranými ťažkosťami, rozšíri sa vyvlastnenie aj na zostávajúcu časť, pokiaľ o to vlastník alebo iný oprávnený požiada.

Zdroj: HnOnline